Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 163-177
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.153
Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Alan Araştırması
Kahraman ÇATI1, Emel İŞTAR2, Hayati ÖZCAN3
1Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Düzce, Türkiye
3Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Bölümü, Düzce, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Üniversite tercihi, Saygınlık, Kampus özellikleri
Öz
Çalışmanın amacı, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Ayrıca, tercihleri etkileyen unsurların demografik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, üniversite giriş sınavına hazırlanan 1112 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan anketler sonucu elde edilen veriler faktör analizi, frekans analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda öğrencilerin tercihlerini etkileyen faktörler saygınlık, imkan, kampus ve sosyallik şeklinde belirlenmiştir. Kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde saygınlık, imkân ve kampus özelliklerini daha fazla dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada lisede sayısal bölüm okuyanların, diğer bölüm öğrencilerine nazaran üniversitenin bilgiye ulaşma imkânlarının olmasına daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, tercihini devlet üniversitelerinden yana kullanacak olan öğrencilerin, üniversitenin imkânlarını dikkate aldıkları tespit edilmiştir.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Üniversite tercihi yapma aşaması, gençlerin kariyer planlarını yaparken en fazla dikkat etmeleri gereken safhayı oluşturmaktadır. Doğru ve yerinde verilen kararlar, bir bireyin ömür boyu mutlu veya mutsuz olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bireyin seçimi, tercihi yaparken hangi faktörleri dikkate alması gerektiğinin tespiti oldukça önemlidir.

  Üniversite tercihi, literatürde farklı tanımlamalarla ifade olunmuştur. Filter (2010), üniversite tercihini yükseköğretimde belirli bir üniversiteyi diğerlerine tercih etme kararı olarak tanımlamaktadır. Hossler ve ark. (1989) ise; bireyin formel eğitimini yüksek eğitimle geliştirme arzusunun daha sonraki dönemde belirli bir kolej, üniversite veya kuruma katılma kararıyla gelişmiş mesleki eğitimin alındığı üniversitelerin de dahil olduğu (Kallio, 1995) karmaşık ve çok aşamalı (Briggs, 2006) bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Çok sayıda üniversite ve çeşitli bölümler, özellikle benzer içerikli bölümler ile ilgili incelenmesi gereken birçok bilgi, evden uzakta yaşama ile ilgili bir takım sorunlar, tanıtım broşürüne dayalı karar verme, karar verme konusundaki düşük deneyim ve yetersiz destek üniversite seçimi değerlendirme sürecini oldukça güç ve karmaşık hale getirmektedir (Moogan et al., 1999).

  Literatürde, üniversite tercihlerinin konu alındığı çalışmalara ulaşmak mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan çalışmalar incelendiğinde, yükseköğretimin dönemler halinde incelendiği görülmüştür. ABD’de 1950 ve 1970 yılları arası, yükseköğretimin en parlak dönemi olarak düşünülmektedir. Dış çevresel faktörler, Milli Savunma Öğrenci Kredisi yasası, bebek doğumundaki artışlar bunun nedenleri olarak gösterilebilir (Donnellan, 2002). Jenkins (1974)’e göre 1970’li yıllarda bu rüzgâr tersine dönmüş, yükselen enflasyon ve üniversiteye kayıtların azalması ile birçok bölümün kapanması tehlikesi ortaya çıkmıştır (Akt. Donnellan, 2002). 1980’lerde bu durum daha kasvetli bir hal almış; 1980-1993 arasında ABD’deki 18-22 yaş arası nüfus %22 azalmıştır. Bunun sonucu olarak az sayıda öğrenci arasından en iyi ve parlak olanlarını toplamak için üniversiteler birbiriyle rekabete girmiştir (Donnellan, 2002). Kotler ve ark., (1995) çalışmalarında yükseköğretim kurumları en iyi öğrenciler için bir cazibe merkezi olmak istiyorlarsa, öğrencilerin üniversite ve kolej seçimini nasıl yaptıkları hususunu iyi anlamaları gerektiğini belirtmiştir (Akt. Raposo & Alves, 2007). Ülke genelindeki üniversite ve kolejlerin temel amacı kurumlarına öğrenci kazandırmaktır. Yükseköğretim kurumları bu amaçla özellikle öğrenci alımı, kayıt/kabul gibi konulara odaklanarak kayıt yönetimini bölümlendirerek, ilgili kişiler olan mezunlara ve hali hazırda öğrenci olanlara kurumun tanıtımını yapmaktadırlar (Filter, 2010). Bu bağlamda bireylerin üniversite tercih nedenlerini ortaya çıkararak, üniversite yöneticilerine rehberlik etmek amacı, üniversite seçme süreci literatürünün temelini oluşturmaktadır.

