Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 546-553
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.231
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Feriştah DALKILIÇ1, Ömer AYDIN2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgi İşlem Merkezi, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Devamsızlık, Veri madenciliği, İlişkisel kural madenciliği, Apriori algoritması
Öz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan ve devamsızlığın öğrencilerin başarı durumları üzerindeki etkisinin incelendiği bu araştırmada, veri madenciliği tekniklerinden biri olan Apriori algoritması kullanılarak birliktelik kuralları çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyetin, devam edilmekte bölümün ve akademik yılın, örgün ya da ikinci öğretimde okuyor olmanın, genel başarı durumunun, devamsızlık eğilimi üzerinde etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca, fakülteden memnuniyet, ikamet edilen yer ve bu yerin fakülteye olan uzaklığı devamsızlık davranışlarını etkilerken, fakülteye ulaşım şeklinin devamsızlık davranışı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Eğitim sisteminin temel görevlerinin başında öğrencilerin okuldaki akademik başarılarını ölçmek, ölçüm sonucunda elde edilmiş verilere dayanarak öğrencinin geleceği hakkında karar vermek, öğrencinin kişisel özelliklerine dikkat ederek başarılı olacakları alanlara yöneltmek gelmektedir (Silah, 2003: 103). Öğrencilerin öğretim hayatlarındaki akademik başarıları üzerinde etkili olan birçok etmen bulunmaktadır (Silah, 2003; Türnüklü et al., 2001; Gençtürk, 2001). Bunların en önemlilerinden biri derslerde devamsızlık yapma problemidir.

  Devamsızlığın nedeni araştırıldığında fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok değişkenin bunda etkili olduğu görülmektedir. Bu davranışın, öğrencinin akademik ve sosyal hayatını etkileyebileceği öngörülmektedir. Öğrenci farklı nedenlerle devamsızlık yapabilir (Altınkurt, 2008). Okuldaki ortam, hava koşullarının öğrencinin okula ulaşmasını kötü etkilemesi, ailesi ile ilgili sorunlar, ulaşım ile ilgili genel sorunlar, bireyin veya çevresinde bulunanların sağlık problemleri ve kişisel yetersizlikler devamsızlığın nedenleri arasında sayılabilir (Öztekin, 2013). Öğrencilerin derslerde sürekli olarak devamsız olmaları, arkadaşlarından geri kalmalarına, ders içeriklerini anlamada güçlük çekmeye, akademik başarısının düşmesine ve mezuniyetinin gecikmesi veya tamamen okulu terk etmeye kadar varan sonuçlar doğurabilmektedir (Jerald, 2006). Bu sebeplerden dolayı, öğrencilerin neden devamsızlık yaptıklarının araştırılması, bu nedenlerin tespiti için çeşitli bilimsel verileri kullanarak analizler yapılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçları kullanarak devamsızlığı azaltacak önlemlerin alınması önemlidir. Akademik çalışmalar incelendiğinde ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bazı kurumlarında devamsızlık nedenlerini araştırmak için çeşitli araştırmalar yapıldığı görülmektedir (Kadı, 2000; Pehlivan, 2006; Altınkurt, 2008; Özbaş, 2010; Yıldız, 2011; Şimşek, 2011; Öztekin, 2013; Adıgüzel & Karadaş, 2013; Hoşgörür & Polat, 2015). Genel olarak yükseköğretim düzeyinde öğrenim görenler ile ilgili de çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Cader, Stevens, & Brown, 2003; Kottasz, 2005; Gump, 2006; Cleary Holdforth, 2007; Durfee et al., 2012; Alija, 2013; Khong et al., 2016). Ancak, ülkemiz bazında bakıldığında yükseköğretim kurumlarında yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır.

  Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki öğrencilerin cinsiyeti, okudukları bölümü, sınıfları, öğretim tipi ve mevcut akademik başarılarının devamsızlık ile ilişkilerini inceleyerek sonuçlar çıkarmaktır. Bunlara ek olarak öğrencilerin konakladıkları yeri ve bu yerin uzaklığını, ulaşım şeklini ve fakülteye karşı duyulan memnuniyetin öğrencilerin devamsızlık eğilimlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Apriori algoritması bilindiği gibi veri madenciliğinde büyük veri yığınlarında yüksek frekansta görülen öğe kümelerini tespit etmek ve birliktelik kuralları çıkarmak için kullanılmaktadır (Agrawal, Imielinski, & Swami 1993; Agrawal, & Srikant, 1994). Algoritmanın doğuşundan bugüne kadar geçen sürede finans, bankacılık, e-ticaret, eğitim, mühendislik ve tıp gibi birçok alanda birliktelik kurallarının çıkarılmasında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. En yoğun olarak kullanıldığı alan ise ‘Market Sepeti Analizi’dir (“Market Basket Analysis”). ‘Market Sepet Analizi’ probleminde müşterilerin alışverişlerinde satın aldıkları ürünler arasında birliktelik kuralları çıkarılarak satın alma alışkanlıkları tespit edilmeye çalışılır. Bu şekilde mevcut müşteri veya yeni müşterilerin alışveriş miktarlarını ve müşteri memnuniyetini arttıracak önlemler alınabilmektedir. Kısacası satıcılar bu kuralların tespiti ile daha etkili satış stratejileri geliştirme imkânına sahip olacaklardır.

  Eğitim alanında da ‘Apriori algoritması’nın kullanıldığı pek çok çalışma yapılmıştır. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışmada, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin notları kullanılarak ‘Apriori algoritması’ ile öğrenci başarılarının analizi yapılmıştır (Karabatak & İnce, 2004). Bir diğer çalışmada, ‘Apriori’ ve diğer veri madenciliği modelleri kullanılarak, öğrencinin dershanede aldığı eğitim programına katılım süresi, branş dersleri parametrelerine göre üniversiteye yerleşme durumlarını irdelenmiştir (Hatipoğlu et al., 2011). Başarılı ve başarısız öğrencilerin profillerinin, bu yöntemler ile analiz edildiği diğer bir çalışmada, akademik başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır (Kurt & Erdem, 2012). Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sosyal ağları kullanma seviyelerinin incelendiği bir çalışmada, sosyal ağların öğrencileri ne derecede etkilediğinin tespit edilebilmesi için öğrencilere uygulanan anket sonuçları üzerine ‘Apriori algoritması’ uygulanmıştır (Koç & Karabatak, 2011). Tüm bu örnekler göz önüne alındığında, ‘Apriori algoritması’nın eğitim alanında da birliktelik kurallarının çıkarılmasında etkin bir yöntem olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle yapılan bu çalışmada, öğrencilerin devamsızlıklarına neden olan etmenlerin tespitinde ‘Apriori algoritması’ kullanılmıştır.

  Evren ve Örneklem
  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat, işletme, kamu yönetimi ve maliye bölümlerini bünyesinde bulunduran Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim görmekte olan 1. sınıf ile 4. sınıf arasındaki yaklaşık 11.000 örgün ve ikinci öğretim öğrencisi, bu çalışmanın evren grubunu oluşturmaktadır. Fakültede her dönem yaklaşık 200 ders farklı öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler ve derslerle ilgili bu çalışmada kullanılan veriler üç farklı kaynaktan toplanmıştır. Bu kaynaklar aşağıda açıklanmaktadır.

  • Öğrencilerin Derslere Devamlarını Gösteren Veriler: Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13 Ağustos 2012 tarihli 28383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20. maddesine göre, bir öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

  a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,
  b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmaların en az %80’ine katılmış olması.

