Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2014, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-181
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2014.101
Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış
Mehmet Bilgin SAYDAM1, Nuray ÖZGÜLNAR2, Feyza DARENDELİLER3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tez, Tıpta uzmanlık, Akademik kariyer
Öz
Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında kazanılacak klinik becerilerin yanı sıra klinik pratiği sürekli güncelleyebilmek ve geliştirebilmek için yeni bilimsel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanımı gerekmektedir. Tez hazırlama süreci teorik ve pratik açıdan önemli bir eğitim fırsatıdır. Ülkemizde uzun yıllardır uzmanlık eğitiminin tamamlanması sırasında tez hazırlanmaktadır. Son yıllarda özellikle eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan hekimlerin tez yapmaması yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu araştırma ile uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin uzmanlık eğitimi sırasında hazırladıkları tez, hazırlama sürecinde karşılaştıkları durumların belirlenmesi, tez hazırlanmasına yönelik öneri ve görüşlerinin alınması ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan ve analitik özellikleri olan bu araştırma Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında e-anket şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacı kapsamında 18 soruluk Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 1536 hekime gönderilmiştir. 345 katılımcıdan gelen yanıtlar gözden geçirilerek 328 anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankete katılım oranı %23' dür. Likert tipi 18 soruya verilen yanıtlar iç tutarlık açısından değerlendirildiğinde Cronbach alfa katsayısı= 0.77 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan 328 kişinin %11.9'u Temel Tıp Bilimlerinde, %57'si Dahili Tıp Bilimlerinde, %30.2'si Cerrahi Tıp Bilimlerinde uzmanlık eğitimi yapmıştır. Katılımcıların %20.7'si uzman hekim, %8.2 si yardımcı doçent, %13.7'si doçent, %57.3'ü profesör olarak görev yapmaktadır.Araştırmamıza katılan hekimler akademik unvandan ve uzmanlık alanından bağımsız olarak tezlerini hazırlarken zaman bulmada benzer sorunları yaşamalarına rağmen tezlerinin uzmanlık alanlarına bilimsel katkı yaptığını belirtmektedirler. Ayrıca tez hazırlamanın bilimsel düşünce geliştirmek, araştırma yapmak ve yazarlık konusunda gelişmeye olanak sağladığını ifade etmektedirler. Uzmanlık tez çalışması öncesinde araştırma yöntemlerine yönelik yeterli bir eğitim alma konusunda sorunlar her akademik ve uzmanlık alanı düzeyinde belirlenmiştir. Tüm katılımcıların tezin gerekliliğini belirten görüşleri ön plandadır. Tezi kaldırmak yerine tez yazımını ve yayınlanmasını teşvik edici destekler üretmek; işgücü, zaman ve parasal kaynakları daha etkin kullanabileceğimiz alternatifl er üreten araştırmalar planlamak ve alternatifl er üzerinde düşünmek gerekmektedir.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tıp fakültelerinin temel misyonu iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren, nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak şeklinde tanımlanabilir (İTF, 2014). Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Temel Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim için belirlediği standartlarda da bu nitelikleri özellikle vurgulamaktadır. Uzmanlık eğitimi sırasında kazanılacak klinik becerilerin yanı sıra klinik pratiği sürekli güncelleyebilmek ve geliştirebilmek için yeni bilimsel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanımının gerektiği belirtilmektedir (MEDINE, 2007).

  Dünyada ve ülkemizde özellikle mezuniyet sonrası eğitimde tıp eğitimi bir tez hazırlayarak tamamlanmaktadır (Salmi, Gana, & Moulliet, 2001; Arriola-Quiroz, Curiosa, Cruz-Encarnacion, & Gayosa, 2010). Tez çalışmaları geçmişte de günümüzde de uzmanlık eğitiminin tamamlanması ve uzmanlık diploması alınması için gereken koşullardan birini oluşturmaktadır (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, 2014). Bu emek yoğun tez hazırlama süreci uzmanlık öğrencilerinin hipotez oluşturmasını, veri toplayabilmesini, verilerin analizini yapabilmesini, uygun kaynak kullanımı ile sonuçlarını yorumlayabilmesini hedefler. Tez hazırlama uzmanlık öğrencisinin araştırma yapma yeteneğini kazandığını göstermesi yanı sıra yeni bilgi üretmeyi de kapsar (Day, 2000). Uzmanlık tezi sırasında edinilen yeni bilgi, tezi yapan dışında başka pek çok uzmana da yol gösterici olabilir.