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörler, literatürde farklı şekillerde ifade olunmuştur. Baird (1967) ve Pugh (1972), fakülte ve yüksek akademik standartların öğrencilerin aradığı özellikler olduğundan bahsetmiştir (Joseph & Joseph, 2000). Bireylerin üniversite seçim sürecine yönelik ilk detaylı araştırma 1975 yılında Lewis ve Morrison tarafından yapılmış, bu araştırma daha sonraki araştırmalar için bir başlangıç noktası olmuştur (Beswick, 1989). Van Dimitrios 1980’de yaptığı çalışmasında medya, üniversiteye ulaşılabilirlik, akademik ve akademik olmayan müfredatın temel belirleyiciler olduğunu savunur (Jordaan & Wiese, 2010). Lynch (1981), Birleşik Krallık’ta yaptığı çalışmada üniversite seçimini etkileyen altı anahtar faktörü öğrencinin tercih ettiği bölümün bulunması, üniversitenin yeri, üniversitenin saygınlığı, eve olan uzaklığı, üniversite tipi (modern/eski), aile ve öğretmenlerinin tavsiyeleri olarak tanımlamıştır (Soutar & Turner, 2002). Birçok araştırmacı, bireylerin yükseköğretim kurumlarına katılımı ile ilgili çalışma yapmıştır; fakat 1981 yılında Chapman’ın oluşturduğu model, ilk kapsamlı ve özgün çalışma niteliğinde olup, çalışmanın amacı komplike pazarlama stratejileri geliştirmek; bir başka deyişle üniversite yöneticilerine kurumsal kayıt politikası ve öğrenci alımı konusunda bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin üniversite seçimi ile alakalı literatüre katkıda bulunmak üzerine kuruludur (Chapman, 1981). Bu model (Chapman,1981), üniversite seçimini içsel ve dışsal etkileyenler olarak iki temel kavram çerçevesinde bir araya getirmiştir. Model sosyo-ekonomik durum, kabiliyet/beklentiler ve lise performansını içine alan içsel faktörler (öğrenci özellikleri) ile başlamıştır. Daha sonra bu içsel faktörler birey üzerinde etkisi olan dışsal faktörlerle birleştirilmiştir. Dışsal faktörler ise üç kategori altında incelenmektedir. Bunlar:

  1. Önemli kişiler (aile, arkadaşlar, üniversite personeli),
  2. Sabit üniversite özellikleri (konum, akademik personel, maliyet/finansal yardım),
  3. Üniversitenin öğrencilerle iletişim kurma çabası (kampus ziyaretleri, kayıt/kabul) (Filter, 2010).

  Öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasına yönelik literatür incelendiğinde üniversite tercihleri etkileyen birçok kriterin olduğu görülmektedir (Akar, 2012; Soutar & Turner, 2002; Kallio, 1995; Moogan et al., 1999). Bu kriterlerin bazıları; üniversitenin saygınlığı (Veloutsou et al., 2004; Maringa, 2006; Cosser et al., 2002), üniversite ziyaretindeki pozitif deneyim (MORI, 2004), finansal yardım (Kallio, 1995; Chapman, 1981; Joseph, 2013), konaklama durumu (Kallio, 1995; Moogan et al., 1999), kurumun akademik çevre özellikleri (Kallio, 1995), üniversite bölümü (Kallio, 1995; Chapman, 1981; Price et al., 2003), kampus yaşamının sosyal çevresi (Donnellan, 2002; Kallio, 1995; Veloutsou et al. 2004), üniversitenin konumu (Moogan et al., 1999; Chapman, 1981; Moogan et al., 2003; Joseph, 2013; Price et al., 2003; Donnellan, 2002; Briggs, 2006), şehir hayatı (Moogan et al., 1999), eğitimsel beklentiler (Filter, 2010; Somers et al., 2006), akademik saygınlık (Soutar & Turner, 2002; MORI, 2004; Moogan et al., 2003; Arpan et al., 2003; Briggs, 2006), öğrencinin cebinden karşıladığı maliyetleri (Filter, 2010), uzaklık (Filter, 2010; Briggs et al., 2007; Gibbons et al., 2012), yükseköğretim danışmanı (Filter, 2010; Chapman, 1981), kampus ziyareti (Filter, 2010; Chapman, 1981; Joseph, 2013), iş bulma olasılığı/imkânı (Soutar & Turner, 2002; Moogan et al., 2003; Amca 2011), kurs/bölüm uygunluğu (Fernandez, 2010; Soutar & Turner, 2002; Chapman, 1981; Veloutsou et al., 2004; MORI 2004; Moogan et al., 2003; Joseph, 2013;

  Donnellan, 2002), üniversite personeli, akran/arkadaşlar (Somers et al., 2006; Joseph, 2013; Chapman, 1981), kampus içi konaklama (Maringa, 2006), atletizmle ile ilgili saygınlık (Arpan et al., 2003), üniversite ile ilgili çıkan haberler (Arpan et al., 2003), üniversitedeki teknik olanaklar (Fernandez, 2010). Öğretim kalitesi de (Soutar & Turner, 2002; Price et al., 2003) üniversite seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Plank ve ark. (1997) çalışmasında öğretim kalitesinin %77’sini açıklayan beş bileşenden oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar iyi akademik programlar, liderlik fırsatları, mezun olduktan sonra iyi bir iş, finansal yardım olanakları ve ödenen paranın karşılığının alınması olarak ifade edilmiştir. Literatürde üniversite tercihini en fazla etkileyen faktörlerin sırasıyla üniversite bölümü, kampus yaşamı, akademik saygınlık ve aile olduğu tespit edilmiştir (bakınız, Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Üniversite Tercihini En Fazla Etkileyen Faktörler

