Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 224-233
[ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.384
Eğitim Fakültesi Öğrencileri Gözüyle Öğretim Elemanları
Seda GÜNDÜZALP1, Zülfü DEMİRTAŞ2
1Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, Üniversite, Metafor
Öz
Öğretim elemanlarının hem akademik çalışmalarıyla bilime hem de bilgi birikimleriyle ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sunma görevleri vardır. Öğretim elemanları bu sorumlulukları yerine getirmekle doğrudan ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, dolaylı olarak da kalkınmasına zemin sağlamış olacaktır. Öğretim elemanının davranışlarının öğrenciler tarafından algılanışı, öğretim elemanlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirleyicisi olan faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada öğrencilerin öğretim elemanı algılarının metafor aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan temel nitel desende (fundamential qualitative research) tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında veri toplama aracı ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz ifade içeren metafor ürettikleri tespit edilirken araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik neredeyse olumlu anlam içeren metafor kadar olumsuz anlamlı metafor ile benzetim yapmış olmaları dikkat çeken ve sorgulayıcı bir bulgu olmuştur.
 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Üniversiteler akademik araştırmalar yoluyla bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi ürüne dönüştürmeye çalışan, bunun yanı sıra ülkenin ihtiyaç duyulan alanlarında insan kaynağını da yetiştiren kurumlardır. Gerek bilgi üretimi, gerekse ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversitelerdeki öğretim elemanlarının payı oldukça büyüktür (Yalçın, Özoğlu ve Dönmez, 2016). Hiç kuşkusuz üniversiteler öğrencilerin öğrenme ve bilgi edinme süreçlerine yansıyacak yeterliliklere sahip öğretim elemanlarını bünyesinde bulundurmak ister (Haddad & Taleb, 2016). Yüksek Öğretim Kanunu’nda “Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.” olarak tanımlanan öğretim elemanlarının hem akademik çalışmalarıyla bilime hem de bilgi birikimleriyle ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sunma görevleri vardır. Öğretim elemanları, bu sorumluluklarını yerine getirmekle doğrudan ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine dolaylı olarak da kalkınmasına zemin sağlamış olacaktır. Öğretim elemanlarını oluşturan görevliler şunlardır (Yükseköğretim Kanunu, 1981):

  1. Öğretim Üyesi: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir. Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişi; doçent Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişi; Doktor Öğretim Üyesi ise doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir.

  2. Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.

  3. Araştırma Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır.

  Fakültelerde görev alan öğretim elemanları öğrenci başarıları üzerinde kilit role sahiptir (Moriña, 2020). Bu sebeple öğretim elemanları akademik kimliklerinin yanında aynı zamanda öğretim rolünü üstlenmiş profesyonel öğretici kişiler olmalıdırlar (Kumral, 2009). Öğretim elemanı, alanında iyi yetişmiş̧, sürekli araştırma yaparak araştırmalarıyla yeni yeni bilgiler üreterek konusunun uzmanı olmuş̧, işleyeceği konuya iyi hazırlanıp, konusunu dersin durumuna göre uygun yöntem ve araçları kullanarak anlatan bir kimse olmalıdır (Akgün, 2016). Öğretim elemanlarının tanımlanan görevlerinin yanı sıra; öğrencileri tanıma görevleri de vardır. Öğrencilerin ilgisini çekebilme, bazı strateji ve yöntemleri bilip uygulama gibi bilgi ve becerilere sahip olma gerekliliği söz konusudur. Bunun dışında öğretim elemanlarının, insanları ve özellikle gençleri sevmesi, sabır, olgunluk, tarafsızlık gibi temel sayılabilecek bazı niteliklere sahip olması beklenir (Erginer & Dursun, 2005). Öğretim elemanlarının söz konusu niteliklere sahip olup olmadıklarının belirlenmesinin bir yolu öğrenciler üzerinde bıraktıkları izlenimler sonucu oluşan algıların ortaya çıkarılmasıdır. Öğrenci algılarının belirlenmesinin bir yolu ise metafor aracılığı ile benzetim yapmalarını sağlamaktır. Çünkü bireylerin kullandıkları metaforları araştırarak, duygularını, tutumlarını ve kavramsallaştırmalarını daha iyi anlayabiliriz (Cameron and Maslen, 2010). Lakoff ve Johnson (1980)’e göre metaforlar bireylerin algılarını ortaya koymanın etkili bir yöntemidir. Metafor gerek eğitim örgütlerinde ve eğitim yönetimi alanında, gerekse eğitim ve okulla ilgili olarak araştırmalarda sıklıkla söz konusu edilen bir kavramdır. İnsanların dış dünyalarını algılamalarının sözel dışavurumları olan metaforlar, herhangi bir kişinin, herhangi bir kavramla ilgili algısını ortaya çıkarmak için kullanılabilecek en etkili yapılardır (Yalçın, Özoğlu ve Dönmez, 2016; Özgözgü ve Şahin, 2017). Kişilerin inançları, tutumları, beklentileri ve algılarının araştırılmasında metaforlar sıklıkla kullanılmaktadır (Aslan, 2015). Metaforlar günlük konuşma dillerinde yaygındır ve bu nedenle bilişimizde önemli bir rol oynamaktadır. Metaforlar, bilinen kavramlar aracılığı ile bilinmeyen kavramları açıklamak ve bir olguya yapılan benzetmelerden yola çıkarak diğer olguyu bilinir hâle getirmeye yardımcı olan araçlardır (Balcı, 2003).