  Ülkemizde uzun yıllardır uzmanlık eğitiminin tamamlanması sırasında tez hazırlanmaktadır. Son yıllarda özellikle eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan hekimlerin tez yapmaması yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalarda öne sürülen temel görüşler uzmanlık tezlerinin formaliteden ibaret olduğu, tezi tamamlamanın o kişinin başarılı bir uzman doktor olup olmayacağı konusunda faydası olmadığı doğrultusundadır (Küçükusta, 2011; Öztürk, 2012).

  Bu araştırma ile uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin uzmanlık eğitimi sırasında hazırladıkları tez, hazırlama sürecinde karşılaştıkları durumların belirlenmesi, tez hazırlanmasına yönelik öneri ve görüşlerinin alınması ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Tanımlayıcı nitelikte olan ve analitik özellikleri olan bu araştırma Aralık 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında e-anket şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın temel soruları uzmanlık tezinin uzmanlık alanına bilimsel katkısı, tez hazırlama sürecini ve katılımcıların tez ile ilgili görüşlerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Bu temel alanlarda önermeleri içeren 18 soruluk Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçekte katılımcılar önermelere katılma derecelerini Tamamen katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların uzmanlık alanı, mezun olduğu yıl, halen çalıştığı kurum, unvanları, tezlerinin bilimsel yayına dönüp dönmediği de sorgulanmıştır. Ayrıca katılımcıların tez hazırlama sürecine yönelik görüşleri de açık uçlu soruyla sorulmuştur. Katılımcıların kimlik bilgileri, yaş ve cinsiyet bilgileri istenmemiştir.

  Hazırlanan anket 12 uzman hekime gönderilerek görüşleri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Anketler e-posta yoluyla, İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan uzman hekimlere, Pediyatri, Psikiyatri ve Üroloji uzmanlık derneklerinden ve ayrıca İstanbul Tabip Odası’nda adresleri kayıtlı İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun 1536 uzman hekime gönderilmiştir. 345 katılmcıdan gelen yanıtlar gözden geçirilerek toplamda 328 anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankete katılım oranı %23’ dür. Likert tipi 18 soruya verilen yanıtlar iç tutarlık açısından değerlendirildiğinde Cronbach alfa katsayısı= 0.77 olarak bulunmuştur. Sonuçların değerlendirilmesinde ortalamaların karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Araştırmaya katılan 328 kişinin uzmanlık eğitimi aldığı yıl aralığı en eski 1970-1974, en yeni 2008-2013 yılları arasındadır. Katılımcıların %11.9’u (39) Temel Tıp Bilimleri, %57’si (187) Dahili Tıp Bilimleri, %30.2’si (99) Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında uzmanlık eğitimi yapmıştır. Bu uzmanlık eğitimlerini %85.4’ü (280) Üniversitelerde, %12.8’i (42) Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde, %1.8’i (6) Adli Tıp Kurumu gibi diğer veya yurtdışı eğitim kurumlarında tamamlamışlardır. %20.7’si (68) uzman hekim, %8.2 si (27) yardımcı doçent, %13.7’si (45) doçent, %57.3’ü (188) profesör olarak görev yapmaktadır.

  Hazırlanan tezin uzmanlık alanı ile uyumu, bu alana ve bireye katkısı altı önerme ile incelenmiştir. Bu önermelere verilen yanıtlar akademik unvanlara (Tablo 1) ve uzmanlık alınan alana (Tablo 2) göre incelenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Katılımcıların Unvanlarına Göre Uzmanlık Tezinin Uzmanlık Alanına Katkısını İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Katılımcıların Uzmanlık Temel Alanlarına Göre Uzmanlık Tezinin Uzmanlık Alanına Katkısını İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları

  Kişilerin unvanları açısından bu önermeler değerlendirildiğinde akademik unvandan bağımsız olarak katılımcılar hazırladıkları tezin uzmanlık eğitimlerinin amaç, öğrenim hedefleri ile uyumlu olduğunu ve uzmanlık alanlarına bilimsel katkı sağladığı yönünde görüş bildirmektedirler. Akademik unvan arttıkça doçentler uzmanlardan, profesörler doçentlerden daha fazla tezin uzmanlık alanını daha iyi kavramaya yol açtığını, çalıştıkları kuruma bilimsel katkı sağladığını ve uzmanlık alanında bilgiyi artırdığını belirtmektedir (Tablo 1).

