Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 224-233
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.384
Eğitim Fakültesi Öğrencileri Gözüyle Öğretim Elemanları
Seda GÜNDÜZALP1, Zülfü DEMİRTAŞ2
1Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, Üniversite, Metafor

Öğretim elemanlarının hem akademik çalışmalarıyla bilime hem de bilgi birikimleriyle ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sunma görevleri vardır. Öğretim elemanları bu sorumlulukları yerine getirmekle doğrudan ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, dolaylı olarak da kalkınmasına zemin sağlamış olacaktır. Öğretim elemanının davranışlarının öğrenciler tarafından algılanışı, öğretim elemanlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirleyicisi olan faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada öğrencilerin öğretim elemanı algılarının metafor aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan temel nitel desende (fundamential qualitative research) tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında veri toplama aracı ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz ifade içeren metafor ürettikleri tespit edilirken araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik neredeyse olumlu anlam içeren metafor kadar olumsuz anlamlı metafor ile benzetim yapmış olmaları dikkat çeken ve sorgulayıcı bir bulgu olmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48129121 defa ziyaret edilmiştir.