  Morgan (1980)’a göre metaforlar, dünyayı görme ve anlama biçimidir. Metafor oluşturma, akademik çalışmalarda bireylerin içgörü ve anlayışını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Örneğin, “Öğretmek Gibi…” de, bir grup öğretmen, kendilerini eğitimci olarak görmelerini sembolize etmek için oluşturdukları metaforlar hakkında yazma ve konuşmanın etkisi hakkında rapor verir (Bozlak, 2002). Bir metafor sadece gerçek bir olayı veya olaylar arasındaki gerçek bir ilişkiyi temsil etmez. Asıl amacı birbirleriyle ilişkili olaylar hakkında nasıl düşünüleceğini, tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen olaylara anlam yüklemektir (Belth, 1993). Metaforlar deneyimlerimizi algıladığımız ve kavramsallaştırdığımız mercekler olarak işlev görürler (Norton, M. 1993–1994). Metaforlar yoluyla bireylerin inançlarını oluşturan temel etkenlerin ne olduğunu bulmak kolaylaşır (Cameron and Low, 1999).

  Yükseköğretimin nitelikli elemanlar yetiştirmesinin, nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmasıyla mümkün olacağı şüphesizdir (Akgün, 2016). Öğretim üyelerinin konu alanlarındaki yeterlik ve öğretmeye istekli olma durumları; öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin niteliği gibi pek çok değişken öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğini etkilemektedir (Şahin & Beycioğlu, 2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerine yönelik yapılan araştırmada öğretim elemanlarının kendilerini öğretim yeterlikleri açısından iyi buldukları fakat bu görüşü öğrencilerinin paylaşmadıkları yönünde olmuştur (Erginer & Dursun, 2005). Öğretim elamanlarının niteliksel anlamda değerlendirmesinde öğrenci üzerinde bırakmış oldukları izlenim oldukça önemlidir. Bu sebeplerle eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretim üyeleri algılarının belirli zaman aralıklarında farklı örneklem gruplarının görüşleri alınarak tespit edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylelikle öğretim elemanının davranışlarının öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesiyle, algıların oluşmasında etkili olan faktörlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda bu araştırmada öğrencilerin öğretim elemanı algılarının metafor aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metod
  Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan temel nitel desende “fundamential qualitative research” tasarlanmıştır. Temel nitel desende amaç araştırmaya katılan bireylerden elde edilen veriler yoluyla olaylara, nesnelere, kişilere yükledikleri anlamların açıklayıcı bir özetini ortaya koymaktır (Sandelowski, 2000; Merriam, 2013).

  Çalışma Grubu
  Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı programlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin çalışma grubu olarak belirlenmesinin sebebi, bu öğrencilerin öğretim elemanları hakkındaki düşüncelerinin oluşmasında öğretim elemanları ile diğer öğrencilere oranlara daha fazla etkileşim içinde olmaları ve bu konuda daha fazla deneyim sahibi oldukları düşüncesidir.

  Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
  Öğrencilerin öğretim elemanı benzetmelerini belirleyebilmek için “Öğretim elemanı …. gibidir. Çünkü …” cümlesini içeren bir form hazırlanmıştır. Hazırlanan formlar uygulanmak üzere çalışma grubunda yer alan öğrencilere ders saatleri takip edilerek, derslerinin bitiminin ardından sunulmuştur. Formlar dağıtılmadan önce araştırmacı tarafından çalışma grubunda yer alan öğrencilere çalışmanın amacı ve metaforlarla ne elde edilmeye çalışıldığı, neden metafor üretmeleri istendiği açıklanmıştır. Öğrencilerin kendilerini baskı altında hissetmemeleri, düşüncelerini olduğu gibi forma yansıtmaları için herhangi bir şekilde kişisel bilgi istenmediği belirtilmiş ve soru sormak isteyen öğrencilere söz hakkı verilmiştir. Ayrıca bu uygulamanın gönüllük esası ile yapıldığı belirtilmiş ve ardından çalışmaya katılmak istemeyen öğrenci olup olmadığı sorulmuştur. Yapılan tüm açıklamaların ardından öğrencilere veri toplama aracı dağıtılmıştır. Bu işlem farklı bölüm öğrencilerine uygulanmak üzere, öğrencilerin ders saatleri göz önünde bulundurularak tekrarlanmıştır. Uygulamaların ardından 195 görüşme formu elde edilmiştir.

  Verilerin Analizi
  Öğrencilere uygulanan görüşme formlarından elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Veriler üzerinde geçerli çıkarımlar yapmak; mesajların belirtilen özelliklerini nesnel ve sistematik olarak tanımlayarak çıkarım yapmak için kullanılan bir tekniktir (Holsti, 1969; Krippendorff, 2004). Yapılan inceleme sonucunda formlardan beş tanesinin argo kelimeler içermesi, yedi tanesinin ise hakaret içeren siyasi görüşler barındırması nedeniyle toplamda 12 form analize dahil edilmemiştir. Elenen formlarla birlikte kalan 183 formdan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra Nvivo 12 programının demo sürümü kullanılarak kodlanmış, kodlar sınıflandırılarak kodları en iyi temsil edecek tema ve alt temalar belirlenmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3,…Ö183 şeklinde kodlanmıştır. Elde edilen bulguları desteklemek, açıklamak ve çeşitliliği sağlamak adına katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