  Irk/etnik grup üniversite seçimini etkileyen faktörlerdendir (Filter, 2010; Jordaan et al., 2010). Jordaan ve ark. (2010) yaptıkları çalışmada farklı etnik gruplardan olan öğrencilerin üniversite seçim faktörlerine atadığı önemin değişiklik gösterdiğini belirtmiştir. Beyaz ve siyahi öğrenciler üzerine yapılan çalışmada, beyaz öğrencilerin seçim kararında kampusdaki sosyal yaşam, öğretimin kalitesi, daha önceden üniversitede bulunmuş arkadaşları, kampus konaklaması ve spor faaliyetleri (Cosser et al., 2002) önem arz ederken, siyahi öğrenciler arasında sırasıyla çeşitlilik, finansal destek, esnek öğretim modu ve giriş şartları en önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışmalarda harç/öğrenim ücreti önemli bir faktör olarak ortaya çıkmasına rağmen (Çokgezen, 2012; Amca, 2011; Maringa, 2006) günümüzde bazı kurumlarda normal öğretim ücretleri kaldırılmış olup, ikinci öğretim ücretleri devam etmektedir. Shin ve Milton’un (2006) bulguları da harç maliyetinin üniversiteye kayıtta öğrencinin seçimi üzerinde çok etkili olmadığı yönündedir (Akt. Jordaan et al., 2010).

  Kurt (2013) üniversite ve bölümün, adayın ailesinin, üniversitenin bulunduğu şehrin, bunlara ek olarak ulusal sınavdan alınan puanın üniversite seçiminde en önemli faktörler olduğunu ifade etmektedir. Kurt (2013) puan faktörünü önemli faktörlerden biri olarak ele almış yeteri kadar makul bir puan almanın seçimin ön şartlarından biri olduğunu belirtmiştir. Tatar ve Oktay (2006) benzer bir araştırmada öğrenci seçme sınavından alınan puanın üniversite tercihinde en önemli faktör olduğunu ortaya koymuştur. Önem sırasıyla ÖSS puanı, mezun olduktan sonra iş bulma imkânı (Amca, 2011), öğrenim maliyeti ve ücreti, eve uzaklık seçim sürecinin %75’ini açıklamaktadır. Aile faktörü (Donnellan, 2002; Chapman, 1981; Soutar & Turner, 2002; Filter, 2010) üniversite adaylarının hem şehir, hem bölüm, hem de üniversite seçimlerinde ailenin sosyo-ekonomik şartları çerçevesinde en önemli belirleyicilerden biri olmaktadır. Üniversite ve bölüm ise, idealist öğrenciler için önemli bir ölçüt olmaktadır (Kurt, 2013). Şehir faktörü, üniversitenin bulunduğu yerin nüfusu (Çokgezen, 2012), adayların evine uzaklık (Tatar & Oktay, 2006; Kurt, 2013), arkadaşların şehir tercihi, şehrin ünü, şehrin büyüklüğü, öğrenciye ve bireye sağladığı imkânlar açısından etkiye sahiptir. Ülkemizde uluslararası açılımın sağlanması (Amca, 2011) avantajı ile İstanbul ve Ankara en gözde iller olmayı sürdüreceklerdir (Kurt, 2013). Erol ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada Hakkâri Üniversitesi fakülte öğrencilerinin üniversiteyi, fakülteyi ve bölümleri tercih etme sebeplerini araştırmış ve öğrencilerin cinsiyetinin, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumunun (etkisi düşük seviyede de olsa), üniversitenin eve olan uzaklığının adayların tercihlerinde etkisinin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Hakkâri’nin coğrafi uzaklığının, sosyo-politik gerginliklerin yaşanmasının, buradaki üniversitenin tercih edilme oranında bir düşüşe yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Coğrafi uzaklık yani üniversitenin aile evinden çok daha uzakta olması, gidiş-geliş ve yer değiştirmeyi kapsayan doğrudan bilgisel ve fiziksel maliyetleri ile bireyin üniversite seçiminde önemli bir engel olmaktadır. Bu değişkenin özellikle düşük gelirli aileler, kültürel yapısı nedeni ile ev yakınlarında kalmayı öngören etnik gruplar ve mesafe maliyetinin yüksekliğini karşılamakta zorlanan kişiler için önemli olmaktadır (Gibbons et al., 2012; Dunnett et al., 2012).

  Akar (2012), çalışmasının sonucunda iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin üniversite tercihinde en fazla dikkate aldıkları faktörlerin akademik saygınlık, üniversitenin coğrafi konumu ve üniversiteyle ilgili bilgi edinilen kaynaklar olduğunu belirtmiştir. Çiftçi ve ark. (2011) Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında yaptığı çalışmasında üniversite tercihini etkileyen faktörler arasında üniversitenin şehre olan mesafesinin daha etkili olduğu, diğer birçok araştırmanın aksine şehrin sosyo-ekonomik düzeyinin, yurt ve barınma olanaklarının etkisinin düşük olduğu, öğretim elemanları ve akademik yapının etkisinin olmadığı sonuçlarına ulaşmıştır. Amca (2011), üniversite tercihini etkileyen faktörleri;

  • mezuniyet sonrası iş bulabilme oranı (üniversitenin akademik kadrosu, müfredat, yayın ve bilimsel çıktıları, üniversitenin saygınlığı),
  • mezuniyet başarı derecesi,
  • üniversitenin ilgili bölümünün öğrenim ücreti (burs olanakları (Cosser et al., 2002), üniversite içi ve dışı iş olanakları ve bağlantıları (Fernandez, 2010),
  • üniversitenin bulunduğu şehirdeki hayat pahalılığı, coğrafi konumu ve sosyal yaşam kalitesi (indirimli/ücretsiz ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence etkinlikleri, geziler, yarışmalar, sergiler, denize, şehir merkezine, limanlara ve hava alanlarına yakınlık) olarak sıralamıştır.

