Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 236-254
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.126
Türkiye'de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Aslı GÜNAY1, Murat Ali DULUPÇU2
1Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Isparta, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Amaç, Hedef, Misyon, Stratejik Plan, Üniversite, Vizyon
Öz
Türkiye'de 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile beraber üniversitelerde kaynakların etkin kullanımına dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni sistemde stratejik planlamaya dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma, içerik analizi yöntemini kullanarak, Türkiye'de 1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin 5018 sayılı Kanunun kabulünün ardından hazırladıkları ilk stratejik planların hangi misyon, vizyon, amaç ve hedeflere sahip olduğunu incelemektedir. Bu kapsamda, üniversitelerin stratejik planları misyon, vizyon, amaç ve hedefler açısından bir analize tabi tutulmuş, genel yönelimler ve ayrışmalar incelenmiştir. Ayrıca, üniversitelerin stratejik planlarında belirledikleri performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarına dair bilgiler verilmiştir. Böylelikle, önemle belirtmek gerekir ki bu çalışma; Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üniversitelerin stratejik planları düzeyinde yapılan ilk kapsamlı içerik incelemesidir.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Stratejik planlama; örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına hem şekil veren hem de rehberlik eden temel kararlar ile eylemleri üretmek için disipline edilmiş bir çabadır (Bryson, 1995: 4). Ayrıca stratejik planlama, kendine özgü bir metodolojisi olan ve belirli süreçlerin birbirini takip ettiği sistemli bir yapı (Gürer, 2006: 91) ya da örgütü bir bütün olarak değerlendirerek en yüksek yönetim seviyelerinde, sistematik olarak örgütün ulaşmayı düşündüğü hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için kaynakların elde edilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yazılı değerlemeler olarak da tanımlanmaktadır (Budak, 2000: 6).

  Stratejik yönetim ise planlamanın devamı ve planlamayı ileri götüren bir yönetim biçimidir (Özen, 2008: 52). Stratejiyi bir yönetim aracı haline getirmek planlama ile olur. Plan yapıldıktan sonra stratejik yönetimin uygulama aracı olarak kullanılır. Bu bağlamda stratejik planlama bir yönetim planlaması modeli, yaygın olarak kullanılan bir karar verme aracı, giderek artan hızlı değişme ve gelişmelere uyum sağlamak için her türlü yatırım yapma ve geleceği tanımlama, ulusal kaynakların yönetim ve denetimini gerçekleştirmek yanı sıra üretim ve insan gücünün geliştirilmesi konusunda teknolojik yetersizliği önlemek amacına yönelik bir makro planlama aracı, kurum veya şirket açısından bir mikro planlama modeli ve işletme, kurum veya kuruluşun beş, on veya daha fazla yılda nerede olmak istediğinin açıklıkla belirlenmesi sürecidir (Bircan, 2002: 14).

  Stratejik planlamayı kamuda önemli kılan faktörlerin başında yönetimde etkinlik gelmektedir. Çevrenin, teknolojik gelişmelerin, ana politikaların, amaçların ve hedeflerin incelenmesi ile bunlara ulaşabilmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi üst yönetimler için artık önemli bir yönetim faaliyeti haline gelmiştir. Alternatifleri keşfederek, daha iyi ve hızlı kararlar almak ve böylece etkin planlar yapmak stratejik planlamayla daha da kolaylaşmaktadır (Gürer, 2006: 95). Dolayısıyla, stratejik planlamanın odaklandığı temel konunun salt verimliliğin ötesinde yönetsel etkinlik, diğer bir deyişle kamu kuruluşlarının var oluş amaçlarını gerçekleştirme dereceleri üzerinde durduğu görülmektedir. Bu nedenle, stratejik planlamanın sonuç odaklı bir yaklaşım olduğu söylenebilir (Erkan, 2008: 51).

  Stratejik planlar ise kuruluşların bulundukları nokta ile ulaşmayı arzu ettikleri durum arasındaki yolu tarif eden belgelerdir. Bu raporlarda ulaşılmak istenen yer kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak ifade edilir (DPT, 2006: 7-8). Bir başka ifadeyle, misyon ve vizyonun oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile ortaya çıkar (DPT, 2006: 27). Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda ise stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilirler (DPT, 2006: 36).

  Ülkemizde 24.12.2003 tarihinde yayımlanan ve tüm hükümleriyle 2006 yılında uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında stratejik yönetim anlayışı fiilen hayata geçmeye başlamıştır. Bu kanunla kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür (Maliye Bakanlığı, 2004: 3).