  Geçerlik ve Güvenirlik
  Araştırmada toplanan verilerin ölçülen değişkenleri doğru temsil edilme derecesi açısından güvenirlik önemlidir. Nitel araştırmalarda güvenirliği ölçebilmek için katılımcılardan elde edilen verilerin farklı kişiler tarafından ne oranda benzer algılandığını tespit etmek gerekir. Metinden geçerli çıkarımlar yapmak için, sınıflandırma prosedürünün tutarlı olma anlamında güvenilir olması önemlidir. Güvenirlikten söz edebilmek için farklı insanların aynı metni aynı şekilde kodlaması önemlidir (Weber, 1990). Verileri puanlayıcıların aynı değişkene aynı puanı ne kadar verdiğinin ölçülmesine ara değerlendirici güvenilirliği denir (McHugh, 2012). Bu doğrultuda araştırmanın güvenirliği sağlamak için kodlayıcılar arasındaki güvenirliği test eden Cohen Kappa istatistiği kullanılmıştır. Kappa katsayısı hesaplanırken iki farklı olasılık hesaplanır. Bunlar Pr(a) ve Pr(e)’dir. Pr(a) iki değerlendirici için gözlemlenen uyumların toplam orantısı iken, Pr(e) bu uyumun şansa bağlı ortaya çıkma olasılığıdır (Cohen, 1960). Bu iki olasılık üzerinden “Cohen’in kappa katsayısı” için kullanılacak formül:

  Kappa (RK) = (Pr(a)- Pr(e)) / (1 – Pr(e))
  Kappa değeri (-)1 ile (+)1 arasında değer alabilir ve bulunan değer şu şekilde yorumlanır:

  • κ= +1 İki gözlemcinin sonuçları tümüyle birbiri ile uyumludur.
  • κ= 0 İki gözlemci arasındaki uyum sadece şansa bağlıdır.
  • κ= -1 İki gözlemci tümüyle birbirinin tersini değerlendirmektedir.

  Viera ve Garrett’a (2005) ve Landis ve Koch’a (1977) göre .81 ile .100 arasında çok iyi düzeyde uyum şeklinde yorumlanmıştır. Araştırma için Kappa değerine (κ=0.97) göre gözlemcilerin sonuçları birbiri ile uyumludur. Aktarılabilirliği kolaylaştırmak için ise araştırmacı, katılımcıların bağlamı, seçimi ve özellikleri, veri toplama ve analiz sürecinin açık bir tanımını yapmalıdır (Graneheim ve Lundman 2004). Araştırmanın iç ve dış geçerliğini sağlamak adına çalışmada uzman görüşü, bulguların doğrudan alıntılarla desteklenmesi, veri toplama, işleme ile verilerin analiz ve yorumlama sürecinin detaylı olarak açıklanmasına yer verilmiştir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin öğretim üyesi metaforlarının belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik olumlu (f=81), olumsuz (f=72) ve hem olumlu hem olumsuz(f=30) ifade içeren metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Bu sebeple metaforlar olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olarak üç ana tema altında toplanmıştır. İlk olarak öğrenciler tarafından geliştirilen olumlu metaforlardan elde edilen verilere yönelik oluşturulan kelime bulutu görseline Şekil 1’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Olumlu metaforlar.

  Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik geliştirdikleri olumlu anlam içeren metaforlar “Bilgilidir/ Bilgiyi aktarır, Yetiştirir, Yönlendirir, Araştırır/Keşfeder, Gelişime açıktır, Yansıtır, Etkilidir, Aydınlatır, Şefkatlidir, Eğitimin temelidir, Açıktır, Sağlam durur.” olmak üzere 12 alt tema altında birleştirilmiştir. Söz konusu temalara ve temalar altında toplanan metaforlara Tablo 1’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Oluşturdukları Olumlu Metaforlar ve Temalar

  Tablo 1 incelendiğinde öğrenciler öğretim üyelerini “Bilgilidir/ Bilgiyi aktarır” yönü ile kitap, ağaç, işlemci, anakart, kalem, ansiklopedi, biçer-döver, bilgisayar, çeşme, google, haber sunucusu, internet, kütüphane, okyanus, projeksiyon cihazı ve tüccar; “Yetiştirir” özelliği ile bahçıvan, çiftçi, çoban, gökyüzü, mimar; “Yönlendirir” yönü ile trafik levhası, teknoloji, basamak, devrimci, harita, köprü, rehber, trafik polisi; “Araştırır/Keşfeder” özelliği ile bilim adamı, karınca, kaşif; “Gelişime açıktır” yönü ile ağaç, buğday tanesi, düşünce, tahta “Yansıtır” özelliği ile, ayna, bizim; “Etkilidir” yönü ile gönül, çerçeve; “Aydınlatır” özelliği ile ay, çamaşır makinesi, ışık; “Şefkatlidir” özelliği ile anne, toprak; “Eğitimin temelidir” sebebiyle demir; “Açıktır” yönü ile kapı eşiği; “Sağlam durur” özelliği ile ağaç sözcüklerine benzetim yapmışlardır. Bu temaya ilişkin öğrencilerin ifadelerinden bazıları şöyledir;

  • Ö57: Öğretim üyesi ağaç gibidir. Çünkü; yıllar geçtikçe öğretim üyesindeki bilgi tecrübe ağacın yaprakları gibi çoğalır. Ağaç için nasıl toprağa, suya, güneşe ihtiyacı varsa öğretim üyesinin de kendini geliştirmeye ve öğrencilere ihtiyacı vardır.”

  • Ö92: Öğretim üyesi ayna gibidir. Çünkü; sahip olduğu bilgileri, edindiği tecrübeleri bize yansıtır. Bize ne olduğumuzu, ne olacağımızı gösterir

  • Ö39: Öğretim üyesi bahçıvan gibidir. Çünkü; insan gelişiminin en önemli dönemlerinde bilgi verir, onu hayata hazırlar. Tıpkı bir fidan yetiştirir gibi insanları yetiştirir.

