Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 565-577
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.233
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği
Sefa USTA1, Yusuf SAYIN2, Yiğit Anıl GÜZELİPEK2
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Karaman, Türkiye
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karaman, Türkiye
3
Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenci, Kültürel entegrasyon, Küreselleşme, Uyum
Öz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite ve Karaman’da yaşadıkları sorunlarının tespit edilmesi ve buna yönelik çözüm stratejileri geliştirilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle konuyla ilgili kavramsal çerçeve ele alınmış olup, Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın dayanağını oluşturan teorik çerçeve “bütünleştirici iletişim teorisi” temeline oturmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve kente yönelik algılarının tespit edilmesinde, anket metodu uygulanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi ise istatistik programları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, fırsatlar ve riskler bağlamında değerlendirilmiştir. Yabancı uyruklu öğrenciler için Karaman’da trafik sorununun olmaması, büyük şehirlere yakınlığı, danışmanların öğrencilere ilgilerinin yüksek olması ve uluslararası öğrenci değişim programlarının titizlikle yürütülmesi fırsat olarak; Karaman’da havalimanının olmaması ve sosyal etkinliklerin az olması ve yabancı dil eğitimi verilen ayrı bir birimin olmaması da risk olarak görülmüştür.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin hem üniversiteden hem de şehirden (Karaman ilinden) beklentilerinin neler olduğunun tespit edilerek üniversiteye ve kente sunabileceği katkıların neler olabileceğinin belirlenmeye çalışıldığı çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin gözünden kentin ve üniversitenin fırsat/ tehditleri irdelenmektedir.

  Bu minvalden hareketle hazırlanan çalışmada öncelikle yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler taranmıştır. Yapılan araştırmaların neticesinde 2016 yılı itibariyle KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin profilleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

  Tablo 1’de görüleceği üzere, KMÜ'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin, yaklaşık yarısı Ortadoğu (Suriye, Suudi Arabistan, Irak) ülkelerinden gelmiştir. Bununla birlikte, Orta Asya (Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Kırgızistan) ülkelerinden toplam 28 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Afrika kökenli öğrencilerin sayısı dört, Balkanlar'dan (Makedonya) öğrenim görmeye gelen öğrenci sayısı ise ikidir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Ülkeleri

  Tablo 2 dikkate alındığında, KMÜ'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Edebiyat Fakültesi'nde yedi; Sağlık Bilimleri Fakültesinde altı; Kamil Özdağ Fen Fakültesi'nde bir öğrenci öğrenim hayatına devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, 57'si lisans; altısı ön lisans (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu); ikisi yüksek lisans eğitimi almak için KMÜ'yü tercih etmiştir. KMÜ'de 2016–2017 eğitim öğretim yılı itibariyle 65 yabancı uyruklu öğrenci kayıtlıdır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Üniversite Bilgileri

  Yabancı öğrencilere yönelik istatistiki bilgiler verildikten sonra, gerçekleştirilen çalışmanın hedefleri şu şekilde ifade edilebilir. Bu çalışmayla beraber kısa vadede, KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir. Mevcut yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulmasının neticesinde ilerleyen dönemlerde KMܒde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin problemlerine karşı yaklaşım çok daha bilinçli ve etkili olacaktır. Uzun dönemde ise bu projeden elde edilecek tecrübelerin Türkiye genelindeki üniversitelerle paylaşılıp, yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin ulusal boyutta bir ortak eğitim politikasının oluşturulması hedeflenmektedir.

  Hazırlanan çalışmanın önemini ortaya koyan temel argümanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının tespit edilmesi ve buna uygun çözümler üretilmesi
  • KMܒnün uluslarasılaşması
  • Planlanan bu projeden elde edilecek sonuçların ve çözüm stratejilerinin şehirde yaşayan mültecilerin sorunlarının çözümünde bir perspektif olarak kullanılması
  • Yabancı uyruklu öğrencilerle yerel halkın kaynaştırılması ve Karaman’ın tanıtılması

  Elde edilecek bulguların ve çözüm stratejilerinin üniversitemize önümüzdeki dönemlerde gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerinin sorunlarının çözümünde hızlandırıcı bir unsur olarak kullanılmasıdır.

  Tüm bu yönleriyle düşünüldüğünde, çalışmanın, hem akademik literatüre hem de yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak önemli bir işlevi yerine getireceği beklenmektedir.

  Ritzer ve Dean (2015), eserlerinde küreselleşme sürecini çok farklı perspektiflerden ele almış olsalar da, “zaman-mekân sıkışması” kavramı, bütün bakış açılarının ortak yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer ifadeyle küreselleşmeyle beraber, küresel akışkanlığın önündeki en önemli iki engel olan zaman ve mekân kavramları, bu süreç içerisinde belirleyici rollerini gitgide kaybetmeye başlamıştır. Küreselleşme süreciyle beraber sadece mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sağlanmamış olup, aynı zamanda insanların da serbest dolaşımı önceki dönemlere göre çok büyük bir oranda artış göstermiştir. Son yıllara kadar ekseriyetle insanların serbest dolaşımından anlaşılan husus turizm faaliyetleri ve çalışma maksadıyla yurtdışına göçler olsa da, artık eğitim amacıyla da anavatanlarından ayrılan öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Anavatanlarından eğitimöğrenim maksadıyla ayrılan öğrencilerin yurtdışında öğrenim görmek istemelerinin temel nedenleri arasında daha iyi bir eğitim alma arzusu, farklı ortam ve kültürleri daha yakından tanıma eğilimi veya kaynak ülkenin yükseköğrenim görecek öğrenci sayısına ilişkin koymuş olduğu kotanın haricinde kalmak gibi zorunluluklar sayılabilir. Bu çerçevede yurtdışında yükseköğrenim görme olgusu hem öğrenciler için hem de tercih edilen üniversite ve ülkeler için karşılık fayda edinme beklentisiyle yürümektedir. Yurtdışında öğrenim gören öğrenci sahip olacağı diploma ve donanımla kendine daha iyi bir gelecek kurmayı beklerken ev sahibi konumunda olan ülke ve üniversite ise sahip olmuş olduğu yabancı uyruklu öğrencilerden hem ekonomik hem de beşeri fırsatlar elde etmeyi amaçlamaktadır (Özer, 2012). Bu durum ise şüphesiz ki, daha fazla yabancı uyruklu öğrenci tarafından tercih edilen bir üniversite olabilmek için küresel çapta yükseköğrenim kurumları arasında çok büyük bir rekabeti doğurmaktadır.