  Filter (2010), akademik olarak yetenekli öğrenciler üzerine yaptığı çalışmasında aile geliri ve cinsiyetin üniversite seçim sürecinin etkili faktörlerinden olmadığı sonucuna varmıştır. Dunnett ve ark. (2012) ve Shank ve ark. (1998)’na göre ise cinsiyet, üniversite seçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kız öğrenciler, erkeklere kıyasla daha çok aile evine yakın üniversiteleri tercih etmektedir. Ayrıca çalışmada kızların endüstri odaklı üniversiteler yerine öğretim odaklı üniversiteleri seçtikleri; harçlar, üniversitenin saygınlığı ve bölüm konusunda erkeklerden farklılaştığı belirlenmiştir. Shank ve ark. (1998) kız öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörler arasında güvenli bir kampus ortamının da önemli olduğu sonucuna varmıştır. Çokgezen (2012), Türkiye’de yaptığı çalışmasında diğer çalışmalardan farklı olarak üniversite seçiminde İngilizce öğretimi ve büyük şehir etkisini de ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra devlet üniversitesini seçenlerin harçları daha çok önemsediği vakıf üniversitesini seçenlerin ise akademik performansa öncelik verdiği belirlenmiştir. Ayrıca Çokgezen (2012), Türk öğrencilerin üniversite seçim tercihi davranışlarının batıdaki akranlarından çok da farklı olmadığı sonucuna varmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Saha çalışmasının amacı, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Çalışmada ayrıca, tercihleri etkileyen unsurların demografik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği belirlenecektir. Verilerin çözümlenmesinde “Statistical Package for Social Sciences (SPSS)” paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine yanıt bulmak amacıyla frekans analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi gibi istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır.

  Araştırmanın Evren ve Örneklemi
  Öğrencilerin üniversite tercihlerine etki eden faktörleri incelemeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın evrenini üniversite giriş sınavına hazırlanma aşamasındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma, Türkiye’deki her ile ulaşmanın zorluğu ve zaman kısıtından dolayı bölgelerin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan illerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle araştırmanın Akdeniz bölgesinden Adana, Ege bölgesinden İzmir, Marmara bölgesinden İstanbul, Karadeniz bölgesinden Samsun, İç Anadolu bölgesinden Ankara, Doğu Anadolu bölgesinden Erzurum ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Gaziantep illerinde yapılması uygun görülmüştür. Örneklemi, bu illerde yaşayan ve kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 1112 öğrenci oluşturmaktadır. Bu illerde bulunan nüfus sayısının, TÜİK 2014 yılı verilerine göre yaklaşık 30 milyon olduğu için, Sekeran (1992)’a göre örnek büyüklüğünün en az 384 olması gerekir (Sekaran, 1992: 253; Altunışık et al., 2004: 125). Çalışmadaki örneklem (1112 kişi) evreni temsil edebilecek büyüklüktedir. Araştırmanın diğer kısıtı, Türkiye’de sadece yedi farklı ilde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiş olması ve yapılan değerlendirmelerin tüm iller ile karşılaştırmanın mümkün olmayışıdır.

  Veri Toplama Araçları
  Mevcut literatürün taranması sonucunda oluşturulan soru formu, üniversite tercihinin belirlenmesi anketi ve kişisel bilgi formundan oluşturulmuştur. Kişisel bilgi formunda öğrencilerin cinsiyeti, alanları, eğitim gördükleri lise türü, tercih edecekleri üniversite türü, bulundukları il, YGS sonuçları, ailelerinin gelir düzeyleri ve ileride okumak istedikleri üniversite bilgilerini ölçmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Ölçme aracı 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek araştırmacılar tarafından geniş bir literatür taraması sonucunda, gerekli uzmanların görüşünün alınmasıyla uygulanabilir hale getirilmiştir.

  Araç için katılımcılardan her maddenin karşısında bulunan “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneklerinden birinin işaretlenmesi istenmiştir. Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla iki uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Uzman grubunun değerlendirmesi sonucunda ilgili düzenlemeler yapılmış ve araçların kapsam geçerliğine sahip olduğu belirlenmiştir.

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri ölçmeye yönelik hazırlanan anket sorularının yapı geçerliğini görmek amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce maddeler arasındaki kısmi korelasyonların ve korelasyon matrisinin faktör analizi için uygun olup olmadığını Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett testi ile test edilmiştir. KMO’nun 0.60’ tan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2004: 120). Ön deneme verilerinin üzerinde yapılan analizde ölçek için Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.946 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla hazırlanan ölçek iyi olarak nitelendirilebilir. Analizde elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığıyla ilgili Barlett testi sonucuna baktığımızda üniversite tercihi görüş ölçeğinin p<0.05 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, veri grubuna faktör analizi yapılabileceğini göstermektedir.

  Üniversite tercihi görüş ölçeğinin faktör yapısını incelemek üzere, faktör türetme tekniği olarak temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Ayrıca, “varimax” döndürme tekniği kullanılarak türetilecek faktör sayısı dört faktör ile sınırlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %56.2’sini açıklayan 22 madde ve dört alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir.