  • Ö157: Öğretim üyesi biçer- döver gibidir. Çünkü; nasıl ki biçer döver buğday başağını alır, ayıklar, işler ve ürünü verirse öğretim üyesi de kendisine lazım bilgileri alır, ayıklar. O bilgileri işler kendi yorumunu katar ve yeni bir bilgi olarak verir.

  • Ö46: Öğretim üyesi çamaşır makinesi gibidir. Çünkü; öğrencilerindeki kötü ve lekeli izleri alırlar. Bilgileriyle onları temizler ve ışıldatır. Onlara yön verirler. Öğrencilerin daha temiz ve düzenli olmaları için çalışırlar.

  • Ö100: Öğretim üyesi çerçeve gibidir. Çünkü; hayatta unutulmayacak insanlar arasında yer almayı bilir.

  • Ö93: Öğretim üyesi çeşme gibidir. Çünkü; ne zaman musluğu açarsan senin istediğin kadar suyu akıtabilirsin. Ne kadar bilgiye aç isen o derece bilgi koparabilir, istediğini alabilirsin.

  • Ö14: Öğretim üyesi devrimci gibidir. Çünkü; öğretime yön verir. Yeni araştırmalar yaparak yeni öğretim modeli çıkarır. Eski öğretim yöntemlerine karşı çıkıp yeni öğretim modelini oluşturup öğrencileri için en uygun hâle getirir.

  • Ö88: Öğretim üyesi google gibidir. Çünkü; aradığın her şeyi bulabilirsin.

  • Ö128: Öğretim üyesi trafik polisi gibidir. Çünkü; bir trafik polisi nasıl trafiği denetliyor ve düzenliyor ise bir öğretim üyesi de gelecek kuşakların eğitiminde ön ayak olan birincil kişidir.

  • Ö162: Öğretim üyesi tüccar gibidir. Çünkü; öğretmenler ücret karşılığında sadece bilgi değil şefkat merhamet gibi bazı duyguları öğrenciye verirler.

  Öğrencilerin oluşturdukları metaforlara ilişkin olumsuz metaforlardan elde edilen verilere yönelik oluşturulan kelime bulutu görseline Şekil 2’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Olumsuz metaforlar.

  Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik geliştirdikleri olumsuz anlam içeren metaforları “Öğrenciyi anlamaz, Havalıdır/Gereksiz bilgiye sahiptir, Değişken davranır, Duygusal şiddet/tehditkar davranış uygular, Duygusuzdur, Kendini geliştirmez, Kendi doğrularından vazgeçmez, Yönlendirilir, Öz eleştiri yapmaz, Dinamik değildir, Vaktini doldurmaya çalışır.” olmak üzere 11 alt tema altında birleştirilmiştir. Söz konusu temalara ve temalar altında toplanan metaforlara Tablo 2’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Oluşturdukları Olumsuz Metaforlar ve Temalar

  Tablo 2’deki verilere göre öğrenciler öğretim üyelerini “Öğrenciyi anlamaz” yönü ile esnaf, makine, yarasa, bilgisayar; “Havalıdır/ Gereksiz bilgiye sahiptir” özelliği ile balon, boş kutu, boş levha, çöp tenekesi, delik sürahi, kuğu, padişah, politikacı, reklamcı; “Değişken davranır” yönü ile bomba, bozuk saat, bukalemun, mantı, rüzgâr, santral; “Duygusal şiddet/tehditkâr davranış uygular” sebebiyle çekiç, kalkan, kirpi, makine, tefeci, zil; “Duygusuzdur” yönü ile duvar, kaya, mermer, odun; “Kendini geliştirmez” özelliği ile tarihi eser, askı, bozuk radyo, program, sesli kitap, tekrar eden cd şarkısı; “Kendi doğrularından vazgeçmez” yönü ile at gözlüğü, fragman, silgi; “Yönlendirilir, Öz eleştiri yapmaz, Dinamik değildir, Vaktini doldurmaya çalışır” özellikleri ile sırasıyla; piyon, televizyon, akrep, ölü, saat sözcüklerine benzetmişlerdir. Bu temaya ilişkin öğrencilerin ifadelerinden bazıları şöyledir;

  • Ö183: Öğretim üyesi askı gibidir. Çünkü; hep aynı yerde sabit bakış açısıyla bakar.

  • Ö175: Öğretim üyesi balon gibidir. Çünkü; bilgiyle kendini şişirir. Yaratıcı bir düşünceyle ya da bir sorunla karşılaşınca afallar. Bir iğnenin ucu değmiş gibi patlar. Tüm bilgileri etrafa saçılır ve hiçbir işe yaramaz.

  • Ö12: Öğretim üyesi bilgisayar gibidir. Çünkü; sen ondan bir şey almadıkça o sana vermez. Bilgisi çoktur ama senin almanı bekler.

  • Ö28: Öğretim üyesi patlamaya hazır bomba gibidir. Çünkü; nerde, ne zaman, nasıl davranacakları belli olmuyor.

  • Ö117: Öğretim üyesi boş kutu gibidir. Çünkü; benim için boş bir kutudan farkları yoktur. Duygusuz, havalıdırlar. Öğrencilere üstten bakıyorlar. Sanki onlar hiç öğrenci olmamışlar gibi. Lütfen kızmayın ama bence çok havalılar özellikle bayanlar.

  • Ö27: Öğretim üyesi ölü gibidir. Çünkü; masadan başka bir yerde ders anlatmıyorlar. Hareketli değiller. Üniversite gençleri olarak daha neşeli daha dinamik öğrencileri motive eden, bizim enerjimizi yükselten kişi olmasını isterim. Öğretim üyelerinin genelinde bu durumlar bulunmamaktadır.