  Önceki dönemlerde genellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) merkezli sağlanan burslarca yürütülen küreselleşmiş eğitim anlayışı, son dönemlerde ulusal hükümetlerin de sağlamış olduğu burslar ve teşvikler sayesinde batının tekelinden sıyrılıp çok daha çeşitlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye de sağlamış olduğu devlet bursları veya diğer devlet imkânları sayesinde yabancı uyruklu öğrenciler için üniversite eğitimi ve lisansüstü çalışmalar için popüler ülkelerden birisi haline gelmiştir.

  Öte yandan bu süreci karşılıklı fayda edinme beklentisine uygun ilerletebilmek her şeyden önce yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaşmış oldukları sorunların etkili bir şekilde çözülmesi ve öğrencilerin beklentilerinin büyük ölçüde karşılanabilmesi ile mümkündür.

  Öğrencilik döneminin kendine has sorunları olmakla birlikte yabancı uyruklu öğrencilerin yaşamış oldukları sorunlar, teknik ve bürokratik süreçleri de kapsayacak şekilde daha komplike bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenim süresince oluşabilecek dil bariyerleri, barınma, ulaşım ve devlet kurumlarıyla kurulması zorunlu ilişkiler bu sürecin en önemli zorlukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlara ilişkin üretilecek çözüm metotları ise ancak sorunların doğru tespiti ve sürekli yenilenme ile mümkündür.

  Öte yandan, yukarıda sayılan teknik engeller ortadan kaldırıldığında dahi yabancı öğrenciler için çok önemli bir diğer zorluk da bulundukları ülkeye olan adaptasyon sürecidir. Bu bağlamda, adaptasyon süreci teknik engellerin ortadan kaldırılmasına nazaran çok daha uzun ve sübjektif bir süreci ifade etmektedir. En temel haliyle bir uyum süreci olan adaptasyon genellikle sosyal teorisyenler tarafından incelenen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, sosyal bütünleşme teorileri, muayyen bir toplumsal yapı içerisinde bireylerin sosyal kurallar çerçevesinde birbirleriyle olan ilişkilerini incelemektedir. Burada esas olan, bireylerin toplumsal ilişkilerinin harmonik bir şekilde ilerlemesinden ziyade, farklı toplumsal unsurlar arasında asgari uyumun sağlanmasıdır (Beresneviciute, 2003). Kaldı ki, Carteu (1984) baskın olan kültür ile zayıf kalan kültür arasındaki çatışmayı doğal bir sosyolojik durum olarak kabul etmektedir. Benzer şekilde uluslararası ilişkilerde de realist okul uluslararası sistemi devletlerarası çıkar çatışmasından ve güç maksimizasyonundan ibaret görmektedir. Son tahlilde, hem siyasal hem de toplumsal ilişkiler bağlamında bir hakikat olan çatışma kavramının ne şekilde adaptasyon sürecine dönüştürülebileceği esas soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Bu konuda Young Yun Kim’in oluşturmuş olduğu Bütünleştirici İletişim Teorisi (“Integrative Communication Theory”) özellikle yabancı öğrencilerin bulundukları yeni ortama uyum sağlayabilmeleri adına kayda değer bir perspektif sunmaktadır. İletişimi teorisinin ana eksenine oturtan Kim, iletişim sayesinde kültürel kodların bireylerin sinir sistemine geçebileceği belirtmektedir. Böylelikle, iletişimin “özümsenmesiyle” beraber bulunduğu kültüre yabancı olan bireyin anlama ve empati kurma yeteneği de büyük oranda artacaktır (Kim, 2001). İletişimin karşılıklı bir süreç olduğu düşünülürse, Kim’in teorisi tersten okunduğu zaman ortaya çıkan sonuç, iletişimin sadece yabancı bireyin anlama ve empati kurma yeteneğini arttırmakla kalmayıp, baskın kültürün de pasif kültürü anlama kabiliyetinin artacağına yöneliktir. Harvey (2007) tarafından İtalya ve İspanya’da öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılmış olan çalışma da Kim’in teorisini desteklemektedir.

  Türkiye’de yabancılara yönelik yapılan çalışmalar, ekseriyetle göç ve buna bağlı olarak gelişen mültecilere yönelik yapılmıştır. Farklı sosyal bilimler alanlarında göç konusunda yapılan araştırmalar ve modellemeler, göç sürecini genel olarak göçmenlerin özellikleri, göç gerekçeleri, göç edilen bölgedeki yerel kültürün göçe ve göçmenlere karşı algılar bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektedir (Göregenli & Karakuş, 2014). Bu bağlamda yukarıdaki ifadeden çıkarılabilecek birincil sonuç olarak göçmenlerin potansiyel problemlerinin tespitindeki en önemli iki belirleyici unsurun göçmen kişilerin nitelikleri ve göç edilen coğrafyanın özellikleri olduğunu söylemek mümkündür.

  Bu noktada üzerinde durulması gerek bir diğer önemli kavram ise uyumdur. Aslına bakılacak olursa yukarıda göç sonrası meydana gelebilecek sorunlar daha basit bir ifadeyle uyum sorunu olarak da adlandırılabilir. Bu bağlamda, uyum kavramı bireyin içinde yaşadığı toplumla arasındaki kavga ve çatışmaların olumlu yönde iç ve dış tepkilerle dengeye dönüşebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Özçetin, 2013). Bireyler içinde yaşamış oldukları topluma uyum sağlamış dahi olsalar yabancı öğrencilerin karşılaşması muhtemel sorunlar sadece psikolojik veya sosyolojik sorunlardan ibaret değildir. Bunun yanında üniversite başta olmak üzere diğer devlet kurumlarının da sürece dâhil olmasıyla beraber karşılaşılması muhtemel sorunların bir de bürokratik kaynağı vardır. Ortaya çıkması muhtemel bütün bu sorunların çözümü hem psikolojik hem de idari dinamiklerin bir araya gelmiş olduğu oldukça girift bir süreci tanımlamaktadır.

  Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ise genellikle lisansüstü ve doktora çalışmalarında kendini göstermektedir. Aksu & Paykoç (1986) “ODTÜ Kampüsü'nde Gençlik ve Sorunları” konulu bir eser yayınlamışlardır. Bununla birlikte, kendisi de yabancı uyruklu bir öğrenci olan Khosh (2015) Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir doktora çalışması yapmıştır. Aynı şekilde Alkış (2014), farklı üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış oldukları çalışmalarda kültürler arası etkileşim ve kültürleşme stresini ölçmüştür. Aktaş (1997) ise, üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelendiği bir makale yayımlamıştır. Zerengök (2016) ise yapmış olduğu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin önemli sorunlarından birisi olan sosyalleşme üzerinde durmuştur.