  Çalışmada, bu mevzuat çerçevesinde en az bir dersten gerekli katılımı göstermemiş olan bir öğrenci devamsız olarak sınıflandırılmıştır.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, öğrencilerin derslere devamı ‘öğrenci ders devam kontrol sistemi’ ile takip edilmektedir. Üniversite bünyesindeki tüm öğrencilere kayıt esnasında Şekil 1’de yer alan ISO14443 - 13.56MHz s50/s70 “mifare” kart tipinde olan öğrenci kimlikleri verilmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci kimliği (örnektir!).

  Her sınıfın kapısında, özel oluşturulmuş alanlara yerleştirilmiş vaziyette Şekil 2’deki “mifare” kart okuyucuları bulunmaktadır. Öğretim elemanı kartını okutarak sınıf kapısının açılmasını sağlar ve yoklamayı başlatır. Aktif olan yoklama sonrası öğrencilerin kimliklerini okutması ile yoklama bilgileri, veri tabanı sunucusuna gönderilir. Şekil 3'de yoklama işleminin başlatılması ve çalışması ile ilgili sürecin akış şeması yer almaktadır. Farklı bir “web” sunucusu üzerinde hizmet veren “web” tabanlı bir uygulama ile öğrenciler yoklama durumlarını çevrimiçi olarak takip edebildikleri gibi, öğretim elemanları da derslerine ait devam bilgilerini kontrol edebilmektedirler.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Sınıf kapılarına yerleştirilmiş olan “mifare” kart okuyucu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Yoklama sistemi çalışması işlem akış şeması.

  • Öğrenci anketi: Çalışma kapsamında, internet ortamında fakülteye kayıtlı öğrencilere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket ile öğrencilere çoktan seçmeli dört soru yöneltilmiştir. Bu sorular, öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olabilecek fakülteye ulaşım ile ilgili problemlerin tespit edilebilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öğrencilere şu anda nerede ikamet ettikleri ilk sorulan sorudur. Öğrencilerden bu soruya ‘aile ile birlikte’, ‘öğrenci evinde’, ‘devlet yurdunda’, ‘özel yurtta’ ya da ‘diğer’ cevaplarından birini vermeleri istenmiştir. İkinci soruda öğrencilerin ikamet ettikleri yerin fakülteye uzaklığı irdelenmiştir. Bu soruya verilebilecek cevaplar ‘yakın’, ‘orta’ ve ‘uzak’ şeklindedir. Üçüncü soruda öğrencilerin fakülteye ne şekilde ulaştıklarını sorulmuştur. Olası cevaplar ‘yürüme ile’, ‘toplu taşıma ile’, ‘kendi aracı ile’ ve ‘servis ile’ olarak belirlenmiştir. Bu anket vasıtasıyla 6.164 öğrenciye ulaşılmış ve örneklem olarak bu öğrencilerin verileri kullanılmıştır.

  • Öğrenci kişisel verileri: Bu veriler, üniversite öğrenci bilgi sisteminden elde edilen öğrencilere ait kişisel verilerdir. Öğrencinin fakülteye kayıtlanmasıyla birlikte öğrenciye ait bir takım kişisel bilgiler üniversite öğrenci bilgi sisteminde saklanmaya başlamaktadır. Bu bilgiler öğrencinin numarası, isim bilgisi, cinsiyeti, doğum tarihi, adresi, aile bilgileri ve kayıtlandığı ders bilgilerine ek olarak bu derslerde gösterdiği başarı durumlarını içermektedir.

  Bu çalışmada, öğrenci bilgi sisteminden sadece örneklemde yer alan öğrencilere ait cinsiyet, bölüm, öğrenim türü, sınıf ve ortalama bilgileri çekilmiştir. Örneklemde kullanılan tüm verilerin demografik dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Örneklemin Demografik Dağılımı

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu bölümde, araştırma sorununun çözümlenmesi amacı ile toplanan veriler üzerine ‘Apriori algoritması’nın uygulanması ile elde edilen bulgulara ve bunların yorumlanmasına yer verilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen masaüstü uygulaması kullanılarak, ‘Apriori algoritması’ minimum %3 destek değeri ile çalıştırılmış ve toplam 5.010 adet birliktelik kuralı elde edilmiştir.