  • Ö95: Öğretim üyesi sesli kitap gibidir. Çünkü; derse gelir, kitabı açar, o günün konusunu açar ve okur. Sesli okuma yapar ve gider. Bizden dönüt alma gibi bir derdi yoktur. Kimin öğrendiği kimin öğrenmediği onu ilgilendirmez.

  • Ö174: Öğretim üyesi yarasa gibidir. Çünkü; öğrenciyi anlamaya çalışmazlar. Öğrenci sorunlarına gözleri kapalıdır. Ama normalde her şeyin farkındadırlar.

  Öğrencilerin oluşturdukları metaforlara ilişkin oluşturulan üç temadan sonuncusu olan hem olumlu hem olumsuz anlam içeren metaforlardan elde edilen verilere yönelik oluşturulan kelime bulutu görseline Şekil 3’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Hem olumlu hem olumsuz metaforlar.

  Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik geliştirdikleri olumsuz anlam içeren metaforları “Ne zaman, nerede, nasıl davranacağı belli olmaz.” alt teması altında birleştirilmiştir. Söz konusu temaya ve tema altında toplanan metaforlara Tablo 3’de yer verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Hem Olumlu Hem Olumsuz Anlam İçeren Metaforlar ve Temalar

  Tablo 3 incelendiğinde öğrenciler öğretim üyeleri için “Ne zaman nereden nasıl davranacağı belli olmaz” sebebi ile ağaç, arı, atmosfer, başbakan, bazen gece bazen gündüz, bulut, elektrik, fotoğraf makinesi, futbol takımı, gece, hediye paketi, iklim, kapalı bir kutu, karpuz, sürpriz çikolata, kiraz, kutu çikolata, magazin sunucusu, mevsim, puzzle, sevgili, sihirli kutu, yıldız sözcüklerine benzetim yapmışlardır.

  Bu temaya ilişkin öğrencilerin ifadelerinden bazıları şöyledir;

  • Ö133: Öğretim üyesi ağaç gibidir. Çünkü; her yıl çiçeğini verir. Çiçeğin kimisi meyve olur, kimisi dökülür. Meyve olanın kimisi sağlam kalır, kimisi toplanmadan çürür, kimisi de tembeldir.

  • Ö29: Öğretim üyesi atmosfer gibidir. Çünkü; bazen bakarsın yağmur gibi insanlara esenlik verir, bazen de bakarsın kar, dolu gibi insanların üzerine çöker ve insanların canını acıtır.

  • Ö85: Öğretim üyesi güneşli havada bulut gibidir. Çünkü; hiç olmadık zamanlarda ortaya çıkar ve ortamı karartır. Bazılarına yağmur olur rahmet verir. Bazılarının güneşini kapatır, dünyasını karartır.

  • Ö154: Öğretim üyesi puzzle gibidir. Çünkü; bazen kolay anlaşılır, düşünceleri birleştirir. Ne demek istediğini anlarsın. Bazen çok zordur anlayamazsın, parçaları birleştirmek uzun zaman alır. • Ö109: Öğretim üyesi dört mevsim gibidir. Çünkü; bazen esip gürleri bazen sevecen, bazen kırıp döken, bazen soğuk buz gibidir. Aynı anda farklı özellikler gösterebilir.

  • Ö7: Öğretim üyesi bir kutu çikolata gibidir. Çünkü; sana ne çıkacağını bilemezsin. Kimisi bitterdir acıdır, yeniliklere kapalıdır. Sert mizaçlıdır. Kimisi beyaz çikolata gibidir. Ilımlıdır korkmazsın. Bazıları fıstıklı çikolata gibidir. Ondan ne koparsan kârdır. Bazıları hem fıstıklı hem beyaz çikolatadır. İşte o idolündür.

  • Ö133: Öğretim üyesi arı gibidir. Çünkü; öğrettikleri bal gibidir. Ama kızdırıldığında arı gibi kızdıran kişiye ve onun dahil olduğu gruba, en büyük kozu olan not ile zarar verir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çalışmada elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz ifade içeren metafor ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik neredeyse olumlu anlam içeren metafor kadar olumsuz anlamlı metafor ile benzetim yapmış olmaları dikkat çeken ve sorgulayıcı bir bulgu olmuştur. Benzer sonuçlarla Bahar-Güner, Tunca, Alkin-Şahin ve Oğuz (2015) olumlu ve olumsuz metafor sayısının yakın olmasının yanında; Demirtaş ve Çoban (2014) ve Özdemir ve Üzel’in (2010) çalışmalarında daha çok olumsuz metafor ürettikleri; Limon ve Durnalı (2018), Polat, Apak, ve Akdağ (2013), Şenel ve Aslan (2014) ve Koşar (2016) çalışmalarında ise öğrenci algılarının daha çok olumlu olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Farklı çalışmalarda öğrencilerin öğretim elemanı algılarındaki farklılığın ortaya çıkmasında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki örgüt kültürü ve ikliminin farklılık göstermesi, öğretim elemanlarının birbirlerinden farklı yaklaşımlar sergilemesi gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