  Stratejik plan, 5018 sayılı Kanun'un 3. maddesinde “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Bu kanun ile kamu mali yönetim sistemine dahil edilen stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin esaslar kanunun 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun'un 9. maddesine göre kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan kamu idarelerinin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin belirlenmesine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar DPT tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' ile belirlenmiştir. Bu yönetmelikle idarelere 31.01.2009 yılı sonuna kadar stratejik planlarını hazırlamaları için bir geçiş takvimi sunulmuştur. Ayrıca, stratejik planların beş yıllık bir dönemi kapsayacağı ve ilk iki yıllık uygulamadan sonra güncellenebileceği belirtilmiştir. Aynı zamanda, bu planların hazırlanırken orta vadeli programa ve orta vadeli mali plana uygun kaynak dağılımını içermeleri öngörülmüştür1. Ülkemizde stratejik planlama sürecine girilmesi, devletin kıt kaynaklarının daha öncelikli ihtiyaçlara tahsisi açısından son derce olumlu bir yeniliktir (Söyler, 2006: 288). Böylelikle, stratejik planlamanın, kamu kurumlarında bütçelerinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik ettiği görülmektedir (DPT, 2006: 7).

  1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin hazırladıkları ilk stratejik planlar bu çalışmada ele alınarak bir içerik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda, üniversitelerin stratejik planları misyon, vizyon, amaç ve hedefler açısından bir analize tabi tutulmuş, genel yönelimler ve ayrışmalar incelenmiştir. Dolayısıyla, önemle belirtmek gerekir ki bu çalışma; Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra üniversitelerin stratejik planları düzeyinde yapılan ilk kapsamlı içerik incelemesidir.

  Nicel Veriler
  1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin hazırladığı ilk stratejik planlara göre her bir plandaki amaç, hedef ve performans göstergeleri sayıları Tablo 1'de verilmiştir. Bu 23 üniversite arasında BÜ ve SDÜ ilk stratejik planlarını 2006-2010 dönemi için hazırlarken; 8 üniversitenin (ADÜ, BEÜ, CBÜ, ÇOMÜ, DÜ, İYTE, KSÜ, MÜ) 2008-2012 dönemi ve 13 üniversitenin de (AİBÜ, AKÜ, GOÜ, GTÜ, HÜ, KAÜ, KKÜ, KOÜ, MSKÜ, MKÜ, NÜ, PAÜ, SAÜ) ilk stratejik planlarını 2009-2013 dönemi için hazırladıkları görülmüştür. Böylelikle, tüm hükümleriyle 2006 yılında uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanarak üniversitelerde hazırlanması zorunlu hale gelen stratejik planların 23 üniversitenin 21'inde kanun yürürlüğe girdikten ancak iki ya da üç yıl sonra hazırlanabildiği dikkat çekmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Üniversitelerin Stratejik Planlarına İlişkin Niceliksel Veriler

  Tablo 1'de görüleceği üzere 23 üniversite tarafından toplam 225 amaç tanımlanmıştır. Üniversiteler için amaç ortalaması 9.8'dir ve dokuz üniversitenin (AİBÜ, GOÜ, İYTE, KAÜ, KSÜ, KKÜ, MKÜ, NÜ, SAÜ) ortalamanın üzerinde amaç belirlediği görülmektedir. Ayrıca stratejik planlardaki amaç sayısı en yüksek üniversite 31 amaç ile MKÜ iken en az amaca sahip üniversite ise üç amaç ile AKÜ'dir. Öte taraftan, stratejik planlarda amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik belirlenen toplam hedef sayısı 1237 ve üniversiteler için hedef ortalaması 53.8'dir. En çok hedef belirleyen üniversite, 142 hedef ile SAÜ iken en az hedef belirleyen üniversiteler 19 hedef ile CBÜ ve DÜ'dir. Hedef ortalamasının üzerinde hedef belirleyen üniversite sayısı ise 10'dur (AKÜ, İYTE, KAÜ, KSÜ, KKÜ, KOÜ, MÜ, MKÜ, NÜ, SAÜ). Diğer yandan, üniversitelerin hedefe yönelik toplam 3472 performans göstergesi mevcuttur. Performans göstergesi ortalaması ise 157.8 ve bu ortalamanın üzerinde performans göstergesine sahip üniversite sayısı yedi'dir (AKÜ, HÜ, KAÜ, KOÜ, MKÜ, NÜ, SAÜ). Ayrıca, AKÜ 550 performans göstergesi ile en çok performans göstergesi belirleyen üniversitedir. En az performans göstergesi belirleyen üniversite ise 30 gösterge ile ÇOMÜ'dir. Böylelikle, almakdört üniversitenin (KAÜ, MKÜ, NÜ, SAÜ) ortalamaların üzerinde sayıda hem amaç hem de hedef ve performans göstergesi belirlediği görülürken, 10 üniversite de (ADÜ, BÜ, BEÜ, CBÜ, ÇOMÜ, DÜ, GTÜ, MSKÜ, PAÜ, SDÜ) hem amaç hem de hedef ve performans göstergeleri sayısı bakımından ortalamaların altındadır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Sayısal verilerin yanı sıra üniversitelerin stratejik planlarındaki misyon, vizyon, amaç ve hedef ve performans göstergelerinin içeriklerinin de ne olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Bu çerçevede, raporlarda ki niceliksel fazlalığın neden olduğu dağınıklığı giderebilmek için planların bir içerik analizine tabi tutulmaları öngörülmüştür. Ancak, raporlarda özellikle hedef ve performans göstergesi sayıları çok yüksek olduğundan (Tablo 1), bu çalışmada performans göstergelerine ait içerik analizine yer verilmeyecektir. Böylelikle, nicel verilerin yanı sıra, 23 devlet üniversitesinin hazırladığı ilk stratejik planların misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin içerikleri ve bunların hangi konular etrafında kümelendikleri ortaya konulacaktır. Ayrıca, farklı başlıklarda kümelenen misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin hangi üniversitelerce kabul edildiği, bir başka ifadeyle; kaç üniversitenin hangi misyonu, vizyonu, amacı ve hedefi kendi misyonu, vizyonu, amacı ve hedefi olarak tanımladığı görülebilecektir.