  Bu bağlamda yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin geliştirilmesi teklif edilen oryantasyon uygulamaları ise öğrenci sorunlarına ilişkin bir çözüm önerisi olarak Coşkunserçe (2014) tarafından yapılan bir çalışmada tartışılmıştır.

  Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan doğrudan çalışmalardan biri ise yine kendisi de bir yabancı uyruklu öğrenci olan Snoubar (2015) tarafından hazırlanmıştır. Görüldüğü üzere Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların problem tespitinde bulunulanları genellikle yabancı uyruklu öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

  Nihayetinde, Allaberdiyev (2007), Azmaz (1995), Ercan (2001), Özçetin (2013) ve Pirliyev (2010) tarafından yapılan çalışmalarda konu, yapılan çalışmaların ekseriyetini oluşturan sosyal uyum perspektifinden ele alınmıştır. Son tahlilde, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarını yansıtan çalışmaların birçoğu, sosyal uyum ve kültür stresi perspektifinden ele alınmış ve öğrenci sorunlarının sosyolojik boyutu incelenmiştir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Bu kısımda KMܒde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve kente uyumları konusundaki algılarını belirlemeye yönelik alan araştırmasının (anket) amacı, yöntemi, evren ve örneklemi, kısıtları ve varsayımları ele alınmaktadır.

  Araştırmanın Amacı
  KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin problemlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen problemlere yönelik olarak kurumsal boyutta çözüm önerilerinin ortaya konulması projenin temel amacıdır. Bu genel çerçevede, gerçekleştirilecek çalışmanın alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • KMÜ merkezli gerçekleştirilen alan araştırmasının, ileride Karaman ‘da ve Türkiye genelinde yapılacak diğer alan araştırmalarına ışık tutabilmesi
  • Bu çalışmadan elde edilecek sonuçların ve çözüm stratejilerinin şehirde yaşayan mültecilerin sorunlarının çözümünde bir perspektif olarak kullanılması
  • Yabancı uyruklu öğrencilerle yerel halkın kaynaştırılması
  • Elde edilecek bulguların ve çözüm stratejilerinin üniversitemize önümüzdeki dönemlerde gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerinin sorunlarının çözümünde hızlandırıcı bir unsur olarak kullanılması

  Araştırmanın Varsayımları
  KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin şehir ve üniversiteye uyumu/entegrasyonu ve bu süreçte yaşadığı sorunların tespit edilmeye çalışıldığı araştırma dört ana varsayım etrafında şekillendirilmiştir. Araştırma için tespit edilmiş olan varsayımlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Yabancı uyruklu öğrenciler için, Karaman’ın en önemli avantajı/ fırsatı, Karaman'ın trafik sorununun olmaması ve büyük şehirlere yakın bulunmasıdır.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için, Karaman’ın en önemli dezavantajı/ tehdidi, Karaman'da havalimanın bulunmaması ve sosyal etkinliklerin az olmasıdır.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için KMܒnün en önemli avantajı/ fırsatı, danışmanların öğrencilere ilgilerinin yüksek olması ve yabancı uyruklu öğrenci değişim programlarının titizlikle yürütülmesidir.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için, KMܒnün en önemli dezavantajı/ tehdidi, yabancı dil eğitimi verilecek ayrı bir birimin olmamasıdır.

  Araştırmanın Evren ve Örneklemi
  KMܒde 2015–2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 80 yabancı uyruklu/uluslararası öğrenci öğrenim görürken, 2016– 2017 yılından itibaren ise öğrenim gören öğrenci sayısı 91'dir. 91 öğrenciden 65'i yabancı uyruklu öğrenci olup, 26'sı köken itibariyle Türk vatandaşları ve yurtdışında doğan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın ana kütlesi (evreni), KMܒde öğrenim gören 65 yabancı uyruklu (uluslararası) öğrenci olarak belirlenmiştir.

  Ankete katılacak kişilerin seçiminde üniversitede aktif öğrenim gören yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin tamamına ulaşılmak istenmiştir. Bütün olanaklar denenmesine rağmen 26 yabancı uyruklu öğrenciye ulaşılmış ve 26 yabancı uyruklu öğrenci ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketler, Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında KMܒde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler arasından kendisine ulaşılabilen ve ankete cevap veren öğrencilere uygulanmıştır.

  Araştırmanın Sınırlılıkları
  Araştırmanın amacında belirtildiği üzere, yabancı uyruklu öğrencilerin kente ve üniversiteye uyumuna yönelik algılarını ölçmeye yönelik gerçekleştirilen alan araştırmasının ilk sınırlılığı, KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere uygulanmasıdır. Bu bağlamda araştırma, kullanılan örneklem ile sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen sonuçları ülke bütününe genellemek amaçlanmamaktadır.

  Araştırmanın bir diğer sınırlılığı, araştırmada deneklerin cevaplarının samimi ve doğru olduğu varsayımıdır. Son olarak araştırma belli bir zaman diliminde yapıldığından (Ekim-Kasım 2016) ve zamanla algıların değişebileceği düşünüldüğünden, araştırma yapıldığı zaman dilimiyle sınırlı bulunmaktadır.

  Veri Toplama Yöntemi
  Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel veri toplama yöntemlerinden “anket yöntemi” kullanılmıştır. Anket formundaki önerme ve soruların hazırlanmasında, KMÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile KMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nun görüş ve düşüncelerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın yazarlarının birlikte çalışmasıyla anket ölçeği oluşturulmuştur. Alanında ve yöntem konusunda uzman kişilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda anket ölçeğinde içerik ve şekil şartları açısından gerekli görülen düzeltmeler yapılmış; anket formuna son hali verilmiştir.

  Çalışmanın güvenilirliği ve hata payını azaltabilmek adına, yüz yüze anket yolundan yararlanılmıştır. Anket formunda, deneklere öncelikle araştırma hakkında ilgili bilgiler verilmiştir. Ankette, araştırmanın amaç ve yöntemi göz önüne alınarak kapalı uçlu ve açık uçlu sorular hazırlanmıştır.

  Hazırlanan anket formu üç bölümden ve toplam 54 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde deneklerin, demografik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir gider durumu, Karaman ve Üniversite'de çalışma/burs/ ikamet/ulaşım durumları ile ilgili bilgileri gibi hususları belirlemeye yönelik) 27 soruya yer verilmiştir. Ayrıca, Karaman ve KMܒyü tercih sebeplerini ortaya koyabilecekleri iki açık uçlu soruya yer verilmiştir.