  Değerli olan bilginin keşfedilmesi amacıyla, elde edilen birliktelik kurallarından devamsız durumunu içerenler filtrelenmiştir. Bu işlem sonucunda kalan 26 birliktelik kuralı Tablo 2’de verilmiştir. Bu kurallardan bir tanesi tek elemanlı kural kümesi iken, 16 tanesi iki elemanlı ve 9 tanesi üç elemanlı kural kümeleridir. Apriori algoritması ile çıkarılan iki elemanlı birliktelik kuralları detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu kurallar ışığında aşağıdaki çıkarımlar yapılmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Apriori Algoritmasının Minimum Üç Destek Değeri İle Çalıştırılması İle Elde Edilen Devamsız Durumunu İçeren Birliktelik Kuralları

  Elde edilen kurallar, destek değerlerinin büyüklüklerine göre sırayla incelendiğinde “durum=devamsız sınıf=1” kuralı, devamsız ve 1. sınıf öğrencisi olma durumunun kuvvetli bir birliktelik gösterdiği anlamına gelmektedir. Tablo 3’te verilen sınıf bazlı devamsızlık oranlarına bakıldığında, devamsızlık oranının 1. sınıf öğrencileri için %24.48’e ulaştığı görülmektedir. Bu sonuç en fazla devamsızlık davranışının, 1. sınıf öğrencileri tarafından yapıldığını göstermektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Sınıf Bazlı Devam Durumları

  3 numaralı “durum=devamsız ortalama=0-1.99” kuralı devamsızlık ve ortalama bilgilerinin de kuvvetli bir birliktelik içinde olduklarını göstermektedir. Mezuniyet için bir öğrencinin 2.0 ortalama başarısına ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle ortalaması 0-1.99 arasında olan öğrenciler, başarısız olarak sınıflandırılmıştır. 2-2.99 arası ortalamaya sahip öğrenciler başarılı, 3-4 arası ortalamaya sahip olan öğrenciler ise yüksek başarılı olarak değerlendirilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi, ortalaması 0-1.99 aralığında olan öğrencilere ait devamsızlık oranı %15.94 olarak gözlenmiştir. Bu sonuç devamsızlık davranışı ve başarılı olma durumu arasında ters orantılı bir ilişkinin olduğu anlamına gelmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Ortalama Bazlı Devam Durumları

  Devamsızlık durumuyla kuvvetli bir birliktelik oluşturan bir diğer kural dört numaralı “durum=devamsız cinsiyet=erkek” bilgisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 3289’u (% 53.4) kız, 2875’i (%46,6) erkektir. Devamsızlık durumu bulunan 609 öğrencinin 343’ünün (%56.3) erkek, 266’sının (%43.7) kız olduğu görülmüştür. Örneklemdeki öğrenci dağılımına bakıldığında, kız öğrencilerin oranının daha fazla olmasına rağmen, devamsızlık oranlarında erkek öğrencilerin daha önde olması, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla devamsız yaptıklarını göstermektedir.

  Yukarıda incelenen kurallardan sonra, %5 destek değerlerine sahip olan beş numaralı “durum=devamsız anketsoru3=toplutaşıma- ulaşım” kuralı ve dokuz numaralı “durum=devamsız anketsoru3=yürüyerek-ulaşım” kuralları dikkat çekmektedir. Tablo 5’te verilen veriler ışığında öğrencilerin büyük bir bölümünü oluşturan %52.04’ünün yürüyerek, %41.74’ünün toplu taşıma ile okula ulaşım sağladıkları anlaşılmaktadır. Farklı ulaşım türlerinin devamsızlık oranları incelendiğinde, aralarında önemli bir farkın bulunmadığı görülmektedir. Bu sonuca göre ulaşım şeklinin devamsızlık davranışının oluşumunda önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Ulaşım Şekillerine Göre Devam Durumları