  Misyon-Vizyon
  Tablo 2'de üniversitelerin misyonlarının 14 konu başlığında kümelendiği görülmektedir. Sıralamaya göre birinci sıradaki “nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” misyonunun 17 üniversite tarafından kabul edildiği görülürken; bunun hemen ardından sırasıyla 14 ve 13 üniversite tarafından belirlenen “ülke ve/ veya bölge kalkınmasına katkı sağlamak” ile “topluma ve/ veya insanlığa hizmet etmek” misyonları gelmektedir. Ayrıca, “üretim yapmak” (11 üniversite), “bilimsel çalışmalar ve/veya danışmanlık yapmak” (dokuz üniversite), “bilimsel ve/veya teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak” (sekiz üniversite) ile “eğitim-öğretim hizmeti sunmak” (beş üniversite) misyonları da üniversitelerin misyon kümelenmesinde üst sıralarda yer alan diğer misyonlardır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Üniversitelerin Misyon Kümelenmeleri

  Diğer taraftan, 31 konu başlığında kümelenen üniversitelerin vizyonları Tablo 3'de verilmiştir. Bu kapsamda, “dünya üniversitesi olmak”, “paydaşlarla etkileşim içinde ve işbirliğini sağlayan bir üniversite olmak” ile “ülke ve/veya bölge kalkınmasına önderlik eden ya da katkı sağlayan bir üniversite olmak” vizyon başlıkları yedi üniversite ile en fazla üniversite tarafından kabul edilen vizyonlardır. Bunları takiben, altı üniversite tarafından paylaşılan “katılımcı ve/veya paylaşımcı bir üniversite olmak”, “önde gelen üniversiteler arasında yer almak” ile “yenilikçi ve/ veya araştırıcı bir üniversite olmak” ve beş üniversite tarafından belirlenen “bilgi/bilim/teknoloji/sanat üreten bir üniversite olmak”, “birikimlerini toplum hizmetine sunan bir üniversite olmak”, “evrensel değerlere sahip bir üniversite olmak”, “nitelikli mezunlar yetiştiren bir üniversite olmak”, “tanınırlığa sahip bir üniversite olmak”, “tercih edilen bir üniversite olmak” ile “ülke ve/veya bölgesel sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan bir üniversite olmak” vizyonları sıralamada yer almaktadırlar. Öte yandan, içerik analiz sonuçlarına göre üniversite misyonlarına göre rakamsal olarak daha fazla olan üniversite vizyonlarının üniversitelere göre dağılımlarının da misyonlara göre daha dağınık olduğu görülmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Üniversitelerin Vizyon Kümelenmeleri

  Amaçlar
  Üniversitelerin belirlediği 225 amacın Tablo 4'de 44 genel başlıkta kümelendiği görülmektedir. Bu çerçevede, içerik analiziyle yapılan genel sınıflandırma takip edildiğinde, üniversiteler tarafından en çok “eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak” (21 üniversite) amacının paylaşıldığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla “bilimsel çalışmaların nicelik ve niteliğini artırmak” (18 üniversite), “paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini geliştirmek” (16 üniversite) ve “fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek” (14 üniversite) amaçları gelmektedir. Ayrıca, “mali kaynakları artırmak ve çeşitlendirmek”, “kurumsal yapı, imaj ve kültürü geliştirmek” ile “yönetim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamak” 12 üniversite ve “üniversitenin tanınırlığını artırmak” 11 üniversite tarafından amaç olarak kabul edilen ve amaç kümelenmesinde ilk sıralarda yer alan diğer amaçlardır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Üniversitelerin Amaç Kümelenmeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Devam

  Hedefler
  Üniversitelere ait toplam 1237 hedef rakamsal olarak çok fazla olduğundan hedefler yedi farklı alt boyuta ayrılarak içerik analizi yapılmıştır: Eğitim-öğretim, insan kaynakları ve yönetim, mali kaynaklar, tanıtım ve halkla ilişkiler, fiziki ve teknolojik altyapı ile çevre, bilimsel çalışmalar, ve bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlar.