  Anketin ikinci bölümünde, öğrencilerin şehir ve üniversiteye uyumuna ilişkin algılarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuş 21 önermeye (ifade) yer verilmiştir. Önermelerin yer aldığı bu kısımda sıralamalı türden “5’li Likert” tipi ölçeğin kullanıldığı çalışmada, deneklerin önermeleri, “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” şeklinde cevaplamaları sağlanmış, puanlama olumsuzdan-olumluya doğru, 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise, öğrencilerin Karaman'ın ve KMܒnün fırsat ve tehditlerine yönelik algılarını belirlemek adına dört soru her bir soruda 7 ayrı önerme oluşturulmuştur. Katılımcılardan her soruda, fırsat ve tehditleri önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir.

  Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, istatistik programından yararlanılmıştır. Anket sonucunda bu program aracılığıyla veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Hem demografik bilgilerin, hem de ankete katılanların algılarını ölçmeye yönelik önerme içeren soruların analizinde “frekans analizi” ve “betimleyici/ tanımlayıcı (“descriptive”) analiz” yöntemlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra, frekans, yüzde ve ortalama sonuçları, tablolar halinde sunularak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Yabancı uyruklu öğrencilerin algılarının ölçüldüğü alan araştırmasının sonuçlarının ele alındığı çalışmanın bu kısmı, alan araştırmasına katılan öğrencilerin demografik özellikleri, kente ve üniversiteye uyumlarına yönelik algıları, şehrin ve üniversitenin fırsat/tehditleri konusundaki ifade/önermelere verdiği yanıtları içeren sonuçlardan oluşmaktadır.

  Demografik Bulgular
  Araştırma sonucunda elde edilen demografik bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
  • Ankete katılan öğrenciler cinsiyetleri bakımından karşılaştırıldığında, katılımcıların %57.7'sinin erkek (15 kişi), %42.3'ünün ise kadınlardan (11 kişi) oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır.
  • Ankete katılan öğrenciler eğitim durumları bakımından karşılaştırıldığında, katılımcıların %7.7’sinin ön lisans (iki kişi), %84.6'sının lisans (22 kişi ) ve %7.7’sinin lisansüstü (iki kişi) eğitim gördüğü sonucu ortaya konulmuştur.
  • Ankete katılan öğrencilerin yaş dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %42.3'ü (11 kişi) 17–20 ve %53.8'inin (14 kişi) 21–24 yaş aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sadece %3.8'inin (bir kişi) 25–28 yaş aralığında olduğu dikkati çekmektedir.
  • Ankete katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %53.8'i 1. sınıf (14 kişi), %19.2'si 2. sınıf (beş kişi), %11.5'i 3. sınıf (üç kişi) ve %15.4'ünün ise 4. sınıf (dört kişi) öğrencisi olduğu ortaya konulmuştur.
  • Ankete katılan öğrencilerin Karaman’da ikamet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, katılımcıların %57.7'sinin 1–2 çalışmayıl aralığında (15 kişi); %42.3'ünün ise 3–4 yıl aralığında (11 kişi) Karaman’da ikamet ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
  • Ankete katılan öğrencilerin, Karaman'da ikamet yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (18 kişi) (%69.2 ) öğrenim görmeye geldiği Karaman İli’nde, müstakil bir evde barındığını belirtirken, özel yurtlarda kalanların oranı %23.1'dir (altı kişi). Devlet yurdunda ise sadece iki öğrenci (%7.7) konaklamaktadır. Buradan hareketle Karaman ilinde, yabancı uyruklu öğrencilerin devlet yurdunda barınmasına yönelik tedbirlerin yetersiz olduğu sonucu ortaya konulabilir.
  • Araştırmaya katılan öğrencilerin okula ulaşım biçimlerine göre dağılımı incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu (22 öğrenci) üniversiteye ulaşımda belediye otobüsü (12 kişi; %46.2) ve dolmuş (12 kişi; %38.5) kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin sadece dördü (%15.4) üniversiteye yürüyerek ulaşmaktadır Bu da göstermektedir ki öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteye uzak yerlerde barınmaktadır. Karaman Belediyesi tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ücretsiz biniş tarifesi uygulanması, öğrencilerin giderlerinin bir kısmının azalmasına imkân sağlayacaktır.
  • Araştırmaya katılan öğrencilerin TÖMER/Türkçe dil eğitimi alma durumlarına göre dağılımı incelenmiştir. Burada dikkati çeken temel husus, öğrencilerin yaşadıkları dil (Türkçe) sorunudur. Öğrencilerin %61.5'i (16 kişi) üniversite eğitimine başlamadan önce Türkçe dil eğitimi aldıklarını, %38.5'i ise (10 kişi) dil eğitimi almadıklarını belirtmişlerdir. Buradan hareketle, Karaman ilinde TÖMER veya herhangi bir dil eğitimi veren kurumun olmaması eksiklik olarak değerlendirilebilir.

  Tablo 3’te görüldüğü üzere, araştırmaya katılan öğrenciler seçilirken, homojen bir dağılım sağlayabilmek adına üniversite birimlerinin öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Ankete katılan öğrencilerin %46.2'si İİBF, %26.9'u ise Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Diğer birimlerde öğrenim gören öğrencilerin oranı ise toplam 26.9'dur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Birimlere Göre Dağılımı

  Tablo 4’te de görüldüğü üzere, ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu (%69.2'si) anadillerinin Arapça olduğunu belirtmişlerdir. Bu veriler, KMܒyü tercih eden öğrencilerin çoğunluğunun Ortadoğu kökenli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Türki Devletlerden gelen öğrenciler KMܒyü tercih etmede ikinci sıradadırlar. Öğrencilere Anadilleri dışında bildikleri diğer yabancı dillerin olup olmadığı sorulmuş, öğrencilerin çoğunluğunun İngilizce, Fransızca, Farsça gibi dilleri bildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu noktada, yabancı uyruklu öğrencilerin birden fazla dil konusunda yeteneğinin bulunduğu söylenilebilir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Katılımcıların Doğum Yerleri ve Anadillerine Göre Dağılımı

  Yukarıda da belirtildiği üzere, öğrencilerin çoğunluğunun anadili Arapçadır. Buradan hareketle, ankete katılan öğrencilerin %50'si Suriye'de, %7.6'sı ise Irak ve Ürdün'de doğduklarını belirtmişlerdir. Afganistan'dan Karaman'da öğrenim görmeye gelen öğrencilerin oranı ise %11.5 düzeyindedir.

