Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 205-214
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.382
Bir Türk Üniversitesinde Öğrenci Sadakati Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü
Esra TEKEL1, Miṫhat KORUMAZ2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğrenci sadakati, Örgütsel kültür, Üniversite

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algılanan okul kültürü düzeylerinin öğrenci sadakati seviyelerini yordama düzeylerini belirlemektir. Bu araştırma ilişkisel desende tasarlanmıştır. Okul kültürü bağımsız değişken, öğrenci sadakati bağımlı değişkendir. Çalışmanın örneklemini, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 382 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Okul Kültür Ölçeği ve Öğrenci Sadakat Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenci sadakati düzeyi fakülte tipi, sınıf düzeyi ve dersi alttan/üstten/düzenli almaya göre farklılaşmaktadır. Okul kültürü faktörlerinin öğrenci sadakatini yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmış ve sırasıyla öğretim elemanı-öğrenci ilişkisi, bağlılık, yapı/işleyiş ve destek faktörlerinin öğrenci sadakatinin %38’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 45962595 defa ziyaret edilmiştir.