  Altı numaralı “durum=devamsız anketsoru1=öğrenci-evindeikamet” kuralı incelendiğinde, Tablo 6’da verilen rakamlara göre, öğrencilerin en fazla %42.85 oranla öğrenci evinde, daha sonra %25.58 oranla ailesi ile birlikte ikamet ettiği görülmüştür. Devamsızlık oranları incelendiğinde, en yüksek devamsızlık davranışı gösteren grubun özel yurt, daha sonra da öğrenci evinde ikamet eden grup olduğu sonucu öne çıkmıştır. %7.22 oranla en az devamsızlık yapan grup devlet yurdunda ikamet etmekte olan grup olmuştur. İkamet edilen yerin, devamsızlık üzerinde küçükte olsa etkisi olduğunu söylemek mümkündür.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: İkamet Edilen Yere Göre Devam Durumları

  %5 destek değerine sahip bir diğer kural olan 7 numaralı “durum=devamsız anketsoru4=fakülte-ne-memnun-ne-değil” kuralı ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, Tablo 7’de görüldüğü gibi fakülteden memnun olan öğrencilerin oranı %38.84, memnun olmayanların oranı %12.67’dir. Devamsızlık oranları fakülteden memnun olan öğrenciler arasında %9.36, fakülteden memnun olmayan öğrenciler arasında %12.29 olarak gözlenmiştir. Bu sonuçlar, fakülteden memnun olmayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla devamsızlık yapmakta olduklarını göstermektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Fakülteye Karşı Duyulan Memnuniyete Göre Devam Durumları

  Bir diğer kural olan sekiz numaralı “durum=devamsız öğretim= ikinci-öğretim” kuralı ele alındığında, öğrencilerin %50.63’ünün örgün öğrenime, %49.37’sinin ikinci öğrenime devam ediyor oldukları, devamsızlık oranlarının ikinci öğrenimlerde %11.07, örgün öğrenimlerde %8.72 olarak gözlenmiştir. İkinci öğrenim öğrencilerinin, örgün öğrenim öğrencilerinden daha fazla devamsızlık yapıyor oldukları görülmektedir.

  13 numaralı “durum=devamsız anketsoru2=orta-uzak-ikamet” kuralı ışığında öğrencilerin ikamet ettikleri yerin fakülteye uzaklığı incelendiğinde, öğrencilerin fakülteye daha yakın yerlerde ikamet etmeyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Tablo 8’de görüldüğü üzere, devamsızlık oranları ikamet edilen yerin fakülteye olan mesafesi ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: İkamet Edilen Yerin Fakülteye Uzaklığına Göre Devam Durumları

  “durum=devamsız bölüm=işletme” kuralına daha detaylı bakmak gerekirse, Tablo 9’daki veriler ışığında en fazla devamsızlık yapılan bölümün %19.12 devamsızlık oranıyla kamu yönetimi olduğu görülmektedir. Bunu %11.92 oranla işletme bölümü takip etmektedir. En az devamsızlığın ise %4.13 oranla maliye bölümünde yapıldığı anlaşılmaktadır. Birliktelik kuralında, devamsızlık durumu ile işletme bölümünün daha büyük bir destek değeri ile ortaya çıkmasının nedeni oransal olarak olmasa da sayısal olarak daha fazla birliktelik göstermeleridir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 9: Bölümlere Göre Devam Durumları

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmada, ‘Apriori algoritması’ kullanılarak öğrenci verileri analiz edilmiş ve elde edilen birliktelik kurallarından hareketle, devamsızlık davranışı ile ilişkili durumlar tespit edilmiştir. Öğrenci devamsızlıkları cinsiyet kriterine göre incelendiğinde erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla devamsızlık yaptıkları görülmüştür. Öğrenciler devam etmekte oldukları sınıfa göre değerlendirildiğinde devamsızlık oranının en yüksek olduğu sınıf, 1. sınıf olduğu saptanmıştır. İkinci öğrenim öğrencilerinin, örgün öğrenim öğrencilerinden daha fazla devamsızlık yapıyor oldukları görülmüştür. Not ortalaması bakımından başarısız sayılan öğrencilerin, diğer öğrencilere oranla daha yüksek devamsızlık davranışı sergiledikleri anlaşılmıştır. En yüksek devamsızlık oranları kamu yönetimi ve işletme bölümlerinde, en düşük devamsızlık oranı ise maliye bölümünde gözlemlenmiştir.