  Tablo 5’te ankete katılan öğrencilere aylık ortalama gelir ve giderleri sorulmuştur. Öğrencilerin %69.2'si aylık 500 TL gelire sahip olduğunu belirtmiş, %11.5'i 500–1000 TL arası geliri olduğunu ifade etmiştir. 1000–2000 TL arası geliri olduğunu beyan edenlerin oranı ise %19.2'dir. Öğrencilerin gelirleriyle orantılı şekilde harcamaların varlığı anket sonucunda ortaya çıkmıştır. Ankete katılan öğrencilerin %50'si 500 TL; %34.6'sı ise 500–1000 TL arası gideri olduğunu beyan etmiştir. Buradan hareketle yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim-öğrenim için yeterli gelire sahip olmadıkları söylenilebilir. Tablo 6’da, ankete katılan yabancı uyruklu öğrencilerin sadece üçü kısmi zamanlı bir işte çalıştığını, çalışanlardan sadece birisi üniversitede kısmi zamanlı olarak çalıştığını beyan etmiştir. 23 öğrenci ise kısmi veya tam zamanlı herhangi bir işte çalışmadığını belirtmiştir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, Karaman’da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin özellikle üniversitede kısmi zamanlı çalışabilmesi adına gerekli yasal/kurumsal düzenlemelerin yapılması için girişimde bulunulması önemli bir husustur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Katılımcıların Aylık Ortalama Gelir/Gider Durumlarına Göre Dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Katılımcıların Çalışma/İş Durumlarına Göre Dağılımı

  Tablo 7’de görüleceği üzere, öğrencilerden sadece üçü Türkiye'de herhangi bir kurumdan burs desteğini aldığını, iki öğrenci üniversitenin bursundan yararlandığını, bir öğrenci ise yemek bursundan faydalandığını belirtmiştir. Diğer öğrenciler herhangi bir burs desteğinde yararlanmamaktadır. Ayrıca, ankete katılan öğrencilerin tamamı kendi ülkelerinin devlet burslarından yararlanmadıklarını ve devlet bursu ile Türkiye'ye ve Karaman'a öğrenim görmeye gelmediklerini beyan etmişlerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Katılımcıların Burslardan Yararlanma Durumlarına Göre Dağılımı

  Tablo 8’de görüleceği üzere, sadece iki öğrenci Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğunu belirtmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken asıl husus, ankete katılan öğrencilerden yalnızca üçünün üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarına üyeliğinin olduğudur. Öğrenci topluluklarına üyeliğin sağlanması veya yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir öğrenci topluluğunun hayata geçirilmesinin önemi yadsınamazdır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: Katılımcıların Öğrenci Toplulukları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Üyeliklerine Göre Dağılımı

  Tablo 9’da, ankete katılan öğrencilerden %30.8'i ücretsiz sağlık hizmetinde yararlandıklarını belirtmiştir. Öğrencilerden %69.2'si ise sağlık hizmeti için özel veya kamu hastanelerinde ücret ödediklerini beyan etmişlerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 9: Katılımcıların Sağlık Hizmetinden Yararlanmalarına Göre Dağılımı

  Tablo 10’da görüleceği üzere, Karaman İli’nde üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğü kurumları ile daha fazla iletişim/etkileşim halindedir. Valilik ve Belediye kurumları ile olan iletişimleri kısıtlıdır. Belediye ile üç öğrenci, Valilik ile beş öğrenci iletişim durumuna geçtiğini belirtmişlerdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 10: Katılımcıların Karaman’da Kurumlarla İletişim Durumlarına Göre Dağılımı

  Karaman ve KMܒnün Tercih Edilmesine Yönelik Bulgular
  Çalışmanın bu kısmında ankete katılan yabancı uyruklu öğrencilerin Karaman’ı, KMܒyü ve okudukları bölümleri tercih sebeplerine yönelik açık uçlu sorulara verilen cevapların içerik analizi yöntemine başvurularak değerlendirmeye tabi tutulması sonucunda elde edilen bilgilere yer verilmiştir.

  Ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini gerçekleştirebilmek adına neden Karaman’ı tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, yukarıda görülen kavramları içeren kavram bulutu/ haritası ortaya çıkmıştır. Şekil 1'de görüleceği üzere, öğrencilerin Karaman’ı tercih sebeplerinin başında Karaman'ın küçük, sakin, güzel bir doğaya sahip, ulaşımı kolay bir şehir olması yatmaktadır. İsteyerek geldiklerini belirten öğrenciler Karaman'ı "güzel bir doğa, küçük ve sakin bir şehir" olarak tanımlamaktadır. Bir başka öğrenci Karaman ile ilgili "küçük ve sakin olmasından dolayı seçtim ama negatif yönü öğrenci olmadan cansız bir şehir" şeklinde görüş belirtmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Katılımcıların Karaman’ı tercih sebepleri.

  Bununla birlikte, araştırmaya dâhil olan bazı öğrenciler Türkiye'nin son yıllarda yükselişte olması sebebiyle Türkiye'de üniversite eğitimi almak istediklerini ve KMܒyü ve kendi bölümlerini kazandıklarını için Karaman'a geldiklerini ifade etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise mecburiyetten, başka bir seçeneği olmadığından, başka yer kazanamadığından Karaman’ı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

  Burada iki öğrencinin verdiği cevap dikkati çekicidir. İlki, "ülkemin kalkınması için sakin bir yerde okumak ve ülkeme dönüp faydalı olmak" cevabını vermiştir. Bir diğeri ise, "açıkçası Karaman’ı bilmiyordum, başka bir il sandım ve geldim ama iyi ki gelip buradaki hocalarımı tanımışım" ifadesinde bulunmuştur.

  Bir diğer soru olarak, ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini gerçekleştirebilmek adına neden KMܒyü ve bölümlerini tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar yukarıda da ifade edildiği üzere içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiş, Şekil 2'de görülen kavramları içeren kavram bulutu/haritası ortaya çıkmıştır. Analiz gerçekleştirilirken üniversiteyi tercih sebepleri ve bölümlerini seçme sebepleri olmak üzere iki husus dikkate alınmıştır. Öğrencilerin KMܒyü tercih sebepleri arasında "üniversitenin/şehrin sakin ve ders çalışmaya uygun olması"; "şehrin sakin olması, üniversitenin dönemlik ücretinin diğer üniversitelere göre düşük olması"; "yeni üniversite olması, hocaların genç ve dinamik olması, kabul mektubu gönderenlerden en güzeli olması"; KMܒnün yabancı öğrencilere psiko-sosyal destek vermesi ve okulun iyi olması"; "Türkiye'deki tek değişim programı seçeneğinin Karaman olması" gibi cevaplar dikkati çekmektedir.