  Üniversitelerin eğitim-öğretime ilişkin belirledikleri hedeflerin 33 başlıkta kümelendiği görülmektedir (Tablo 5). Bu kapsamda, “programların/ders içeriklerinin güncellenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak” hedefi üniversiteler tarafından en fazla belirlenen hedef olurken (18 üniversite), hemen ardından sırasıyla 15 ve 13 üniversite tarafından kabul edilen “yeni eğitim birimleri kurmak ve açmak” ile “uygulamalı eğitimi yaygınlaştırmak” hedefleri gelmektedir. Bundan başka, eğitim-öğretime ilişkin kümelenmede “eğitim-öğretim ve ilgili diğer hizmetlerin kalitesini artırmak” (12 üniversite), “sürekli eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve artırmak” (11 üniversite) ve “öğrenci sayısını artırmak” ile “yabancı dil eğitimini artırmak ve iyileştirmek” (10 üniversite) hedefleri üst sıralarda yer almaktadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Üniversitelerin Eğitim-Öğretime İlişkin Hedef Kümelenmeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Devam

  Üniversitelerin stratejik planlarındaki insan kaynakları ve yönetime ilişkin hedefleri ise içerik analizi sonucuna göre 29 başlıkta kümelenmiştir (Tablo 6). İlk üçte yer alan hedefler sırasıyla “personelin gelişimine yönelik faaliyetler düzenlemek ve/veya geliştirmek” (17 üniversite), “personel sayısını artırmak” ile “personelin niteliğinin yükseltilmesini sağlamak” (14 üniversite) olarak belirlenmiştir. Bunların hemen ardından ise “sunulan hizmet ihtiyacını karşılamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak” (13 üniversite) ve “personelin memnuniyetini artırmak” (11 üniversite) hedefleri sıralanmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Üniversitelerin İnsan Kaynakları ve Yönetime İlişkin Hedef Kümelenmeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Devam

  Tablo 7'de içerik analizi sonucuna göre üniversitelerin stratejik planlarındaki mali kaynaklara ilişkin hedeflerin 12 başlık altında kümelendiği görülmekte ve “mali kaynakları çeşitlendirmek ve geliştirmek” hedefinin 10 üniversite ile üniversiteler arasında en çok paylaşılan hedef olduğu görülmektedir. Ayrıca, “öz gelirleri artırmak” (sekiz üniversite), “mali kaynakların kullanımında etkinliği ve hesap verebilirliği sağlamak” (altı üniversite), “bilimsel çalışmaların desteklenmesi için ayrılan bütçeyi artırmak veya ek bütçe kaynağı yaratılmasını sağlamak” ile “döner sermaye gelirlerini artırmak” (beş üniversite) ve “üniversite bütçesine genel bütçeden sağlanacak katkının artırılmasını sağlamak” (üç üniversite) hedefleri üniversitelerin mali kaynaklarına yönelik kabul edilen ve kümelenme sıralamasında üst sıralarda yer alan hedeflerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Üniversitelerin Mali Kaynaklarına İlişkin Hedef Kümelenmeleri

  Öte taraftan, üniversitelerin stratejik planlarındaki tanıtım ve halkla ilişkiler ile ilgili hedefler 26 başlık altında kümelenmiştir (Tablo 8). Bu kapsamda, “kurumun tanınırlığını artırmaya yönelik faaliyetleri artırmak” ile “mezunlarla ilişkileri geliştirmek” 18 üniversite tarafından hedef olarak belirlenirken, “etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak” 17 üniversite tarafından hedef olarak kabul edilmiştir. İlk üç içinde yer alan bu hedeflerin yanı sıra, “öğrencilere ve/veya mezunlara yönelik kariyer planlama hizmetlerini etkinleştirmek” (13 üniversite), “öğrencilerle ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesini sağlamak” (12 üniversite) ve “basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini daha etkin hale getirmek” (11 üniversite) hedefleri üniversitelerin tanıtım ve halkla ilişkilere yönelik hedef üst sıralarda yer alan diğer hedeflerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: Üniversitelerin Tanıtım ve Halkla İlişkilere İlişkin Hedef Kümelenmeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: Devam

  Tablo 9'da ise üniversitelerin fiziki ve teknolojik altyapı ile çevreye ilişkin hedef kümelenmesi sonucunda 16 başlık sıralanmıştır. İçerik analiziyle elde edilen genel başlıklar takip edildiğinde, “birimlerinin donanım ihtiyaçlarını sağlamak ve iyileştirmek” hedefinin 22 üniversite tarafından paylaşıldığı görülmektedir. Bunun hemen ardından, 20 üniversite tarafından paylaşılan “açık ve/veya kapalı alanların fiziki altyapılarını düzenlemek ve iyileştirmek” hedefi gelirken, “bilişim teknolojileri altyapısını iyileştirmek” hedefi ise 17 üniversite tarafından kabul edilmiştir. Öte yandan, “inşaat yatırımlarını tamamlamak ve sayılarını artırmak” (13 üniversite) ve “kütüphane altyapısını, donanımını ve fiziki alanını iyileştirilmek” (11 üniversite) hedefleri fiziki ve teknolojik altyapı ile çevreye ilişkin üniversitelerce en çok paylaşılan diğer hedeflerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 9: Üniversitelerin Fiziki ve Teknolojik Altyapı ile Çevreye İlişkin Hedef Kümelenmeleri