  Üniversite tercihi görüş ölçeğinin alt boyutlarının güvenilirlik analizi yapıldığında, Cronbach alfa değerlerinin 0.70’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler bize üniversite tercihi görüş ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir (bakınız, Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Üniversite Tercihi Görüş Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Üniversite Tercihi Görüş Ölçeği Boyutları İçin Güvenilirlik Analizi Sonuçları

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu bölümde, katılımcıların üniversite tercihlerindeki görüşlerindeki yönelik görüşlerine ilişkin verilerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgular ve ilişkili yorumlar bulunmaktadır.

  Katılımcıların Cinsiyetleri, Öğrenim Alanları, Liseleri, Tercih Ettikleri Üniversite Türleri ve YGS Sonuçlarına Göre Dağılımı
  Araştırmada uygulanan anketlerde katılımcılara cinsiyetleri, öğrenim alanları, eğitim gördükleri lise çeşidi ve tercih ettikleri üniversite türleri ile ilgili sorular sorulmuştur.

  Tablo 4’te frekans analizi sonrası elde veriler yer almaktadır. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin %32.6’sı kız, %67.3’ü erkektir. Bu öğrencilerin %48.2’si sayısal, %15.2’si sözel, %36.6’sı eşit ağırlık alanında öğrenim görmüşlerdir. Lise türleri açısından bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin % 6.2’si fen lisesinde, %37.6’sı Anadolu lisesinde, %34’ü düz lisede, %18.6’sı meslek lisesinde ve %3.6’sı diğer türler içerisindeki liselerde okumaktadırlar. Katılımcıların tercih ettikleri üniversite türüne bakıldığında çoğunluğunun devlet üniversitelerinde okumak istedikleri tespit edilmiştir. Sonuçlarına göre katılımcıların %78.7’si devlet üniversitelerini, %5.8’i vakıf üniversitelerini tercih ettiklerini söylerken %15.5’i fark etmez yanıtını vermişlerdir. YGS sınavından aldıkları sonuçlara göre katılımcılar değerlendirildiğinde ise, %1.0’inin 150 puandan düşük not aldığı, %3.7’sinin 150-200 arası, %14.5’inin 200-250 arası, %19.9’unun 250- 300 arası, %15.5’inin 300-350 arası, %7’sinin 350-400 arası, %7.5’inin 400-450 arası, %3.1’inin 450-500 puan arası notlar aldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %28’i ise YGS’den kaç puan aldığını bildirmemiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Örneklemin Cinsiyet, Alan, Lise Türü ve Tercih Edilen Üniversite Türüne Göre Dağılımı

  Katılımcıların Ailelerinin Aylık Gelirlerine, Yaşadıkları ve Okumak İstedikleri İllere Göre Dağılımı
  Araştırmada katılımcılara yaşadıkları iller ve ailelerinin aylık toplam gelirleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Tablo 5’te verileri belirtilen frekans analizi sonuçlarına göre katılımcılar en fazla sırasıyla İstanbul (%18.79), İzmir (%17.71) ve Erzurum (%13.87) illerinde yaşadıklarını belirtmişlerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Örneklemin Yaşadıkları İllere Göre Dağılımı

  Katılımcılara ailelerinin aylık toplam geliri sorulduğunda, yaklaşık yarısı (%43.3’ü) soruyu cevaplamamışlardır. Gelirlerini beyan eden katılımcılar ise ortalama olarak aylık 2000 TL gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan, katılımcılara okumak istedikleri iller sorulduğunda verilen yanıtlar sırasıyla en fazla İstanbul (%34.5), Ankara (%18.6) ve İzmir (%13.3) olmuştur.

  Katılımcıların Cinsiyeti ve Üniversite Tercih Görüşü Arasındaki İlişkiler
  Burada, katılımcıların cinsiyetleri ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı irdelenmiş; iki farklı grup arasında karşılaştırma yapma imkânı veren bağımsız örneklem t-testi yöntemi kullanılmıştır. Hipotezlerimiz şöyledir:

  H0: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde cinsiyete bağlı olarak farklılık yoktur.

  H1: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır.

  Kız ve erkek katılımcıların, üniversite tercih görüşleri t-testi tekniği ile karşılaştırılmıştır. Tablo 6’da görüldüğü gibi cinsiyet değişkenine göre bireylerin üniversite tercihinde sosyallik alt boyutuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > 0.05). Ancak üniversite tercihinde üniversitenin saygın bir imajının, bilgiye ulaşım imkanlarının ve kampus özelliklerinin dikkate alınmasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık vardır. T testi sonuçlarına göre, kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde saygınlık, imkan ve kampus özellikleri alt boyutlarını daha fazla dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla H0 reddedilmiş ve H1 kabul edilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Örneklemin Cinsiyet Değişkenine Göre Üniversite Tercih Görüşleri (t Testi)

  Katılımcıların Alanları ve Üniversite Tercih Görüşü
  Burada, katılımcıların öğrenim alanları ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi ile saptanmıştır. Hipotezlerimiz şöyledir:

  H0: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde öğrenim alanlarına bağlı olarak farklılık yoktur.

  H1: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde öğrenim alanlarına bağlı olarak farklılık vardır.