  Şekil 2'de de görüleceği üzere, KMܒyü öğrencilerin tercih sebeplerinin en önemlisi okumak istedikleri bölüm/programın bu üniversitede var olmasıdır. Bölüm kelimesi ön plana çıkmaktadır. "Bölümün seçkin ve ilginç olması ve bölümü sevmem sebebiyle"; "çocukluktan beri bu bölümü istiyordum"; "sevdiğim bölüm sebebiyle"; "üniversite açısından zorunda kaldım ancak bu bölüm Türkiye'de yedi üniversitede var"; Bölümümü sevmem nedeniyle hemşireliği ve KMܒyü seçtim"; "tek seçeneğim bu bölüm olduğu için"; hemşirelik bölümünü sevdiğimden ve Afganistan'a çok lazım olduğundan"; "mühendisliği gelecekte iyi bir meslek olacağı için seçtim"; "kendimi bu bölümde gördüm ve siyasete merakım olduğu için"; "siyaset bilimini sevmemden"; "siyaseti öğrenmek ve yönetici olmak için bölümü seçtim" şeklinde cevaplar dikkati çekmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Katılımcıların KMܒyü tercih sebepleri.

  Bazı öğrencilerin cevaplarının özellikle altının çizilmesi önemlidir. "Ben ekonomik politikaların analizini seviyorum ve ülkemiz ekonomisini nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anlamak için ekonomik uzmanlığı seçtim"; kendimi bu bölümde gördüm ve siyasete merakım olduğu için seçtim. Ayrıca Suriye'de iyi siyasetten anlayanlar yok, bunun için geri döndüğümde iyi ve gerçek siyaset öğrenmek isterim"; "üçüncü sınıfta iken ülkemdeki olaylardan dolayı eğitimim yarıda kesildi. İki yıllık bitince kamplara dönmek istedim fakat buraya gelince işin rengi değişti lisans ve lisansüstü eğitimimi tamamlamak istiyorum.

  Kente ve Üniversiteye Yönelik Entegrasyon/Uyum Algıları
  Çalışmanın bu kısmında ankete katılan yabancı uyruklu öğrencilerin kente ve üniversiteye entegrasyonlarına yönelik algılarını tespit edebilmek adına bazı önermeler verilmiş, öğrencilerden bu önermelere katılma düzeylerini (1; “kesinlikle katılmıyorum”- 5; “kesinlikle katılıyorum” arasında) belirtmeleri istenmiştir.

  Tablo 12 ve Tablo 13 analiz edilirken kullanılmak amacıyla, 5'li Likert dereceleme ölçeğine uygun olarak puan aralığı; “en yüksek değer - en düşük değer/seçenek sayısı (5-1)/5= 0.80” şeklinde hesaplanarak, puan aralığı "0.80" olarak bulunmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 11: 5'li Likert Ölçeğine Göre Puan Aralıkları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 11: 5'li Likert Ölçeğine Göre Puan Aralıkları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 12: Katılımcıların Üniversiteye Uyumu/Entegrasyonu


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 13: Katılımcıların Kente Uyumu/Entegrasyonu

  Bu hesaplamaya göre değerlendirme aralıkları Tablo 11'de gösterilmiştir.

  Betimleyici analiz tekniğiyle değerlendirmeye tabi tutulan önermeler ve elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

  Tablo 12’de görüleceği üzere, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mezun olduktan sonra KMܒde lisansüstü eğitim almak istemektedirler. Öğrencilerden 19'u imkân bulursa Karaman'da lisansüstü eğitim almak istediğini kesin olarak beyan etmiştir. Burada dikkat çekilmesi gereken hususlardan birisi de öğrencilerin derse katılım başta olmak üzere Türkçe'nin kullanımıyla ilgili büyük oranda sıkıntı çekiyor olmalarıdır. Üniversite'de akademisyenlerin öğrencilerle birebir iletişim kurması olumlu bir husus olarak değerlendirilirken, yemekhane hizmetlerinden memnuniyet ve kütüphaneyi etkin kullanma hususlarında öğrenciler kararsız kalmakta/orta düzeyde katılım göstermektedirler. Bu hususlarda, yabancı uyruklu öğrenciler dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması önemli bir husustur.

  Tablo 13’de de görüleceği üzere, ankete katılan öğrencilere, Karaman’a ve kente uyum konusu ile ilgili verilen önermeler incelendiğinde "Karaman'ın küçük bir şehir olması nedeniyle kent içi ulaşım hızlı ve kolaydır" önermesine katılım gösterildiği dikkati çekmektedir. Karaman'ın şehir içi ulaşım imkânları, büyük yerleşim yerlerine ulaşımın kolay olması, barınma ve konaklama sorununun düşük düzeyde olması gibi önermeler konusunda öğrenciler kararsız olduklarını beyan etmişlerdir.

  Öğrencilere kendilerini kentin parçası (kentlilik) olarak görüp görmedikleri sorulmuş, %34.6'sı kente aidiyet noktasında olumlu görüş belirtirken, sadece %19.2'si olumsuz beyanda bulunmuş, %46.2'si ise kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir.

  Tekrardan şans verilse Karaman’ı tercih edeceklerin oranı ve mezun olduktan sonra Karaman İli’nde iş imkânlarını değerlendireceklerin oranı %46.1'dir. Öğrencilerin %19.2'si bu sorularda kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir.

  Tablo 13'de görüleceği üzere, Karaman ili ile ilgili, tarihi turistik mekânlar konusunda öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeyleri ortalamanın altında kalmıştır. Öğrenciler, Karaman Kent Konseyi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve şehrin ilçelerini bilmediklerini beyan etmişlerdir.

  Burada vurgulanması gereken önemli bir konu; öğrenciler şehre geldiklerinde yabancı olmaları sebebiyle pozitif veya negatif ayrımcılığa ne düzeyde maruz kaldıkları ile ilgili algılar/ bilgilerdir. Ankete katılan öğrencilerin %73.1'i pozitif ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtirken; negatif ayrımcılığa maruz kaldıklarını beyan eden öğrencilerin oranı ise sadece %23'dür. Bu da göstermektedir ki, Karaman ve Karaman halkı yabancı öğrencilere misafir gözüyle bakarak, onları dışlamak yerine kucaklamaktadır.