  Bilimsel çalışmalara yönelik üniversitelerin hedef kümelenmesi ise 26 başlık altında toplanmıştır (Tablo 10). Bu kapsamda sıralamaya baktığımızda, 19 üniversite tarafından kabul edilen “proje faaliyetlerini artırmak” hedefini sırasıyla 17 ve 13 üniversite tarafından belirlenen “akademik personelin/öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımını desteklemek ve çalışmaları artırıcı mekanizmaları geliştirmek” ve “birimlerce düzenlenecek bilimsel faaliyetlere destek vermek ve sayılarını artırmak” ile “yayın ve/veya atıf sayısını artırmak” hedefleri izlemektedir. Bu hedefleri takiben, “akademik personelin/öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımını sağlamaya yönelik teşvikler sağlamak” (10 üniversite) ile “AR&GE çalışmalarının sayısını ve niteliğini artırmak” hedefleri üniversiteler arasında bilimsel çalışmalara yönelik en çok paylaşılan ortak hedefler olarak göze çarpmaktadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 10: Üniversitelerin Bilimsel Çalışmalara İlişkin Hedef Kümelenmeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 10: Devam

  Tablo 11'de de üniversitelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilgili belirledikleri hedeflere ilişkin kümelenme sonucunda 21 başlık belirlendiği görülmektedir. Bu bağlamda yapılan içerik analizi sonucunda “paydaşlarla iletişim ve işbirliğini artırmak” hedefi 20 üniversite tarafından paylaşılırken, hemen ardından gelen “bölge halkının sorunlarının çözümüne bilimsel çalışmalarla katkıda bulunmak” ve “öğrenci ve öğretim elemanı değişimini artırmak” hedefleri ise sırasıyla 14 ve 13 üniversite tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, “üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak” ile “halkın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak” (11 üniversite) üniversitelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ilgili hedef kümelenmesinde üst sıralarda yer alan diğer hedeflerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 11: Üniversitelerin Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Paydaşlara İlişkin Hedef Kümelenmeleri

  Hedefe Ulaşma
  Hedef ve performans göstergelerine bağlı olarak stratejik planlarda performans hedeflerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Performans hedefi üniversitelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Ayrıca, belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdırlar (DPT, 2006: 12, 20). Böylelikle, üniversiteler yıllık olarak hazırladıkları performans programlarından kullandıkları performans göstergelerinin stratejik planlarında belirledikleri performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştıklarını izleme ve değerlendirme imkânı bulmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, her yıl için hazırlanan performans programları üniversitenin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerinin yıllık dönemlere dönüştürülmüş halidir (Kalkınma Bakanlığı, 2015).

  Tablo 12' de 23 üniversitenin stratejik planlarında performans hedeflerine yer verip vermediklerine ya da ne ölçüde yer verdiklerine; belirledikleri hedeflerle performans göstergelerini ilişkilendirip ilişkilendirmediklerine ve belirledikleri performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarına dair bilgiler mevcuttur. Fakat, sadece MSKÜ stratejik planında performans göstergelerine yer vermediğinden bu analize dâhil edilememiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 12: Üniversiteler için Değerlendirme

  Öncelikle, 6 üniversite (BEÜ, DÜ, GTÜ, KKÜ, SAÜ ve SDÜ) stratejik planlarında performans hedeflerine yer verirken, beş üniversitenin de (AİBÜ, BÜ, HÜ, MÜ ve PAÜ) tüm hedefler için değil sadece bazı hedefler için performans hedefleri belirledikleri görülmektedir. Geriye kalan 11 üniversitenin (ADÜ, AKÜ, CBÜ, ÇOMÜ, GOPÜ, İYTE, KAÜ, KSÜ, KOÜ, MKÜ ve NÜ) ise stratejik planlarında performans hedeflerine yer vermedikleri görülmektedir. Ayrıca, 22 üniversitenin 15'i (ADÜ, AKÜ, BÜ, GOPÜ, GTÜ, HÜ, KAÜ, KKÜ, KOÜ, MÜ, MKÜ, NÜ, PAÜ, SAÜ, ve SDÜ) stratejik planlarında hedeflere yönelik performans göstergelerini belirlemişler; bir başka ifadeyle, hazırladıkları planlarda göstergelerini hedeflerden bağımsız toplu halde vermemişlerdir. Öte yandan, sadece 5 üniversitenin (BEÜ, GTÜ, KKÜ, SAÜ ve SDÜ) performans programlarından stratejik planlarında belirledikleri performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadıkları izlenebilmektedir. Böylelikle, bu beş üniversite tarafından hazırlanan plan ve raporların diğer üniversitelere göre daha iyi, doğru ve kapsamlı hazırlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Sonuç
  Bu çalışmada, ülkemizde 1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin hazırladıkları ilk stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler incelenmiştir. Böylelikle, içerik analizi yöntemi kullanılarak üniversitelerin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin hangi başlıklar altında kümelendikleri gösterilmiştir. Bir başka ifadeyle, üniversitelerin rapor ve programları için nitel veriler nicel hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, misyon vizyon, amaç ve hedeflerin kaç ve hangi üniversite tarafından kabul edildikleri gözlemlenebilir hale getirilmiştir.