  Anket çalışmasından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, fakülteden memnun olmayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla devamsızlık yapmakta olduklarını anlaşılmıştır.

  İkamet edilen yer göz önünde bulundurulduğunda, devlet yurdunda kalan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha az devamsızlık yaptıkları gözlemlenmiştir. Devamsızlık oranları ikamet edilen yerin fakülteye olan mesafesi ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Fakülteye ulaşım şeklinin devamsızlık davranışı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Araştırma bulgularına dayalı olarak alınabilecek önlemler ve bu konuda yapılmasının yararlı olacağı düşünülen öneriler aşağıda listelenmiştir.

  • Fakülteye ve bölümüne alışma döneminde olan 1. sınıf öğrencilerinin, devamsızlık davranışlarının önüne geçilmesi amacıyla özel tedbirler alınabilir. Öğrenciler, uyum dönemlerini kolaylaştıracak ve kısaltacak olan oryantasyon eğitimleri ile desteklenebilir.

  • Teknik ve sosyal aktiviteler düzenlenerek, uygun alışma ve öğrenme ortamları yaratılarak, öğrencilerin okudukları bölüme ve fakülteye olan memnuniyetlerinin artırılması sağlanabilir. Ayrıca öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, boş zamanlarını değerlendirerek sosyal ve kültürel etkinliklerini arttırabilecekleri, bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüplerine yönlendirilebilir.

  • İdari ve akademik personelin öğrenci ile olan iletişimini daha sağlıklı hale getirmek ve karşılıklı sorunlara çözüm bulmalarını kolaylaştırmak için çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Öğrenci ile direkt temasta olan öğrenci işleri, bilgi işlem vb. büro çalışanlarının hizmet kalitesini arttırmak için psikolojik destek hizmetleri sağlanabilir.

  • Devamsızlık oranlarının daha yüksek olduğu ikinci öğrenimde, öğrencilerin şartlarını iyileştirici önlemler alınabilir. Öğrencilerin, ulaşım, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarını ikinci öğrenim saatlerinde de kolaylıkla karşılayabilmeleri sağlanabilir.

  • Öğrencilerin fakülteye yakın konumlarda ikamet edebilmelerini sağlayacak devlet yurdu, özel yurt ve stüdyo daireler gibi alt yapı çalışmaları desteklenebilir.

  • Çalışmak zorunda oluğu için derslerde devamsızlık yapan öğrenciler için burs imkânları yaratılabilir. Burs imkânlarına ek olarak kurum bünyesinde yarı zamanlı çalışma vb. uygulamaların arttırılması sağlanabilir. Ayrıca kurum ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, mezunlar derneği, kariyer planlama ofisi, belediyeler ve özel şirketler ile ortak bir strateji belirlenerek çalışan öğrencilerin derslere devamını ön planda tutacak bir çalışma şeklinin sağlanması konusunda işbirlikleri yapılabilir.

  • İç ve dış danışman uygulamaları ile öğrenciler için yakın ve etkili kılavuzluk yürütülebilir. Devamsızlık davranışı gösteren öğrenciler için rehberlik hizmetleri sağlanabilir ve problemin çözümü konusunda yol gösterilebilir.