  Katılımcıların Kent ve Üniversiteye Yönelik Fırsat ve Tehditlere İlişkin Algıları
  Çalışmanın bu kısmında ankete katılan yabancı uyruklu öğrencilere Karaman’ın ve KMܒnün fırsat/avantaj ve tehdit/dezavantajlarına yönelik algılarını tespit edebilmek adına her bir kısımda yedi ayrı önerme verilmiş ve öğrencilerden bu önermeleri önem derecelerine göre sıralamaları istenmiştir. Anketten elde edilen sonuçlar, betimleyici analiz tekniği değerlendirmeye tabi tutulmuş; elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

  Karaman’ın Sahip Olduğu Avantajlar ve Fırsatlar
  Ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini geçirdikleri Karaman’ın avantaj/fırsatlarına yönelik algıları sorulmuştur. Tablo 14’te görüleceği üzere, araştırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilere göre, Karaman’ın en önemli fırsatı, Karaman'ın trafik sorununun olmamasıdır. Bunun yanında, Karaman'ın büyük şehirlere yakın olması ve şehir içi ulaşımın kolay ve ucuz olması da diğer önemli fırsatlar olarak değerlendirilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 14: Katılımcıların Karaman’ın Sahip Olduğu Avantaj ve Fırsatlara Yönelik Algıları

  Karaman’ın Sahip Olduğu Dezavantajlar ve Tehditler
  Ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini geçirdikleri Karaman’ın dezavantajları ve tehditlerine yönelik algıları sorulmuştur.

  Tablo 15’de görüleceği üzere, Karaman İli önünde duran en önemli tehdit/eksik yön/dezavantaj; Karaman'da havalimanın bulunmamasıdır. Bu durum, yabancı uyruklu öğrencileri doğrudan ilgilendiren en önemli sorundur. Bunun yanında, katılımcılara göre, Karaman'da sosyal etkinliklerin az olması ve üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliği şehrin diğer dezavantajlı yönleri arasında yer almaktadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 15: Katılımcıların Karaman’ın Sahip Olduğu Dezavantajlar ve Tehditlere Yönelik Algıları

  KMܒnün Sahip Olduğu Avantajlar ve Fırsatlar
  Ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini geçirdikleri KMܒnün avantaj/fırsatlarına yönelik algıları sorulmuştur.

  Tablo 16’da görüleceği üzere, KMܒnün en önemli fırsatı, akademik danışmanların öğrencilere ilgilerinin yüksek olmasıdır. Bu husus, KMÜ'nün genç akademisyenlerden oluşan yeni bir üniversite olması ile ilişkilendirilebilir. Bunun yanında, uluslararası öğrenci değişim programlarının titizlikle kontrol edilmesi ve öğretim kadrosunun kaliteli olması üniversitenin diğer avantajlı yönleri olarak yabancı uyruklu öğrenciler tarafından vurgulanmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 16: Katılımcıların KMܒnün Sahip Olduğu Avantaj ve Fırsatlara Yönelik Algıları

  KMܒnün Sahip Olduğu Dezavantajlar ve Tehditler
  Ankete katılan öğrencilere, üniversite öğrenimlerini geçirdikleri KMܒnün dezavantaj/tehditlerine yönelik algıları sorulmuştur. Tablo 17’de görüleceği üzere, KMܒnün en önemli tehdidi, eksik yönü/dezavantajı üniversitede yabancı dil eğitimi verilecek ayrı bir birimin olmamasıdır. Bu durum, yabancı uyruklu öğrencilere ilgilendiren en önemli sorundur. Bunun yanında, yabancı uyruklu öğrenciler tarafından üniversitede, tıp ve hukuk fakültelerinin bulunmaması, kütüphanenin 7/24 açık olmaması ve tiyatro, sinema, konser gibi sosyal etkinliklerin yetersiz olması üniversitenin diğer dezavantajlı yönleri olarak değerlendirilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 17: Katılımcıların KMܒnün Sahip Olduğu Dezavantaj ve Tehditlere Yönelik Algıları

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Sonuç
  Bu çalışmada elde edilen temel sonuç, kentte yaşayan yabancı uyruklu misafir öğrencilerin yaşamış oldukları sorunların tespit edilmesi ve buna uygun çözüm stratejileri üretilmesinin hem üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenciler tarafından daha tercih edilir bir üniversite olmasını sağlayacak hem de Karaman'ın ve üniversitenin imajını ulusal ve uluslararası ölçekte daha üst seviyelere taşıyacak olduğudur.

  İkinci olarak, KMܒde öğrenim gören çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci hem Üniversiteyi hem de Karaman İlini benzer sorunlarla muhatap etmekte olduğundan, meydana gelebilecek tehditlerin fırsata çevirebilme şansı oldukça yüksek görünmektedir. Bunun için KMܒde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının tespit edilmesi ve buna uygun çözümler üretilmesi, KMܒnün uluslararasılaşması, planlanan bu projeden elde edilecek sonuçların ve çözüm stratejilerinin şehirde yaşayan mültecilerin sorunlarının çözümünde de bir perspektif olarak kullanılması, yabancı uyruklu öğrencilerle yerel halkın kaynaştırılması ve Karaman’ın tanıtılması acil önemde bulunmaktadır. Burada, göçmenlerin potansiyel problemlerinin tespitindeki en önemli iki belirleyici unsurun göçmen kişilerin nitelikleri ve göç edilen coğrafyanın özellikleri olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

  Çalışmanın çıktıları arasında yer alan en önemli tespitler olarak yabancı uyruklu öğrenciler için Karaman İlinin en önemli avantajları, Karaman'ın trafik sorununun olmaması, büyük şehirlere yakın olmasınin olduğu ve danışmanların öğrencilere ilgilerinin yüksek olması ve uluslararası öğrenci değişim programlarının titizlikle yürütülmesidir. İlave olarak, yabancı uyruklu öğrenciler için Karaman’ın en önemli dezavantajları ise, Karaman'da havalimanının olmaması ve sosyal etkinliklerin az olmasıdır. Ayrıca, yabancı dil eğitimi verilecek ayrı bir birimin olmaması da en önemli tehditlerden birisini oluşturmaktadır.

  Ayrıca Karaman’da, yabancı uyruklu öğrencilerin devlet yurdunda barınmasına yönelik tedbirlerin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin gelirleriyle orantılı şekilde harcamaların varlığı bilinmekte olduğundan, yabancı uyruklu öğrenciler için de istihdam olanaklarının oluşturulması, onların daha rahat bir eğitim-öğrenim hayatı sürdürmeleri için elzem durumdadır. Bununla birlikte, yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim-öğrenim için yeterli gelire sahip olmadıkları söylenilebilir. Bu noktada, Karaman’da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin özellikle üniversitede kısmi zamanlı çalışabilmesi adına gerekli yasal/kurumsal düzenlemelerin yapılması için girişimde bulunulması önemli bir husustur.

  Öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteye uzak yerlerde barınmaktadır. Karaman Belediyesi tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ücretsiz biniş tarifesi uygulanması, öğrencilerin giderlerinin bir kısmının azalmasına imkân sağlayacaktır. Öğrenci topluluklarına üyeliğin sağlanması veya yabancı uyruklu öğrencilere yönelik hayata geçirilen öğrenci topluluğunun aktif/etkin hale getirilmesi konusunda gerekli çabanın sarf edilmesi gerekmektedir.

  Çalışmada, öğrencilerin %73.1'i pozitif ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtirken; negatif ayrımcılığa maruz kaldıklarını beyan eden öğrencilerin oranı ise sadece %23'dür. Bu da göstermektedir ki, Karaman ve Karaman halkı yabancı öğrencilere misafir gözüyle bakarak, onları dışlamak yerine kucaklamaktadır. Bu durum şehir için çok önemli pozitif bir veridir.

  Çalışmada elde edilen somut sonuçlar itibariyle aşağıdaki konularda önerilerde bulunulmaktadır:

  1. Üniversitemize misafir durumdaki uluslararası/yabancı öğrenciler ve Karaman halkını buluşturmak maksadıyla üniversitede bir kültür gecesi düzenlenebilir.

  2. Barınma problemi çözülebilir ve yabancı uyruklu öğrencilere kalacak yer konusunda yardımcı olunabilir. Öğrencilerin, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmalarını sağlayabilmek adına, yabancı uyruklu öğrencilere sunulan kontenjan sayılarının artırılması önemli bir husustur. Dönem başında, öğrencilerin yaşadıkları barınma sorunlarını giderebilmek adına üniversitenin uygulama otelinde geçici bir süre için öğrencilere konaklama imkân sağlanabilir.

  3. Yabancı öğrencilerin üniversitede kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmelerine olanak sağlanabilir.

  4. Yabancı öğrencilerin üniversiteye ödedikleri öğrenim ücreti/ öğrenim harcının miktarı düşürülebilir.

  5. Yabancı öğrencilere yönelik yemek bursları verilebilir, yemek bursundan yararlanan öğrenci sayısı artırılabilir.

  6. Yabancı öğrencilerin, üniversitenin sağlamış olduğu burslardan yararlanması sağlanabilir.

  7. Diğer kurumlarla iletişime geçilerek yabancı öğrencilere sosyal yardımlar konusunda destek sağlanabilir.

  8. Yabancı öğrencilerin ikamet izinlerinde yaşadıkları sorunların giderilmesi adına diğer kurumlarla iletişime/etkileşime geçilerek yardımcı olunabilir.

  9. Yabancı öğrencilerin sağlık hizmetinden daha rahat yararlanabilmeleri adına sigorta işlemlerinde kolaylık sağlanabilir.

  10. Yabancı öğrencilere vakıf ve sanayi desteği sağlanması konusunda yardımcı olunabilir.

  11. Ulaşım için belediye ile görüşülüp; yabancı öğrencilere yardım (ücretsiz biniş kartı) sağlanabilir.

  12. Yabancı öğrencilerin ikamet izni almalarında yaşadıkları sorunların (ikamet alabilmeleri için bankada 40.000 TL olması gerekiyor. Aksi durumda her hafta imza vermeleri gerekmektedir) giderilmesi adına ilgili kurumlarla iletişime geçilerek sorunun çözümüne yönelik çaba harcanabilir.

  Sonuç olarak, KMܒde öğrenim gören yabancı öğrencilerin Karaman halkıyla olan iletişimleri güçlendirildiği takdirde, Kim (2001) tarafından ortaya atılan teoriyi pozitif yönde destekler sonuçlar alınması beklenmektedir. Bulundukları kültüre çok fazla tanıdık olmayan KMܒde öğrenim gören yabancı öğrencilerin, üniversite-kent işbirliğinde ortaya çıkacak işbirliksel ve uzlaşmacı bir iletişimi özümsemesiyle de içinde bulundukları ortamı anlayabilme ve empati kurma yetenekleri güçlenecektir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Aksu, M., & Paykoç, F. (1986). ODTÜ kampüsünde gençlik ve sorunları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

  2) Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107–110. Retrieved from http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/88131

  3) Alkış, B. (2014). Acculturative stress among ınternational students: the role of emotional ıntelligence optimism and selfmonitoring. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

  4) Allaberdiyev, P. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

  5) Azmaz, S. (1995). Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  6) Beresneviciute, V. (2003). Dimension of social ıntegration: appraisal of theoretical approches. Ethnicity Studies, 96-108. Retrieved from http://ces.lt/en/wp-content/uploads/2012/03/ EtSt_Beresneviciute_2003.pdf

  7) Carteu, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley: University Of California Press.

  8) Coşkunserçe, O. (2014). Uluslararası öğrencilerin uyum sürecine yönelik bir çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve etkinliğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  9) Ercan, L. (2001). Yabancı uyruklu ve Türk üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 165–173.

  10) Göregenli, M., & Karakuş, P. (2014). Göç araştırmalarında mekân boyutu: Kültürel ve mekânsal bütünleşme. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 101–115.

  11) Harvey, B. (2007). Testing the Integrative Theory of cross-cultural adaptation: a student’s experience in Italy and Spain. Advances in Communication Theory & Research, 1(2), 1–34.

  12) Khosh, A. K, (2015). Multilingual communication in education settings: the case of ınternational students at Middle East Technical University. Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

  13) Kim, Y. Y. (2001). Becoming intercultural: an integrative theory of communication and cross-cultural adaptation. California: Sage Publications.

  14) Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını belirleyen etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  15) Özer, M. (2012). Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1) 10–13.

  16) Pirliyev, N. (2010). Yapısal eşitlik modeli ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiz. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  17) Ritzer, G., & Dean, P. (2015). Globalization: a basic text. West Sussex: Blackwell Publishing.

  18) Snoubar, Y.(2015). Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları ve sosyal hizmet gereksinimleri. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  19) Zerengök, D. (2016). Uluslararası öğrencilerin serbest zaman etkinliklerine aktif katılımları yoluyla sosyal uyumlarının analizi: Celal Bayar Üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 35928279 defa ziyaret edilmiştir.