  Tablo 7’de alan değişkenine göre öğrencilerin, üniversite tercihlerini etkileyen değişkenlerin frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Katılımcıların Öğrenim Alanlarına Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Ortalamaları

  Üniversite tercihini etkileyen faktörlerin alan değişkenine göre değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır.

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin alanlara göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan ANOVA testi sonucunda alan değişkeninin saygınlık, kampus ve sosyallik boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0.05). Ancak alan değişkeninin bilgiye ulaşım imkânı boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. Farklılığın kaynağını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: Öğrencilerin Alanlarına Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Alt Boyutlara İlişkin Görüşleri

  Tablo 9 incelendiğinde sayısal alanında öğrenim gören öğrencilerin bilgiye ulaşma imkânı alt boyutunu dikkate alma puanları, sözel alandakilerden daha yüksek bulunmuştur. Buna göre sayısal alandaki öğrencilerin üniversite tercihlerinde bilgiye ulaşma konusuna daha fazla önem verdiklerini söylemek mümkündür.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 9: Tukey Testi

  Katılımcıların Okuduğu Lise Türü ve Üniversite Tercihi Görüşü
  Burada, katılımcıların okuduğu lise türüne bağlı olarak üniversite tercih görüşünün farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi ile saptanmıştır. Hipotezler şöyledir:

  H0: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde okuduğu lise türüne bağlı olarak farklılık yoktur.

  H1: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde okuduğu lise türüne bağlı olarak farklılık vardır.

  Tablo 10’da lise türü değişkenine göre öğrencilerin, üniversite tercihlerini etkileyen değişkenlerin frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 10: Katılımcıların Lise Türlerine Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Ortalamaları

  Üniversite tercihini etkileyen faktörlerin lise türü değişkenine göre değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 11: Öğrencilerin Lise Türlerine Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Alt Boyutlara İlişkin Görüşleri

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin lise türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan ANOVA testi sonucunda lise türü değişkeninin üniversite tercihini etkileyen tüm faktörler için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0.05).

  Tablo 12 incelendiğinde düz lisede okumuş olan öğrencilerin tercihlerinde kampus özelliklerini dikkate alma puanları, Anadolu lisesindekilerden daha yüksek bulunmuştur. Buna göre düz lise öğrencilerinin üniversite tercihlerinde kampus özelliklerine daha fazla önem verdiklerini söylemek mümkündür.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 12: Tukey Testi

  Katılımcıların Tercih Edeceği Üniversite Türü ve Üniversite Tercih Görüşü
  Burada, katılımcıların tercih edecekleri üniversite türüne bağlı olarak üniversite tercih görüşünün farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. Hipotezler şöyledir:

  H0: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde tercih edecekleri üniversite türüne bağlı olarak farklılık yoktur.

  H1: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde tercih edecekleri üniversite türüne bağlı olarak farklılık vardır.

  ,Tercih edilecek üniversite türüne göre öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen değişkenlerin frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.

  Üniversite tercihini etkileyen faktörlerin tercih edilecek üniversite türü değişkenine göre değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır.

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin tercih edilecek üniversite türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan ANOVA testi sonucunda, üniversite türü değişkeninin üniversite tercihini etkileyen saygınlık, imkân ve sosyallik boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0.05). Ancak üniversite türü değişkeninin kampus özellikleri boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. Farklılığın kaynağını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır.

  Tablo 9 incelendiğinde tercihlerinde devlet üniversitelerini tercih eden öğrencilerin kampus özellikleri alt boyutunu dikkate alma puanları, vakıf üniversitelerini tercih edenlerden daha yüksek bulunmuştur. Buna göre devlet üniversitesinde okumak isteyen öğrencilerin üniversite tercihlerinde kampusda barınma imkânlarının sağlanması, ulaşım imkânlarının olması, yemek imkânının olması ve sağlık hizmetlerinin olması gibi hususlara daha fazla önem verdiklerini söylemek mümkündür.

  Katılımcıların YGS Puanları ve Üniversite Tercih Görüşü
  Burada, katılımcıların almış olduğu YGS puanları ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi ile saptanmıştır. Hipotezlerimiz şöyledir:

  H0: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde almış olduğu YGS puanlarına bağlı olarak farklılık yoktur.

  H1: Katılımcıların üniversite tercihini etkileyen faktörlere karşın görüşlerinde almış olduğu YGS puanlarına bağlı olarak farklılık vardır.

  YGS puanı değişkenine göre öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen değişkenlerin frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.

  Üniversite tercihini etkileyen faktörlerin YGS puanı değişkenine göre değişiklik gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır.

  Üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin katılımcıların YGS puanlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan ANOVA testi sonucu, YGS puanı değişkeninin üniversite tercihini etkileyen tüm faktörler için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 13: Katılımcıların Tercih Edecekleri Üniversite Türlerine Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Ortalamaları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 14: Öğrencilerin Tercih Edecekleri Üniversite Türlerine Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Alt Boyutlara İlişkin Görüşleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 15: Tukey Testi


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 16: Katılımcıların ‘YGS’ Puanlarına Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Ortalamaları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 17: Öğrencilerin ‘YGS’ Puanlarına Göre Üniversite Tercihini Etkileyen Alt Boyutlara İlişkin Görüşleri

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bireylerinin gelecek planlarını yapmalarında üniversite tercihleri çok önemli rol oynamaktadır. Bu tercihler çeşitli faktörler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Yapılan bu çalışmada, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmış ve tercihleri etkileyen unsurların demografik değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

