Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 372-380
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.397
Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Münevver SÖNMEZ1, Öznur GÜRLEK KISACIK2, Naciye ÇETİN1
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Klinik uygulama, Hemşirelik eğitimi, Hemşirelik öğrencisi

Hemşireliğin klinik eğitiminde, öğretim elemanlarının yanı sıra klinikte çalışan hemşirelerin de eğitime destek vermesi çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin klinik eğitimde kendi sorumluluklarına ve birlikte çalıştıkları öğrenci hemşirelere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini Zonguldak’ta bulunan bir üniversite ve bir kamu hastanesinin dahili ve cerrahi klinikleri ile yetişkin yoğun bakım ve acil servislerinde çalışan 494 hemşire, örneklemini ise 350 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri 15 Şubat-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından alanyazından yararlanılarak oluşturulan Anket Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33.07±7.37, %68.3’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin %87.1’i, hemşirelerin, öğrencilere rehber olması gerektiğini, yaklaşık dörtte üçünden fazlası (%77.5) kendilerini öğrencilerin eğitiminden sorumlu hissettiğini, ancak öğrenci sayılarının (%68.3) ve iş yükünün fazla olması (%55.7) gibi nedenlerle öğrencilere yeterli zaman ayıramadıklarını ifade etmiştir. Hemşirelerin %45.4’ü öğrenci hemşirelerle çalışmanın iş doyumunu, %40.1’i hastaya ayrılan zamanı ve hasta bakım kalitesini artırdığını ifade ederken; yarısından fazlası öğrencilere okulda verilen teorik ve beceri eğitimini (%62.6) yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Araştırmada, hemşireler tarafından öğrencilerin fiziksel görünümlerine (forma düzeni, öz bakım uygulamaları) dikkat ettikleri (%56.5) ve hastane/servis kurallarına uydukları (%48.0) belirlenmiştir. Hemşirelerin, klinik uygulamalarda öğretim elemanları ile iş birliği içinde klinik eğitim iyileştirme sürecini planlamaları ve öğrenci eğitiminde daha etkin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48128620 defa ziyaret edilmiştir.