  Uzmanlık alanına göre önermeler değerlendirildiğinde çalıştıkları birimden bağımsız olarak katılımcılar hazırladıkları tezin uzmanlık alanlarına bilimsel katkı sağladığı, uzmanlık alanını daha iyi kavramaya yol açtığı, çalıştıkları kuruma bilimsel katkı sağladığı ve uzmanlık alanında bilgiyi arttırdığı yönünde görüş bildirmektedirler (Tablo 2).

  Tez hazırlarken eğitmen desteği, bilimsel destek, yeterli zaman, tezi hazırlamaya yönelik aldıkları eğitimler ve yurt içi/yurt dışı bilimsel kaynaklara erişim gibi konular sekiz önerme ile incelenmiştir. Bu önermelere verilen yanıtlar akademik unvanlara göre (Tablo ttable3>3) ve uzmanlık alanına göre (Tablo 4) incelenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Katılımcıların Unvanlarına Göre Uzmanlık Tezi Hazırlarken Karşılaştıkları Eğitim, Bilimsel Destek Gibi Konuları İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Katılımcıların Uzmanlık Alnlarına Göre Uzmanlık Tezi Hazırlarken Karşılaştıkları Eğitim, Bilimsel Destek Gibi Konuları İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları

  Kişilerin unvanları açısından bu önermeler değerlendirildiğinde akademik unvandan bağımsız olarak katılımcılar tez öncesi araştırma yöntemleri konusunda eğitim alma, tezin konusunu belirleme, planlama, yürütme, yazma aşamalarında danışman öğretim üyesinden destek görme, araştırma yöntemleri ve istatistik destek alma konusunda benzer yanıtları vermişlerdir.

  Uzman hekimler diğer unvandaki kişilere göre asistanlıkta tez hazırlamaya yeterli zaman ayıramadıklarını belirtirken, özellikle e-kütüphane olanaklarının gelişmesiyle ulusal ve uluslararası literatüre daha fazla erişebildiklerini belirtmektedirler (Tablo 3).

  Uzmanlık alanına göre önermeler değerlendirildiğinde çalıştıkları birimden bağımsız olarak katılımcılar tez öncesi araştırma yöntemleri konusunda eğitim alma, tezin konusunu belirleme, planlama, yürütme, yazılma aşamalarında danışman öğretim üyesinden destek görme, araştırma yöntemleri ve istatistik yönünden destek alma konusunda benzer yanıtları vermişlerdir. Temel Tıp Bilimleri alanında çalışanlar asistanlıkları sırasında daha fazla teze zaman ayırabilirken, Dahili Tıp Bilimleri alanında daha fazla zaman sorunu olduğu belirtilmiştir. Yine benzer şekilde Temel Tıp Bilimleri alanında tez öncesi eğitim alma olanağı daha fazladır (Tablo 4).

  Bu araştırmanın da temel sorusu olan “tez hazırlamak gerekli midir?” sorusuna yönelik görüşler dört önerme ile irdelenmiştir. Bu önermelere verilen yanıtlar akademik unvanlara (Tablo 5) ve uzmanlık alınan alana (Tablo 6) göre incelenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Katılımcıların Unvanlarına Göre Uzmanlık Tezi Gerekliliği Açısından Konuyu İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Katılımcıların Uzmanlık Alanlarına Göre Uzmanlık Tezi Gerekliliği Açısından Konuyu İrdeleyen Önermelere Verilen Yanıtlarının Ortalamaları

  “Akademisyen olmayı amaçlamayan bir asistan tez hazırlamaktan muaf tutulmalıdır” önermesine her unvandan verilen yanıtlar “katılmıyorum” doğrultusundadır. Tez olması gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir. “Tez yerine yayınlanmak üzere makale yazılması şartı getirilmesi daha yararlı olacaktır” önermesine uzman hekimler daha olumlu görüş bildirmektedirler (Tablo 5).