  Yapılan literatür taraması sonucunda, üniversite tercihini etkileyen faktörlerin genellikle; üniversitenin saygınlık ve imajı (Soutar & Turner, 2002; MORI, 2004; Moogan et al., 2003; Arpan et al., 2003; Briggs, 2006; Veloutsou et al., 2004; Maringa, 2006; Cosser et al., 2002; Beswick, 1989; Akar, 2012), bilgiye ulaşma imkanları (Beswick, 1989), kampus özellikleri ve konumu (Moogan et al., 1999; Chapman, 1981; Moogan et al., 2003; Joseph, 2013; Price et al., 2003; Donnellan, 2002; Briggs, 2006; Akar, 2012; Beswick, 1989; Maringa, 2006) ve sosyal imkânların fazlalığı (Donnellan, 2002; Kallio, 1995; Veloutsou et al., 2004); alt boyutlarından oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda ortaya çıkan alt boyutların, daha önceki çalışmalarla benzer özellikler taşıdığını söylemek mümkündür.

  Çalışmada katılımcıların cinsiyetleri ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı incelendiğinde, üniversitenin saygın bir imajının olmasının bilgiye ulaşım imkânlarının ve kampus özelliklerinin dikkate alınmasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Analize göre, kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde saygınlık, imkân ve kampus özelliklerini daha fazla dikkate aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların öğrenim alanları ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişkinin durumu incelendiğinde, sayısal alandaki öğrencilerin üniversite tercihlerinde bilgiye ulaşma konusuna daha fazla önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların mezun oldukları lise türünün, üniversite tercih görüşünde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  Katılımcıların yarısından fazlası (%78.7) devlet üniversitelerini tercih edeceğini belirtmiştir. Bu katılımcıların tercih edecekleri üniversite türü ile üniversite tercih görüşü değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, tercihleri devlet üniversitelerinden yana olan öğrencilerin tercih yaparken kampus özelliklerini dikkate aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre bir devlet üniversitesi kampusunda barınma imkânlarının sağlanması, ulaşım imkânlarının olması, yemek imkânının olması ve sağlık hizmetleri verilmesinin daha çok tercih edilmesine neden olacağı söylenebilmektedir. Katılımcıların almış olduğu YGS puanlarına göre incelendiğinde ise üniversite tercih görüşü değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

  Türkiye’nin değişik bölgelerinde, yedi ilde yapılan bu çalışma, büyük şehirlerde bulunan kampus özelliklerinin öğrencilerin ucuz ve rahat yaşamasına imkân tanıyan ve sayısal bölümlerinde bilgiye ulaşma imkanlarının fazla olduğu üniversitelerin daha çok tercih edildiğini göstermektedir. Ayrıca kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde daha dikkatli davrandığı, üniversitelerin saygınlık, imkân ve kampus özelliklerine göre tercihlerini kullandığı tespit edilmiştir.

  Çalışma sonuçlarına göre çeşitli önerilerde bulunmak mümkündür. Çalışma, sadece kız öğrencilerin üniversite tercihinde seçici davrandıklarını göstermiştir. Bu durum üniversite tercihinde nelerin dikkate alınması hususunda bir belirsizliğin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu belirsizliğin giderilmesi için tercih aşamasındaki öğrencilere, üniversitelerin tanıtımlarının yapılmasına ve kişilerin üniversitelerden beklentilerinin ne olduğuna dair farkındalığın kazandırılmasına ihtiyaç vardır. Herhangi bir ön bilgi sahibi olmadan, sadece YGS puanı uygun diye bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciden verim sağlamak, mümkün olmayacaktır.

  Araştırma, sadece sayısal bölüm öğrencilerinin tercihlerinde bilgiye ulaşma konusunda ağırlık verdiğini tespit etmiştir. Bu durum, sözel ve eşit ağırlık bölüm öğrencilerinin bilgiye ulaşma imkânının ne derece önemli olduğu gerçeğini kavrayamadıklarını göstermektedir. Bu farkındalığı sağlamak için lise aşamasında eğitimler verilmesi gerekmektedir. Diğer yandan üniversitelerin sadece sosyal bilimler için araştırma laboratuvarları ve kütüphaneler açması ve bunu tercih aşamasındaki öğrencilere tanıtması önerilebilir.

  Yapılan araştırma, öğrencilerin özellikle devlet üniversitelerini tercih ederken, kampusun özelliklerini daha fazla dikkate aldığını göstermiştir. Bu durum, büyümek isteyen ve başarılı öğrencileri bünyesine çekmeyi planlayan üniversitelerin kampuslarında ulaşım, yemek, barınma ve sağlık hizmeti verme gibi hususlara önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Akar, C. (2012). Üniversite seçimini etkileyen faktörler: iktisadi ve idari bilimler öğrencileri üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-120.

  2) Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

  3) Amca, H. (2011). Üniversitelerin tercihi edilmesini etkileyen faktörler. Retrieved from http://www.emu.edu.tr/amca/ universitelerinTercihiEdilmesiniEtkileyenFaktorler.pdf

  4) Arpan, L. M., Raney, A. A. & Zivnuska S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communication, 8(2), 97–113.

  5) Beswick, R. L. K. (1989). A study of factors associated with student choice in the university selection process. Master thesis, University of Lethbridge.