  Özet olarak, içerik analizi sonuçlarına göre 23 devlet üniversitesinin stratejik planlarında yer alan misyonların 14, vizyonların 31 ve amaçların ise 44 genel başlık altında kümelendiği görülmektedir. Ayrıca, 1237 hedef ise toplamda 163 hedef başlığı altında kümelenmiştir. Üniversitelerin hedeflerinin en çok eğitim-öğretim alt başlığı altında kümelendiği görülürken (33 hedef), hedef kümelenmesinin en az olduğu alan ise mali kaynaklardır (12 hedef). Ayrıca, diğer alt başlıklar altında belirlenen hedeflere baktığımızda ise insan kaynakları ve yönetimin 29, tanıtım ve halkla ilişkilerin 26, fiziki ve teknolojik altyapı ile çevrenin 16, bilimsel çalışmaların 26, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşların 21 başlık altında kümelendikleri görülmüştür. Öte yandan, içerik analizi sonucunda toplamda 48 hedefin (hedeflerin %30'unun) kümelenme sonucunda sadece birer üniversite tarafından kabul edilmesi dikkat çekici bir başka Genel olarak, üniversitelerin eğitim-öğretim, insan kaynakları ve yönetim, mali kaynaklar, tanıtım ve halkla ilişkiler, fiziki ve teknolojik altyapı ile çevre, bilimsel çalışmalar ve bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlara ilişkin yedi alt başlıkta kümelenen hedefleri kendi içlerinde de alt gruplara ayrılarak kümelenme başlıkları artırılabilinir.. Örneğin; mali kaynaklara yönelik tanımlanan “öz gelirleri artırmak” hedefi “ikinci öğretim gelirlerini artırmak”, “bağışları artırmak” ya da “uzaktan eğitim gelirlerini artırmak” vb. alt hedefler şeklinde kümelenebilecekken; eğitim-öğretime ilişkin belirlenen “öğrenci sayısını artırmak” hedefi için de “önlisans öğrenci sayısını artırmak” veya “lisansüstü öğrenci sayısını artırmak” vb. şekilde alt hedefler belirlenebileceği ilgili tablolardan görülebilmektedir.

  Üniversitelerin belirledikleri amaç ve hedeflerin içeriklerinin birbirleriyle büyük ölçüde uyumlu olmasına rağmen; çoğu durumda belirlenen amaç ve hedefleri kabul eden üniversite sayılarındaki uyumsuzluk da dikkat çekicidir. Bu durumda stratejik planlarda üniversitelerin amaçlarına yönelik çokta uygun bir planlama yapılmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilinir. Ayrıca, bazı hedeflerin içerik olarak amaçlarla aynı olması ya da ölçülebilir olmaması da stratejik planlarda hedefler oluşturulurken yapılan hatalardan bir diğeri olarak göze çarpmaktadır. Örneğin, üniversitelerin “mali kaynakları artırmak ve çeşitlendirmek” ve “eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak” amaçları için belirledikleri hedeflerin “mali kaynakları çeşitlendirmek ve geliştirmek” ile “eğitim-öğretim ve ilgili diğer hizmetlerin kalitesini artırmak” olması gibi. Dolayısıyla, bu durumda üniversitelerin stratejik planlama sürecinde çok fazla sayıda amaç ve hedef belirlemekten ziyade, amaç ve hedefler arasında uyuma ya da ölçülebilir hedefler belirlemeye odaklanmaları gerektiğini açıkça göstermektedir.