  Benzer şekilde “Akademisyen olmayı amaçlamayan bir asistan tez hazırlamaktan muaf tutulmalıdır” önermesine uzmanlık alanlarına verilen yanıtlar “katılmıyorum” doğrultusundadır. Tez hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir (Tablo 6).

  Katılımcılara açık uçlu soruyla uzmanlık tezine yönelik görüşleri sorulduğunda çoğunlukla olumlu ifadeler kullanılarak görüş bildirilmiştir. Bu görüşlerin bazıları şöyledir:

  • “Akademisyenliği düşünsün veya düşünmesin bir asistanın, tezine başlamadan önce de bir çalışmaya katılması ve en az bir orjinal makale yazmasının özgüvenini artıracağını düşünüyorum. Aksi halde yaptığı iş uzmanlık değil, teknisyenlik olur. Bunu elde etmenin de daha kısa yolları var, yaklaşık 10 yıllık bir eğitim fazla gelir. Tezini temel bilimlerle işbirliği içinde yapması da bir alternatif olabilir.”

  • “Tez hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum, ancak destek sürecinin hızlı ve düzgün işlemesi gerekiyor.”

  • “Tez hazırlamayan bir kişi uzman sayılamaz, yayın değerlendirmeyi bilemez ve gelişimi eksik kalır”

  • “Tez yapmak kişinin kendi alanında gelişmesine, meslekte olgunlaşmasına farkındalığının artmasına neden oluyor. Tez yapmak mesleğini sahiplenmeyi ve benim alanım demeyi sağlıyor. Uzmanlık eğitiminin en önemli yapı taşı.”

  “Teziniz makale, kitap vb. şeklinde yayımlandı mı?” sorusuna katılımcıların %64.6’sı (212) “evet” yanıtı vermiştir. “Evet” yanıtını verenlerin yayınlarının %24.1’i SCI kapsamındaki dergilerde, %9.5’u SCI kapsamı dışındaki dergilerde, %29.5’u yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Yapılan yayımların %1.5’u ise bildiri şeklinde yayınlanmıştır. Katılımcıların %50.9’u tezin hazırlanması sırasında ek bir harcama yapmadıklarını belirtmişlerdir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Tez hazırlama süreci teorik ve pratik açıdan önemli bir eğitim fırsatıdır. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi için belirlediği temel standartlarda her asistanın bilimsel temelin ve yöntemin bilgisini mutlaka almış olması gerektiğini özellikle şu şekilde vurgulamaktadır: “Literatürün, bilimsel verilerin ve kanıta dayalı tıp hakkında formal eğitim almış olmalı ve araştırma sürecine katılmalıdır” (MEDINE, 2007).

  Bu araştırma ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış tüm uzmanları kapsamamakla beraber tez hazırlama konusunda kanımızca önemli sonuçlara ulaşmaya olanak sağlamıştır. Verilerin anonim bir şekilde toplanması güvenilirliği artırıcı olarak nitelendirilebilir. Araştırmamıza katılan tıpta uzmanlık sürecini tamamlamış kişiler, akademik unvandan ve uzmanlık alanından bağımsız olarak tezlerini hazırlarken zaman bulmada benzer sorunları yaşamalarına rağmen tezlerinin uzmanlık alanlarına bilimsel katkı yaptığını düşündüklerini belirtmektedirler. Yine benzer şekilde tez hazırlamanın bilimsel düşünce geliştirmek, araştırma yapmak ve yazarlık konusunda gelişmeye olanak sağladığını ifade etmektedirler. Uzmanlık tez çalışması öncesinde araştırma yöntemlerine yönelik yeterli bir eğitim alma konusunda sorunlar her akademik ve uzmanlık alanı düzeyinde belirlenmiştir. Bu önemli bir bulgudur. Tez hazırlama sürecinin eğitimin bir bölümü olduğu da dikkate alınarak, asistan eğitimlerine araştırma yöntemlerine yönelik bilgilerin entegre edilmesi gerekmektedir.

