Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 414-422
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.401
Hemşirelik Beceri Eğitiminde Akran Eğitimi Yaklaşımına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri
Sevda KORKUT, Mürüvvet BAŞER
Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akran eğitimi, Temel hemşirelik becerileri, Hemşirelik becerileri eğitimi, Mesleki beceri laboratuvarı, Hemşirelik eğitimi

Eğitimdeki gelişmeler öğrenme ortamlarını öğreten merkezli yaklaşımdan öğrenen merkezli uygulamalara doğru değiştirmiştir. Yetişkin eğitiminde eğitimcinin rolü, öğretmekten ziyade öğrenmeyi kolaylaştırmak olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, birinci ve ikinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin beceri eğitiminde akran eğitimi yönteminin kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, tanıtıcı özellikler formu ve akran eğitimine ilişkin öğrenci görüş formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler ve kikare testi kullanılmıştır. Akran eğitimcileri ile yapılan beceri eğitiminde; öğrencilerin çoğu kendilerini daha rahat hissettiklerini (%81.0), beceri eğitimine istekli katıldıklarını (%82.6) ve becerileri eğitimleri sırasında streslerinin azaldığını (%82.6) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %78.9’u akran eğitimcileri ile iyi ilişkiler kurduklarını, %77.8’i akran eğitimcilerine rahatça soru sorabildiklerini söylemişlerdir. Öğrenciler bu yöntemden memnun oldukları için klinik uygulamada da akran eğitimcileri istediklerini belirtmişlerdir (%83.7). Ayrıca öğrencilerin akran eğitimi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet, sınıf, aile gelir durumu ve üniversite eğitimi sırasında kalınan yer bakımından benzer olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin büyük çoğunluğunun akran eğiticileri ile yapılan beceri eğitimlerinden memnun olduğu görülmektedir. Beceri eğitimlerinde akran eğitimi yönteminin kullanılması ve klinik uygulamalarda standart bir akran eğitimi yönteminin geliştirilmesi önerilmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48686344 defa ziyaret edilmiştir.