  Fakat, çalışmada kullanılan raporlarda üniversitelerin topladıkları bilgi ve tuttukları istatistiklerinin ilgili dönemde yetersiz kalması hedeflenen ölçütleri belirlemeyi zorlaştırmıştır. Ayrıca, çoğu raporda performans programlarının ilk yıllarında çok yüksek tutulan gösterge ölçütlerinin daha sonraki yıllarda revize edildiği görülmektedir. Öte taraftan, performans programlarında bazı hedeflere yönelik olarak yanlış göstergelerin kullanılması ya da belirlenen performans göstergeleri ile ölçü birimleri arasındaki uyumsuzluklar hazırlanan performans programların yetersizliğini gösteren diğer unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Bütün bu unsurlar üniversitelerin performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığına dair analiz yapmayı iyice güçleştirmiştir. Böylelikle, üniversitelerin hazırladığı ilk stratejik planların stratejik planlama yönetiminin asıl hedefinin uzağında kaldığı söylenebilinir. Tabi ki de bu çalışmada, Türkiye'deki tüm üniversiteler ele alınmadığından bütün için kesin bir yargıya varmak mümkün olmayabilir ama seçilen örneklemin bir yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, üniversitelerin daha sonraki dönemler için hazırladıkları stratejik planlarında içerik analizine tabi tutulması, üniversitelerin eksikliklerini ne ölçüde giderdiklerini ortaya koymak açısından yerinde olacaktır.

  Bu kapsamda, üniversitelerde performans bilgisinin elde edilmesi ve yorumlanmasında yeterli sayıda nitelikli personelin bulunmaması, performans bilgisinin bütçe tahsisinde nasıl kullanılacağı konusundaki belirsizliği de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, üniversitelerde hazırlanan stratejik plan, performans programı ve bütçe arasında halen hedeflenen bağın kurulamadığı görülmektedir. Bu çerçevede, bu sürecin iyileştirilmesi için salt kanun ve mevzuat düzenlemelerinin yetmeyeceği; üniversitelerde uygulanan yeni bütçeleme sürecinin kurumsal düzeyde sahiplenmeye, eğitime, koordinasyona ve farkındalığa ihtiyacı olduğu ortadadır. Bir başka ifadeyle, önemli olan üniversitelerde 5018 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeleri ve mekanizmaları hayata geçirecek ve içselleştirecek bir yönetim yapısını oluşturmaktır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Ih1 NY+AbantIzzetBaysalUniversitesiSP0913.pdf

  2) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Ox1v6+AIBU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf

  3) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/D5U7k+Abant_Izzet_Baysal_Universitesi_2011_yili_ Performans_Programi.pdf

  4) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ GP4Rk+AIBU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf

  5) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ NyLbc+AIBU_2013_Yili_Performans_Programi.pdf

  6) Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU_stratejik_plan-2008-2012.pdf

  7) Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202010%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf

  8) Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202011%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf

  9) Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202012%20YILI%20PERFORMANS%20 PROGRAMI.pdf

  10) Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/h3G fw+AfyonKocatepeUniversitesiSP0913.pdf

  11) Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/22VWq+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2010_yili_ Performans_Programi.pdf

  12) Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ mgOQa+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2011_yili_Performans_ Programi.pdf

  13) Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ dEqg4+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2012_yili_Performans_ Programi.pdf

  14) Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //strateji.aku.edu.tr/wp-content/uploads/ sites/38/2015/12/2013-PERFORMANS-PROGRAMI.pdf

  15) Balıkesir Üniversitesi Stratejik Planı (2006-2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/qKyKO+B alikesirUniversitesiSP0610.pdf

  16) Balıkesir Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/XQPWS+Balikesir_ Universitesi_2010_yili_Performans_Programi.pdf

  17) Bircan, İ. (2002). Kamu kesiminde stratejik yönetim ve vizyon. Planlama Dergisi (DPT'nin 42. Kuruluş Yılı Özel Sayı), 11-19.

  18) Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

  19) Budak, G. (2000). Öğrenen örgütlerde stratejik planlama ve stratejik öğrenme. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 1-11.

  20) BUMKO. (2009). Performans programı hazırlama rehberi. TC. Maliye Bakanlığı. Retrieved from www.bumko.gov.tr/PEP (29.08.2015).

  21) Bülent Ecevit Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/OkmD A+ZonguldakKaraelmasUniversitesiSP08-12.pdf

  22) Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ H1SIi+BEU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf

  23) Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aKF4i+BEU_2011_Yili_Performans_Programi.pdf

  24) Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ inTO4+BEU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf

  25) Celal Bayar Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/IG7 3A+CelalBayarUniversitesiSP0812.pdf

  26) Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/kA47k+cbu_ performans_2010.pdf

  27) Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/6EVAe+cbu_ performans_2011.pdf

  28) Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/25tLM+cbu_ performans_2012.pdf

  29) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/5U9Oi+canakkale_universitesi_stratejik_plan_2008-2012. pdf

  30) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Usc52+COMU_performans_prg_2010_.pdf

  31) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ysFJQ+COMU_performans_prg_2011_.pdf

  32) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Y6gam+COMU_performans_prg_2012_.pdf

  33) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). Kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/ files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._ Surum.pdf (15.08.2015).

  34) Dumlupınar Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/rKL lQ+DumlupinarUniversitesiSP0812.pdf

  35) Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2010). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.

  36) Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2011). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.

  37) Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2012). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.

  38) Erkan, V. (2008). Kamu kuruluşlarında stratejik planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler. Ankara: DPT Yayınları (Yayın No: 2759).