  Bu sonuçlarla birlikte öğretim elemanlarına yönelik algıların oluşmasında belirleyici olan faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik geliştirdikleri olumlu anlam içeren metaforlara bakıldığında “Bilgilidir/Bilgiyi aktarır, Yetiştirir, Yönlendirir, Araştırır/ Keşfeder, Gelişime açıktır, Yansıtır, Etkilidir, Aydınlatır, Şefkatlidir, Eğitimin temelidir, Açıktır, Sağlam durur” alt temalarıyla; kitap, ağaç, işlemci, anakart, kalem, ansiklopedi, biçer-döver, bilgisayar, çeşme, google, haber sunucusu, internet, kütüphane, okyanus, projeksiyon cihazı ve tüccar, bahçıvan, çiftçi, çoban, gökyüzü, mimar; trafik levhası, teknoloji, basamak, devrimci, harita, köprü, rehber, trafik polisi, bilim adamı, karınca, kaşif, ağaç, buğday tanesi, düşünce, tahta, ayna, bizim, gönül, çerçeve, ay, çamaşır makinesi, ışık, anne, toprak, kapı eşiği, ağaç sözcüklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Burada öğrenciler tarafından metaforlarla tanımlanan öğretim elemanlarının sahip olmaları gereken özelliklerin birçoğuna sahip oldukları anlaşılabilir. Öğretim elemanları öğretici rolleriyle birlikte öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan, onları yönlendiren ve etkileyen özellikleri ile karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuca paralel olarak Şenel ve Aslan (2014) öğretmen adaylarının bilim insanına yönelik oluşturdukları metaforlar incelendiğinde filozof, arı, ağaç, oksijen, mum, güneş, ışık vb. gibi metaforlar, onların bilim insanı algılarının pozitif yönde olduğunu çalışmasıyla ortaya koymuştur. Ayrıca; Limon ve Durnalı (2018) öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik metaforlardan olumlu algıları yansıtan metaforların genel olarak yol göstericilik, rehber olma, bilgi kaynağı olma ve katılımcılara sunulan entelektüel destek gibi gerekçelere dayandırdıkları sonucuna ulaşmıştır. Polat, Apak ve Akdağ (2013) sınıf öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin akademisyen kavramına ilişkin metaforları ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmasında öğrencilerin akademisyenleri bilgi kaynağı bilgi üreticisi, rehber ve araştırmacı olarak gördükleri belirtilmiştir. Koşar (2016) öğretim elemanı metaforlarının; yerine göre ihtiyaç duyulan, bilgi kaynağı aktarıcısı, yetiştirici, teknolojik varlık, yönlendirici, geliştiren olarak öğretim elemanı şeklinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yılmaz, Yılmaz ve Göçen (2014) öğretmen adaylarının “araştırma görevlisi” metaforlarının öğretmen, bilim insanı ve araştırmacı, rehber-yol gösterici, öğrenen-gelişen temalarında toplandığını belirtmiştir. Tortop (2013) metafor üretilen kategorilerin sırasıyla; bilgi kaynağı ve aktarıcısı yol buldurucu- yönlendirici değişen-farklılaşan çok yönlü biri olarak üniversite hocası olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bahar-Güner, Tunca, Alkın-Şahin ve Oğuz (2015) olumlu metaforların; yol gösterici, bilgi kaynağı, öğrenmeye ve gelişime açık, şefkatli, çalışkan ve model olan, geleceği biçimlendiren, eleştirel düşünen, mesleğine ve öğrencilerine değer veren olarak öğretmen eğitimcisi temaları altında toplandığını belirtirken, benzer şekilde Demirtaş ve Çoban (2014) öğrencilerin öğretim elemanlarının olumlu yönlerinden en çok yönlendirici, yol gösterici, rehber olma özelliklerinin ortaya çıktığını ifade etmiştir. Söz konusu metafor çalışmalarıyla birlikte Kumral’ın (2009) öğretim elemanı davranışlarının belirlenmesini amaçladığı çalışmasında olumlu davranışların derse hazırlıklı ve zamanında gelme, öğrenci ile iyi bir iletişim ve paylaşma, bununla ilgili olarak ona değer verme, düşünceleri olan bir insan olarak saygı gösterme, alanı ve formasyonu ile ilgili yeterlik, derslerinde daha esnek kurallara başvurma şeklinde sıralanmış olması benzemektedir.