  6) Briggs, S. & Wilson A. (2007). Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(1), 57-72.

  7) Briggs, S. (2006). An exploratory study of the factors influencing undergraduate student choice: The case of higher education in Scotland, Studies in Higher Education, 31(6), 705-722.

  8) Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

  9) Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice. Journal of Higher Education, 52(5), 490–505.

  10) Cosser, M. & du Toit, J. (Eds) (2002). From school to higher education: Factors affecting the choice of grade 12 learners. Cape Town: HSRC Publishers.

  11) Çiftçi, G. E., Bülbül S. F., Bayar Muluk N., Çamur Duyan G. & Yılmaz A. (2011) Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 22(3), 151-160.

  12) Çokgezen, M. (2012). Determinants of University Choice: A Study on Economics Departments in Turkey. Retrieved from http:// mimoza.marmara.edu.tr/~mcokgez/Makaleler/universitychoice- article-feb-2012.pdf

  13) Donnellan, J. (2002). The impact of marketer - controlled factors on college - choice

  14) Decisions by students at a public research university, Dissertation submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst. UMI number: 3039350. Retriewed from http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3039350/

  15) Dunnett, A., Moorhouse, J., Walsh, C. & Barry C. (2012). Choosing a university: A conjoint analysis of the impact of higher fees on students applying for university in 2012, Tertiary Education and Management, 18(3), 199-220

  16) Erol A., Yergin H. & Mercan M. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversite tercihlerinin belirleyicileri: Hakkâri örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1-10

  17) Retrieved from file:///C:/Users/ozdamar/Downloads/5000137014- 5000215779-1-PB.pdf

  18) Fernandez, L. J (2010). An exploratory study of factors influencing the decision of students to study at University Sains Malaysia, Kajian Malaysia, 28(2), 107-136

  19) Filter, S. (2010). The choice-of-college decision of academically talented students, The George Washington University, Dissertation, Retrieved from http://media.proquest.com/ media/pq/classic/doc/2003885961/fmt/ai/rep/NPDF?_s=gn6 Nwx50WmJ6Dxi6mBmWtlq3gqo%3D.

  20) Gibbons, S. & Vignoles, A. (2012). Geography, choice and participation in higher education in England. Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.

  21) Hossler, D., Braxton, J., & Coopersmith, G. (1989). Understanding student college choice. In Smart, J. C. (ed.), Higher education: Handbook of theory and research (IV), (pp. 231-288). New York: Agathon Press,

  22) Jordaan, Y. & Wiese, M. (2010). The role of ethnicity in the higher education institution selection process. South African Journal of Higher Education, 24(4), 538-554.

  23) Joseph S. K. M. (2013), University choice: Implications for marketing and positioning. Education, 3(1), 7-14.

  24) Joseph, M. & Joseph B. (2000). Indonesian students’ perceptions of choice criteria in the selection of a tertiary institution: Strategic implications. International Journal of Educational Management, 14(1), 40 – 44.

  25) Kallio, R. E. (1995). Factors influencing the college choice decisions of graduate students. Research in Higher Education, 36(1), 109-124.

  26) Kurt, A. (2013). Üniversite tercih ederken nelere dikkat edilmeli? Retrieved from http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/01/17/950146/icerikler/universite-tercih-ederkennelere- dikkat-edilmeli_355325.html.

  27) Maringe, F. (2006). University and course choice: Implications for positioning, recruitment and marketing. International Journal of Educational Management, 20(6), 466 – 479

  28) Moogan, J. Y., Baron S. & Harris, K. (1999). Decision-making behaviour of potential higher education students. Higher Education Quarterly, 53(3), 211–228.

  29) Moogan, Y. J. & Baron, S. (2003). An analysis of student characteristics within the student decision making process. Journal of Further and Higher Education, 27(3), 271-287.

  30) MORI (2002), Student living report 2002, Retrieved from http:// www.unite-group.co.uk/binaries/525/934/the-student-livingreport- 2002.pdf

  31) Plank, R. E. & Chiagouris, L. (1997). Perceptions of quality of higher education: an exploratory study of high school guidance counselors. Journal of Marketing for Higher Education, 8(1), 55-67.

  32) Price, I., Matzdorf, L. & H. Agahi, (2003). The impact of facilities on student choice of university. International Journal of Educational Management, 21(10), 212-222.

  33) Raposo, M. & Alves, H. (2007). A model of university choice: An exploratory approach, MPRA Paper no. 5523, poster October 31, 2007. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen. de/5523/1/.

  34) Sekaran, U. (1992), Research Methods for Business: A Skill-building Approach. John Wiley & Sons: New York.

  35) Shank, M. D. & Beasley, F. (1998). Gender effects on the university selection process. Journal of Marketing for Higher Education, 8(3), 63-71.

  36) Somers, P., Haines, K., & Keene, B. (2006). toward a theory of choice for community college students. College Journal of Research and Practice, 20, 53-67.

  37) Soutar, G. & Turner, J. (2002). Students’ preferences for university: A conjoint analysis. The International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.

  38) Tatar E., Oktay M. (2006). Search, choice and persistence for higher education a case study in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 115- 129

  39) Veloutsou, C., Lewis J. W. & Paton R. A. (2004). University selection: Information requirements and importance. International Journal of Educational Management, 18(3), 160-171.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 38090282 defa ziyaret edilmiştir.