  39) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/ tum0G+GOPSP0913.pdf

  40) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aEZhw+2010_yili_GOP_Universitesi_Faaliyet_Raporu.pdf

  41) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_37.pdf

  42) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_12.pdf

  43) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_10_49.pdf

  44) Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/ BTvO4+GYTESP0913.pdf

  45) Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_ Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/03_2010_ GYTE_Performans_Programi_Son_.pdf

  46) Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_ Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/02_2011_ Yl_Performans_Programi.pdf

  47) Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_ Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/01_2012_ Yili_Performans_Programi_25.10.2011.pdf

  48) Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_ Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_ Performans_Program/2013_Y%C4%B1l%C4%B1_Performans_ Programi_03.11.2012%5B1%5D.pdf

  49) Gürer, H. (2006). Stratejik planlamanın temelleri ve türk kamu yönetiminde uygulanmasına yönelik öneriler. Sayıştay Dergisi, 63, 91-105.

  50) Harran Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.harran.edu.tr/harran/stratejik_plan.pdf

  51) Harran Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari

  52) Harran Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari

  53) Harran Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari

  54) Harran Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari

  55) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //web.iyte.edu.tr/strateji/dosya/Stratejik_ Plan_2008-2012.pdf

  56) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2010). Retrieved from http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana

  57) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2011). Retrieved from http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana

  58) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2012). Retrieved from http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana

  59) Kafkas Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%20 2009-2013%20STRATEJ%C4%B0K%20PLANI.pdf

  60) Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%20 2010%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf

  61) Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%20 2011%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI(1).pdf

  62) Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%20 2012%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf

  63) Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%20 2013%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf

  64) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/0k9Ls+KahramanmarasSutcuImamUniversi tesiSP0812.pdf

  65) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2010). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.

  66) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2011). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.

  67) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //strateji. ksu.edu.tr/depo/belgeler/2012%20performans%20 program%C4%B1_1506261126578048.pdf

  68) Kalkınma Bakanlığı (2015). Kamu’da stratejik yönetim. Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/tr/

  69) Kırıkkale Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/ibF6u+Kir ikkaleUniversitesiSP0913.pdf

  70) Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.

  71) Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.

  72) Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.

  73) Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //docplayer.biz.tr/711198-Kirikkale-universitesi-2013- mali-yili-performans-programi.html

  74) Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/ YqPCq+KocaeliUniversitesiSP0913.pdf

  75) Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/mGQu8+2010_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf

  76) Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/eufdg+2011_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf

  77) Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Bz1Vo+2012_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf

  78) Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/X4o9Q+2013_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI_baski_31_01_2013.pdf (15.12.2015).

  79) Maliye Bakanlığı (2004). Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak). T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.

  80) Mersin Üniversitesi Stratejik Planı (2008-2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/1zpfU+M ersinUniversitesiSP0812.pdf (15.12.2015).

  81) Mersin Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http://mersin.edu.tr/uploads/406/files/2010%20yili%20 performans%20programi.pdf (15.12.2015).

  82) Mersin Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/2011_yili_performans_ programi.pdf

  83) Mersin Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/perprog2012.pdf

  84) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/XzSvQ+MuglaUniversitesiSP0913.pdf

  85) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2012). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muğla.

  86) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ AxlMe+mugla_sitki_kocman_universitesi_2013_performans_ programi.pdf

  87) Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Roy cy+MustafaKemalUniversitesiSP0913.pdf

  88) Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ymzLs+Mustafa_Kemal_Universitesi_2010PP.pdf

  89) Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ vz732+2011_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf

  90) Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Xe9VA+2012_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf

  91) Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ z37uS+MustafaKemalUniversitesi2013PP.pdf

  92) Niğde Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/2DUQ4+ NigdeUniversitesiSP0913.pdf

  93) Niğde Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16

  94) Niğde Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16

  95) Niğde Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16

  96) Niğde Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16

  97) Özen, A. (2008). Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.

  98) Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/yftZ o+PamukkaleUniversitesiSP0913.pdf

  99) Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ hnGjo+Pamukkale2010PP.pdf

  100) Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ n5Q92+Pamukkale2011PP.pdf

  101) Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ rg3Yu+Pamukkale2012PP.pdf

  102) Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/l8Lrc+2013_ Yili_Performans_Programsitei_docx_mustafa_docx16_01_2013. pdf

  103) Sakarya Üniversitesi Stratejik Planı (2009-2013). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/ NrNOC+SakaryaUniversitesiSP0913.pdf

  104) Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2010). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.

  105) Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/B7Wvw+ SakaryaUniversitesi2011PP.pdf

  106) Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Gs5L6+ SakaryaUniversitesi2012PP.pdf

  107) Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2013). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.

  108) Söyler, İ. (2006), Kamu mali yönetim sisteminin bütçe teknik ve süreçlerindeki değişiklikler ve yenilikler açısından değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 283-300.

  109) Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planı (2006-2010). Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/MBIZs+SuleymanDemirelUniversitesiSP0610.pdf

  110) Süleyman Demirel Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from http: //sgdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/95/ files/performans-programi-2010-28032012.pdf

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 48323088 defa ziyaret edilmiştir.