  Üniversite eğitim ve öğretiminde göz ardı edilmemesi gereken hususlardan biri öğreten ile öğrenen arasında sevgi ve saygı esasına dayalı ilişkinin olmasıdır (Akgün, 2016). Bu çalışma ile bu ilişkinin tam olarak oluşmadığını söylemek mümkündür. Öyle ki çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik geliştirdikleri olumsuz anlam içeren metaforların “Öğrenciyi anlamaz, Havalıdır / Gereksiz bilgiye sahiptir, Değişken davranır, Duygusal şiddet / tehditkâr davranış uygular, Duygusuzdur, Kendini geliştirmez, Kendi doğrularından vazgeçmez, Yönlendirilir, Öz eleştiri yapmaz, Dinamik değildir, Vaktini doldurmaya çalışır” alt temalarıyla; esnaf, makine, yarasa, bilgisayar, balon, boş kutu, boş levha, çöp tenekesi, delik sürahi, kuğu, padişah, politikacı, reklamcı, bomba, bozuk saat, bukalemun, mantı, rüzgâr, santral, çekiç, kalkan, kirpi, makine, tefeci, zil, duvar, kaya, mermer, odun, tarihi eser, askı, bozuk radyo, program, sesli kitap, tekrar eden cd şarkısı, at gözlüğü, fragman, silgi, piyon, televizyon, akrep, ölü, saat sözcükleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burada söz konusu olumsuz metaforların oluşmasında öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim ve etkileşimin azlığının veya etkili olmamasının rolü olduğu söylenebilir. Olumsuz metaforla tanımlanan öğretim elemanlarının olaylara öğrenci perspektifiyle ve empatik yaklaşamaması, onları anlamaya çalışmaması, eleştiriye açık olmaması gibi öğrenci algılarını yansıtan ifadelerle birlikte daha çok geleneksel eğitime ait davranış sergiledikleri düşünülmektedir. Bu duruma paralel olarak ilgili alan yazında yapılan çalışmalara bakıldığında öğretim elemanlarına yönelik olumsuz algıları yansıtan sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara yer verilmiştir: Polat, Apak ve Akdağ (2013) öğrencilerin bir kısmının akademisyenleri eleştirmen olarak gördüklerini belirtmiştir. Limon ve Durnalı (2018) öğretim üyelerine yönelik olumsuz algıları yansıtan metaforların zorluk çıkarmaları ve tutarsız davranışlar sergilemeleri gibi gerekçelere dayandırıldığını ifade etmiştir. Öte yandan, Yılmaz vd. (2014) öğretmen adaylarının “araştırma görevlisi” kavramına ilişkin olumsuz metaforların işçi, hamal, köle, robot, egosu yüksek, ara eleman olduğu sonucunu elde etmiştir. Tortop (2013) öğretim elemanlarının uzaklaştırıcıkorkutucu biri olarak algılandığını belirtmiştir. Bahar-Güner vd. (2015) olumsuz metaforlara ilişkin temaların “öğretim sorumluluğunu yerine getirmeyen, gelişime açık olmayan, kendini üstün gören, otoriter, açık fikirli olmayan ve ayrımcılık yapan, öğrencilerle etkili iletişim kurmayan, öğrencilere psikolojik şiddet uygulayan, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden, sisteme boyun eğen ve öğrenciyi kullanan” öğretmen eğitimcisi temaları altında toplandığını belirlemiştir. Özdemir ve Üzel (2010) ilköğretim matematik öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun öğretim elemanlarını; çok sert ve asabi olma, öğrenciyle iletişim kurmama, öğrenciye ders adına katkı sağlamama, gergin bir ders ortamı yaratma, sadece elindeki kaynakla yetinme, düşük not verme gibi özelliklere dikkat çektiklerini ifade ederken; Demirtaş ve Çoban (2014) en fazla metaforun yer aldığı temanın bir otorite unsuru olarak öğretim elemanı teması olduğu sonucuna ulaşmıştır. Koşar (2016) öğrencilerin otorite, korku salan, yargılayıcı, yükümlülük almayan biri olarak öğretim elemanlarına benzetim yapıldığını belirtmiştir. Söz konusu metafor çalışmalarıyla birlikte; Kaya, Sungurtekin ve Deniz’in (2017) araştırmasında öğretim elemanlarından kaynaklanan sorunların; eleştiriye kapalı olma, sınıf içi ve sınıf dışı tutarsız davranışlar, etkili dinleme becerisindeki yetersizlik, araştırma görevlilerinin davranışları, egosantrik davranışlar ve dersi sunum becerilerindeki yetersizlik olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin öğretim elemanlarıyla iletişim kurmada yaşadıkları çekinceler; öğretim elemanlarının siyasî veya dinî görüşlerini belli etmesi, statü farkı ve akademik başarı notuyla ilgili yaşadıkları kaygılar olarak ortaya çıkmıştır. Kumral (2009) ise öğretim elemanlarının olumsuz davranışlarının iletişim kopukluğu ya da yetersizliği, alanda ve formasyonda zayıflık, katı tutumlar, öğrenciye karşı saygısız ve küçümseyici tavırlar olduğunu tespit etmiştir.

  Araştırmaya katılan öğrencilerin hem olumlu hem de olumsuz anlam içeren metaforlarla öğretim üyelerini “Ne zaman nereden nasıl davranacağı belli olmaz” sebebi ile ağaç, arı, atmosfer, başbakan, bazen gece bazen gündüz, bulut, elektrik, fotoğraf makinesi, futbol takımı, gece, hediye paketi, iklim, kapalı bir kutu, karpuz, sürpriz çikolata, kiraz, kutu çikolata, magazin sunucusu, mevsim, puzzle, sevgili, sihirli kutu, yıldız sözcüklerine benzettikleri elde edilen bir diğer sonuç olmuştur. Tutkun ve Gür-Erdoğan (2012) öğrenciler öğretim elemanı yeterliklerini ne olumlu ne de olumsuz olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlarla Koşar’ın (2016) araştırma bulgularından birinin öğretim elemanlarının değişken olduğu sonucu ile benzeşmektedir.

  Araştırmanın sonuçlarının genel bir değerlendirilmesiyle eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarına yönelik olumlu algıları kadar olumsuz algılarının oluşmasında etkili olan faktörlerin araştırılmasının önemli olduğu görülmektedir. Zira eğitim öğretim sürecinde öğretim elemanlarına yönelik olumsuz algıların oluşması beklenen ve istenen bir durum değildir. Özellikle öğretim elemanlarının öğrenciye yaklaşımları, onlarla kurdukları iletişim, etkili sınıf yönetimi gibi unsurların bu durum üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Erginer, Erginer, ve Bedir’in (2009) belirttikleri gibi eğitim fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının bir kısmı da hâlâ fenedebiyat fakültesi kökenli ve bununla birlikte hâlâ öğretmenlik formasyonu eğitimi almamış̧ durumda olmaları da etkenlerden biridir. Bu sebeple araştırma sonuçları doğrultusunda öğretim elemanlarına yönelik olumsuz algıların oluşmasını engellemek veya en aza indirmek için eğitici eğitimi uygulamaları önemli görülmektedir.