  Bu çalışmada, ‘Apriori algoritması’ devamsızlık durumu ile kuvvetli birliktelik gösteren durumların ortaya çıkarılmasında etkili bir yöntem olmuştur. Gelecek çalışmalarda, örneklem uzayının genişletilmesi, incelenen parametrelerin ve uygulanan tekniklerin çeşitlendirilmesi, devamsızlık davranışını etkileyebilecek diğer faktörlerin de aydınlatılması açısından yararlı olacaktır. Elde edilen bulgular ışığında gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin ve önlemlerin alınmasının, devamsızlık davranışlarını azaltacağı ve buna bağlı olarak öğrenci başarısı üzerinde olumlu etki yapacağı düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 49-66.

  2) Agrawal, R., Imielinski, T., & Swami A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. Proceedings of the ACM SIGMOD Record, 22(2), 207-216.

  3) Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules in large databases. Proceedings of the 20th Int. Conf. on very large databases, 1215:487-499. 12 Eylül 1994, Santiago, Chile.

  4) Alija, S. (2013). How attendance affects the general success of the student. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 168-182.

  5) Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 129-142.

  6) Cader, J., Stevens, D., & Brown, R. (2003). Business student's attendance at lectures. Proceedings of the ANZMAC 2003, (1-3 Aralık 2003), Adelaide, Avusturalya.

  7) Cleary Holdforth, J. (2007). Student non-attendance in higher education. A phenomenon of student apathy or poor pedagogy. DIT Level 3, 5. Retrieved from http://level3.dit.ie/html/ issue5/cleary-holdforth/cleary_holdforth.pdf

  8) Durfee, J. K., Loendorf, W. R., Richter, D. C., Geyer, T. L. D., & Munson, D. M. (2012). A Formal Research Study on Correlating Student Attendance to Student Success. Proceedings of the ASEE Annual Conference, San Antonio, Texas.

  9) Gençtürk, Ö. (2001). Meslek ve Anadolu meslek liselerinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  10) Gump, S. E. (2006). Guess who’s (not) coming to class: students attitudes as indicators of attendance. Educational Studies, 32(1), 39-46.

  11) Hatipoğlu, B., Aslan, Z., Zontul, M., & Güneş, A. (2011). Dershane eğitiminin, öğrencinin üniversiteye yerleşmesindeki etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(12), 13-50.

  12) Hoşgörür, V., & Polat, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okula devamsızlık nedenleri (Söke ilçesi örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1):1.

  13) Jerald, C. D. (2006). Identifying potential dropouts: key lessons for building an early warning data system. American Diploma Project Network.

  14) Kadı, Z. (2000). Adana ili merkezindeki ilköğretim okulu öğrencilerinin sürekli devamsızlık nedenleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

  15) Karabatak, M., & Ince, M. C. (2004). Apriori Algoritması ile Öğrenci Başarısı Analizi. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Sempozyumu. (8-12 Aralık 2004), Bursa.

  16) Khong, R. W. L., Dunn, J. S., Lim, C., & Yap, W. S. P. (2016). Why do students attend lectures?: Exploring justifications for attendance among undergraduate students from a British university in Asia. The Journal of Developing Areas, 50(5), 497- 506. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/619684/pdf

  17) Koç, M., & Karabatak, M. (2011). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (22-24 Ekim 2011), Fırat University, Elazığ.

  18) Kottasz, R. (2005). Reasons for student non-attendance at lectures and tutorials: an analysis. Investigations in University Teaching and Learning, 2(2), 5-16. Retrieved from http:// eprints.londonmet.ac.uk/172/1/InvestigationsInUniversityTeachingAndLearning_ v2n2_p05-16.pdf

  19) Kurt, Ç., & Erdem, O. A. (2012). Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin veri madenciliği yöntemleriyle incelenmesi. Politeknik Dergisi, 15(2), 111-116.

  20) Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35(156), 32-44.

  21) Öztekin, Ö. (2013). Lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

  22) Pehlivan, Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

  23) Silah, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasından süreksiz durumluk kaygısının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115.

  24) Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-47.

  25) Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y., & Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi, 27, 417-441.

  26) Yıldız, M. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 38090735 defa ziyaret edilmiştir.