  Tıp eğitimindeki çeşitli eksiklikler, tez yazmanın araştırma yürütme ve yorumlama açısından eğitim fırsatı olarak kullanılmaması, yapılan tezlerin ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanma oranlarının düşük olması gibi sorunların gözlenmesi çeşitli çözüm önerileri (Yılmaz & Yüksel, 2013) yanı sıra, radikal olarak “tez kaldırılmalıdır” gibi görüşlere de yol açmıştır (Öztürk, 2012; Küçükusta, 2011). Bu süreçte ilk karşımıza çıkan durum yan dal uzmanlık tezinin kaldırılmasıdır. Öyle ki uygulama, sadece yeni yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yan dal uzmanlık eğitimine başlayanları değil, hali hazırda yan dal uzmanlık eğitimine devam edenleri de kapsamaktadır (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, 2014). Ancak araştırmamızda elde ettiğimiz bulguları değerlendirdiğimizde süreçte yaşanan sorunlar olan araştırma yöntemleri hakkında eğitimin eksikliği, tezin planlanması, yürütülmesi ve yazılması sırasında tez danışmanı öğretim üyesinden yeterli bilimsel destek görülmemesine rağmen tez hazırlayan hekimler tez hazırlamanın bilimsel düşünceyi geliştirmek, araştırma yapmak ve yazarlık konusunda gelişmeye olanak sağladığını belirtmektedir. Özellikle klinik pratiği sürekli güncelleyebilmek ve geliştirebilmek için yeni bilimsel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanımı gerektiğinden, tezin nasıl olması gerektiğini sorgulayan çeşitli önermelerimizde neredeyse tüm katılımcıların tezin gerekliliğini belirten görüşleri ön plandadır. Bu bulgu, tez yazarken sorunlar olsa bile uzmanlık sırasında tez yazma ile edinilen akademik bilginin güncel bilimsel gelişmeleri takip etmede kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir.

  Bu çalışmanın bulguları genellenebilir olmamakla birlikte tıpta uzmanlık tezleri ile ilgili yoğun tartışmaların olduğu, önemli kararların alınma arifesinde bilimsel kanıt oluşturması açısından önem taşımaktadır. Konunun daha ayrıntılı araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Tezi kaldırmak yerine, tez yazımını ve yayınlanmasını teşvik edici destekler üretmek yanı sıra, işgücü, zaman ve parasal kaynakları daha etkin kullanabileceğimiz alternatifler üretmek üzerinde düşünmek yerinde olacaktır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Arriola-Quiroz, I., Curiosa, W., Cruz-Encarnacion, M., & Gayosa, O. (2010). Characteristics and publication patterns of theses from a Peruvian medical school. Health Info Libr J, 27(2), 148-54.

  2) Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır (4. basım). İstanbul: Tübitak.

  3) İTF. (2014). İstanbul Tıp Fakültesinin Misyonu. Retrieved from http://istanbultip.istanbul.edu.tr/misyon-ve-vizyon/

  4) Küçükusta, A. R. (2011, 08 19). Tıpta uzmanlık tezleri kaldırılmalıdır (Pazarcı doktor vakası münasebetiyle). Medimagazin. : Retrieved from http://www.medimagazin.com.tr/hekim/ tip-egitimi-tus/tr-tipta-uzmanlik-tezleri-kaldirilmalidir-pazarcidoktor- vakasi-munasebetiyle-2-22-36907.html

  5) MEDINE. (2007). Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Tıp Eğitiminde Niteliğin Geliştirilmesi İçin Evrensel Standartlar Avrupa Spesifikasyonları, Temel Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim İçin. Retrieved from http:// www.ttb.org.tr/kutuphane/standartlar.pdf

  6) Öztürk, M. (2012). Uzmanlık tezi ne işe yarar. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu. Retrieved from http://www. sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/323/Uzmanlik-tezlerine- ise-yarar.aspx

  7) Salmi, L. R., Gana, S., & Moulliet, E. (2001). Publication pattern of medical theses, France, 1993-98. Medical Education, 35, 18-21.

  8) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. (2014, 4 26). Retrieved from http://www.tuk.saglik.gov.tr/tuey-2014. pdf

  9) Yılmaz, Ö., & Yüksel, H. (2013). Tıp Eğitiminde Uzmanlık Tezlerine Bakış: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Retrieved from http:// www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/372013104956-5TIP. pdf

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 48738532 defa ziyaret edilmiştir.