  Erginer (1997) eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının değişik kökenlerden geldikleri, öğretim elemanlarının kendilerini genellikle yeterli görürlerken, öğretmen adaylarının öğretim elemanlarını daha az yeterli buldukları bulgusuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarıyla birlikte öğretim elemanlarının “öğretim elemanı metaforları” nelerdir sorusuna cevap teşkil edecek bir çalışma yapılması önerilmekte ve bu çalışma ile de öğrencilerin ürettikleri metaforların ve öğretim elemanlarının ürettikleri metaforların karşılaştırılmasının yapılması ile benzerliklerin veya farklılıkların ne olduğunun ortaya çıkarılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

  Araştırmadan elde edilen sonuçlarla birlikte ileride yapılacak olan çalışmalarda öğretim elemanlarına yönelik oluşan öğrenci algılarında etkili olan faktörlerin incelenmesi, her fakültenin kendi içinde öğretim elemanı algılarını ortaya koyacak araştırmalar yapması; öğretim elemanlarına yönelik özellikle olumsuz algıların en aza indirilmesi için yapılabilecekler konusunda eğitim ve iletişim fakültesi öğretim elemanlarından görüş alınması önerilmektedir. Ayrıca eğitimin yaşam boyu olması gerektiğinden yola çıkarak özelde tüm öğretim elemanları için “eğitici eğitimi” gereksinimi araştırma sonuçlarıyla birlikte desteklenmiştir. Bu sebeple öğretim yöntemleri, etkili iletişim, sınıf yönetimi, liderlik gibi içeriklere sahip, eğitim süreçlerini daha etkili hâle getirecek eğitici eğitimi programlarının uygulanması tavsiye edilmektedir.

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır? Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 197-204.

  2) Aslan, G. (2015). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin metaforik bir çö zümleme. Eğitim ve Bilim, 40(181), 363-384.

  3) Bahar-Güner, H. Ö., Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimcisine ilişkin metaforik algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 419-444.

  4) Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerine yeni bakış̧ acıları: Kuramaraştırma ilişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(33), 26-61

  5) Belth, M. (1993). Metaphor and thinking. Lanham, MA: University Press.

  6) Bozlak, M. (2002). The college student as learner: insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36(1),142- 151

  7) Cameron, L., & Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 32, 77–96.

  8) Cameron, L., & Maslen, R. (2010). Metaphor analysis: Research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities. Oakville, CT: Equinox.

  9) Cohen, J. (1960) A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement 20, 37-46.

  10) Demirtaş, H., & Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1279-1300.

  11) Erginer, A. (1997). AİBÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğ retmenliği bölümünde öğ retim hizmeti veren öğ retim elemanlarının yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

  12) Erginer, E., & Dursun, F. (2005). Öğretim elemanlarının etkili öğretim becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşleri. Eğitim ve Bilim, 30(135), 11-22.

  13) Erginer, E., Erginer, A., & Bedir, G. (2009). Eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının akadmeik kökenleri ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 93-108

  14) Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105–112.

  15) Haddad, S. I., & Taleb, R. A. (2016). The impact of self-efficacy on performance (An empirical study on business faculty members in Jordanian universities). Computers in Human Behavior, 55(B), 877-887.

  16) Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, MA: Addison-Wesley.

  17) Kaya, M. F., Sungurtekin, D., & Deniz, S. (2017). Üniversitelerde öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195

  18) Koşar, D. (2016). The metaphorical perceptions of teacher candidates towards the concepts “university” and “academic staff”. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 113-127.

  19) Krippendorff K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd edn). London: Sage Publications.

  20) Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 92-102.

  21) Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Conceptual metaphor in everyday language. The Journal of Philosophy, 77(8), 453-486.

  22) Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.

  23) Limon, İ., & Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.

  24) McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The kappa statistic. Biochemia medica: Biochemia medica, 22(3), 276-282.

  25) Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

  26) Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 25, 606-622.

  27) Moriña, A. (2020). Faculty members who engage in inclusive pedagogy: Methodological and affective strategies for teaching. Teaching in Higher Education, 1-16, DOI: 10.1080/13562517.2020.1724938

  28) Norton, M. (1993–1994) Of gurus, gatekeepers, and guides: Metaphors of college teaching. Teaching Excellence, 5. Ames, IA: Professional and Organizational Development Network in Higher Education.

  29) Özdemir, E., & Üzel, D. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 122-152.

  30) Özgözgü, S., & Şahin, İ. (2017). Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Öğretmenlere İlişkin Metaforik Algıları, Editörler: Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar, Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap), DOI 10.14527/9786052411551

  31) Polat, S., Apak, Ö., & Akdağ, M. (2013). Investigation of primary student teachers’ perceptions about the concept of academician through metaphor analysis. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 14(2), 57-78.

  32) Sandelowski, M. (2000). Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing and Health, 23, 334-340.

  33) Şahin, İ., & Beycioğlu, K. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 33-50. DOI: 10.17679/iuefd.16259330

  34) Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.

  35) Tortop, H. S. (2013). Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 153-160.

  36) Tutkun, Ö. F., & Gür-Erdoğan, D. (2012). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim elemanlarının yeterlikleri. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-11.

  37) Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005) Understanding Interobserver Agreement: The Kappa Statistic. Family Medicine, 37, 360-363.

  38) Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. 2nd ed. Newbury Park, CA.

  39) Yalçın, M., Özoğlu, E. A., & Dönmez, A. (2016). Öğretim elemanlarının araştırma görevlisi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Bilim, 41(185), 19-32.

  40) Yılmaz, F., Yılmaz, F., & Göçen, S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma görevlisi algısı: Metaforik bir araştırma. HAYEF Journal of Education, 12(1), 143-157.

  41) Yükseköğretim Kanunu. (1981, 6 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 17506). Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

 • Başa Dön
 • Öz
 • Giriş
 • Materyal ve Metod
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Öz ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Şu ana kadar web sayfamız 48128923 defa ziyaret edilmiştir.